ВГРД № 328-2018

Решение по Гражданско дело 328/2018г.

 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е №205

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание на първи ноември

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г. Й.

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С.С.   гр . дело № 328 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на Т. И.Й. и Г.И.Й. против действията на ЧСИ В.Т.по изп.д. №20147240400442 ,изразяващи се отказ да се прекрати изпълнителното производство.

Считат,че след като изп. производство е било спряно при условията на чл.638 ТЗ,то след като вземането на взискателя по изп. производство и кредитор в производството по несъстоятелност е било прието от съда по насъстоятелността,то изп. производство следва да бъде прекратено при удловията на чл.638,ал.4 ТЗ.

Моли съда да отмени обжалваното Постановление от 21.08.2018г по изп.д. №20147240400442.на ЧСИ В.Т.

Взискателят „Т….“АД-С. е подал възражение като счита,че подадената от „Ф…“ООД /н/ ч. жалба е недопустима,тъй като управителят към този момент е бил лишен от правото да представлява дружеството предвид разпоредбата на чл.711,ал.1,т.3 ТЗ въвв вр. с чл.638,ал.4 ТЗ.По същество намира същата за неоснователна,тъй като изпълнението по изп. дело е насочена срещу имущество на Тодор и Г. Йорданови,а не серещу имущество,включено в масата на несъстоятелността на „Ф…“ООД /н/.Моли съда да остави жалбата без разглеждане като недопустимо ,а при условията на евентуалност -без уважение като неоснователна.

ЧСИ В.Т. е изложила мотиви по обжалваните действия- чл.436,ал.3 ГПК. Пояснява,че принудителното изпълнение е насочено срещу ипотекирани в полза на взискателя имоти,собственост на трети лица- Т… И.Й. и Г.И.Й.,които на основание чл.429,ал.3 ГПК имат качеството на ипотекарни длъжници по делото.Счита,че подадената от „Ф.“ООД молба за прекратяване на делото е недопустима като подадена от лице без представителна власт като се позовава ва на Решение №86 от 30.11.2015г. по т.д. №467/2013г. на ВОС,с което са прекратени правомощията на управителните органи на дружеството.По същество намира молбата за неоснователна,тъй като няма основания изп. производство,насочено срещу имущество на ипотекарните длъжници да бъде прекратено.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по ч.жалба съдът приема за установено следното от фактическа страна:

От приложеното копие на изп.д№20147240400442 на ЧСИ В. Т. е видно,че длъжник е „Ф…“ООД,а взискател е „Т…“АД-София.Жалбоподателите Т. И.Й. и Г.И.Й. са ипотекарни длъжници-наложена е ипотека върху техни имоти за обезпечаване дълга на „Фа…“ООД.

След откриване на производство по несъстоятелност за длъжника „Ф…“ООД изп. производство е спряно при условията на чл.638,ал.1 ТЗ.С Решение №86 от 30.11.2015г. по т.д. №467/2013г. на ВОС дружеството е обявено в несъстоятелност –чл.711 ТЗ-с произтичащите от това последици включителтно прекратяване правомощията на управителните органи на „Ф…“ООД.

С молба от 02.08.2018г. „Ф…“ООД/н/, Т… И.Й. и Г.И.Й. са поискали от ЧСИ да прекрати производството по изп. дело,тъй като вземането на взискателя „Т…“АД-С. е прието в производството по несъстоятелност на „Ф…“ООД/н и според тях е налице хипотезата на чл.638,ал.4 ТЗ.ЧСИ В. Т. е отказала с Постановелние от 21.08.2018г.

При тези данни ВОС приема,че жалбата е недопустима като подадена от лица без активна легитимация,а по същество неоснователна по следните съображения:

Жалбата против действията на ЧСИ е подадена от Т.И.Й. и Г.И.Й.,които са трети лица в изп. производство и предвид дадените в чл.435 ГПК възможности могат да обжалват действията на съдебния изпълнител посочени в ал.4 и ал.5 от текста-когато принудителното изпълнение е насочено срещу вещи,които в деня на запора или възбраната се намират в негово владение и съответно въвода във владение,ако преди предявяване ан иска недв. имот ,предмет на изпълнението е бил във ладение на това трето лице.Отказът на съдебния изпълнител да прекрлати изп. производство може да се обжалва само от длъжника-чл.435,ал.2,т.6 ГПК.В този смисъл жалбоподателите Т. И.Й. и Г.И.Й. не са от лицата ,имащи право да обжалват отказа на ЧСИ да прекрати изп. дело и жалбата им следва да бъде оставена без разглеждане.

За пълнота на изложението настоящият състав на ВОС счита за уместно да изложи и мотиви относно основателността на подадената жалба.

Молбата до ЧСИ В.Т.,с която е поискано да се прекрати производството по изп. дело е подадена от „Ф….“ООД/н/, Т. И.Й. и Г.И.Й..Правилно ЧСИ е приел,че спрямо „Ф.“ООД/н/ молбата е недопустима като подадена от лице без представителна власт.Както е посочени и се установи от представените по делото доказателства,а и на съда служебно му е известно-по отношение на „Ф…“ООД/н/ е постановено решение по чл.711 ТЗ и дружеството е обявено в несъстоятелност като една от последиците е прекратяване правомощията на управителните органи на дружеството.Това означава,че управителят на дружеството няма представителна власт и не може да го представлява нито лично,нито чрез упълномощени лица пред трети лица и институции.Дружеството се представлява и действия могат да бъдат извършвани единствено от синдика.

От друга страна принудителното изпълнение по изп.д. №20147240400442 на ЧСИ В. Томова е насочено срещу имущество на трети лица,ипотекирали в полза на кредитора собственото си имущество за дълга на дружеството длъжник.Няма насочано принодутилно изпълнение срещу имущество на длъжника,обявен в несъстоятелност и не се накърнява масата на несъстоятелността.По тези причини не е налице хипотезата на чл.638,ал.4 ТЗ и изп. производство не следва да бъде прекратено.

При това положение съдът приема,че следва да потвърди действията на ЧСИ В.Т. ,за което

Р   Е   Ш     И :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ В.Т. –Постановление от 21.08.2018г по изп.д. 20147240400442 ,изразяващи се отказ да се прекрати изпълнителното производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: