ВЧГРД № 296-2018

Определение по Гражданско дело 296/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-200

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и девети октомври

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                           

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно частно гражданско дело № 296 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството е образувано по частната жалбата на А.М.К. и Н.Л.К.,***, чрез адвокат пълномощника Е. С. против определение на ВРС, постановено по гр.дело №1946/2016г. от 29.06.2018г., с което е спряно производството по делото.

Поддържа се в частната жалба, че обжалваното определение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Поддържа се, че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл.229, ал.4 от ГПК, тъй като решението по допускане на делбата е влязло в законна сила и не е налице преюдициален спор относно собствеността на допуснатия до делба имот. Този въпрос е разрешен в слязло в сила решение по допускане на делбата, поради което съдът неправилно е спрял производството по делбата, поради предявен от М.М. – страна по делото за делба иск, по който е образувано гражданско дело №677/2018г. по описа на РС-В. с предмет относно собствеността на делбения имот.

По частната жалба е постъпил отговор от М.В.М., в който се поддържа, че същата е неоснователна, тъй като спорът за собственост върху делбения имот не е разрешен с решението по допускане на делбата.

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

По гр.дело №1946/2016г. по описа на РС-В. е постановено решение по предявен иск за делба с правно основание чл.34 от ЗС от А.М.К. и Н.Л.К. против М.В.М. и А.Р.М.,***, като по делото съдът е постановил решение №32/16.02.2017г., с което е уважил иска и е допуснал да бъде извършена съдебна делба между страните, с изключение на А.Р.М. на имота, предмет на делото.

Решението е потвърдено с Решение №60/05.07.2017г. по гр.дело №150/2017г. по описа на Видинския окръжен съд, а с Определение от 17.05.2018г., постановено по гр.дело №3732/2017г., Върховния касационен съд не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на ВОС, с което решението по допускане на делбата е влязло в законна сила.

На 06.06.2018г. М.В.М. е подал молба по делото, с която е поискал производството по делото да бъде спряно, тъй като същият е предявил иск за процесния имот, по който е образувано гр.дело №677/2018г. по описа на РС-В.. В молбата е посочено, че предмет на делото е установяване на обстоятелството, че същият е придобил процесния имот въз основа на давностно владение. Представил е препис от искова молба, от която е видно, че предмет на иска е да се признае за установено по отношение на ответниците М. е изцяло собственик на основание наследство и давностно владение върху имота, по отношение на който е допусната делба.

С обжалваното определение съдът е спрял производството по делото за делба, като е приел, че са налице условията на чл.229, т.4 от ГПК.

Обжалваното определение е неправилно, като постановено в противоречие със закона.

Влязлото в сила решение по допускане на делбата има установително действие относно собствеността на имота, предмет на делбата. Решението по допускане на делбата е влязло в законна сила, поради което повторно не може да се разглежда въпросът във връзка със собствеността на делбения имот, като с решението съдът се е произнесъл по този въпрос. В случая съдът е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл.299 от ГПК, че спор, разрешен с влязло в сила решение не може да бъде пререшаван.

На това основание обжалваното определение ще следва да бъде отменено, за което Окръжният съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение №1344-РЗ/29.06.2018г., постановено по гр.дело №1946/2016г. по описа на РС-В., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.В.М. *** за спиране на производството по гр.дело №1946/2016г. по описа на РС-В. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.дело №677/2018г. по описа на ВОС.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.