ЧНД № 265-2018

Решение по Наказателно дело 265/2018г.

РЕШЕНИЕ № 77

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Видин 26.10.2018г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: Д.М.              

                                                                                                 Л.Л.

 

при участието на прокурора    М.К.

и секретаря            А.А.                               като изслуша    докладваното        от съдията Люлин Лозанов                ч.н.д. № 265 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на Централен орган за Англия и Уелс Взаимно Признаване на Финансови Санкции /Central Authority for England and Wales Mutual Recognition of Financial Penalties/, Обединено Кралство /United Kingdom/, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно решение № 1700490943 за налагане на финансова санкция от 03.10.2017г., влязло в сила на 03.10.2017г., постановено от Съд в Бристол /Bristol Magistrates’ Court/, Обединено Кралство /United Kingdom/, с което на К.Г.К.,***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 359,17 паунда /GBP/.

         В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице К.Г.К., заяви, че е запознат с решението на британския съд и желае да заплати глобата, която му е наложена с него.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което решение е с № 1700490943 от 03.10.2017г., влязло в сила на 03.10.2017г., постановено от Съд в Бристол /Bristol Magistrates’ Court/, Обединено Кралство /United Kingdom/ и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение с № 1700490943 от 03.10.2017г., влязло в сила на 03.10.2017г., постановено от Съд в Бристол /Bristol Magistrates’ Court/, Обединено Кралство /United Kingdom/ и се отнася за поведение, което нарушава разпоредбите за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и разпоредбите относно опасни товари по английския закон. Конкретните нарушения по английския закон са по чл.29, ал.1 и 3 от Закона за акцизите и регистрацията на превозни средства от 1994г. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".

           Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице К.Г.К. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на решение № 1700490943 от 03.10.2017г., влязло в сила на 03.10.2017г., постановено от Съд в Бристол /Bristol Magistrates’ Court/, Обединено Кралство /United Kingdom/. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 359,17 паунда /GBP/. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството не е било писмено, като засегнатото лице не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, но К. е бил призован лично на 28.07.2017г. По този начин е бил уведомен за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, и е бил уведомен за възможността за постановяване на такова решение, ако не се яви на съдебния процес. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

           Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в GBP, съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 03.10.2017г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 2,20268 лева за 1 паунд. Следователно, равностойността на 359,17 паунда /GBP/ в български лева е 791,14 лева.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

           ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение № 1700490943, за налагане на финансова санкция, от 03.10.2017г., влязло в сила на 03.10.2017г., постановено от Съд в Бристол /Bristol Magistrates’ Court/, Обединено Кралство /United Kingdom/, с което на К.Г.К.,***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 359,17 паунда /GBP/, като равностойността в български лева е 791,14 лева.

          Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           СЛЕД влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

         СЛЕД влизане в сила на решението, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от решението, а също да се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: