ВЧГРД № 295-2018

Определение по Гражданско дело 295/2018г.

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е -194

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 19 октомври                                                 

две хиляди и осемнадесета ........................година в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                                               ЧЛЕНОВЕ: А. П.

                                                                                    В. М.

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. ЧГрД.№ 295 по описа

за 2018 година.на ВОС.

 

          Производството е по чл.274 ГПК.

            Образувано е по частна жалба на „ГТ-в. и с. т.“ ЕООД , ЕИК.., със седалище и адрес на управление гр.В.,К. „ГТ“, Административна сграда, ет. , офис , представлявано от управителя Т. И. Й. против разпореждане от 11.09.2018 г. по гр.д. № 1235 / 2018 г. на РС В. С обжалваното разпореждане е прекратено производството по делото и е върната молбата с Вх.№ 5289 от 09.05.2018 г., към която е приложено възражение срещу евдропейска заповед за плащане- формуляр Е по чл.16,пар.1 Регламент /ЕО № 1896/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Поддържа се, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно, тъй като молбата , с която е подадено възражението е подадена по друго дело- а именно по гр.д. № 835 / 2018 г.,образувано за връчване на книжа по Регламент 1393/2007 г. Поддържа се в частната жалба, че по молбата им, подадена по ч.гр.д. № 835/2018 г. е следвало да се произнесе докладчика по това дело , а не да се образува в ново производство. Твърди се , че неправилно е образувано производството по гр.д. № 1235 по описа за 2018 г., тъй като молбата е подадена по друго дело в рамките на законния срок, поради което неправилно е било прието по гр.д. №835 , че книжата са надлежно връчени и е прекратено производството. Твърдят се процесуални нарушения без да се посочват какви са те. Излага , че е невъзможно да бъдат отстранени нередовностите по делото, тъй като документите не са преведени на български, и именно затова са подали възражение.

            Иска се да бъде отменено обжалваното разпореждане.

           

            Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице и при тези предпоставки съдът приема, че е допустима. На основание чл.278,ал.1 и ал.2 от ГПК следва да се разгледа по същество.

От приложените по делото доказателства се установява следното:

            Производството по ч.гр.д. № 835 по описа за 2018 г. е образувано по молба за връчване на документи- процедура по Регламент № 1393 / 2007 г. на ЕП и на Съвета от 13.11.2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

            Съдебната поръчка има за предмет връчване на европейска заповед за плащане на жалбоподателя по настоящото дело „ГТ – В. и с. т.“ ЕООД гр.В. , издадена от Съд във В. , А. ВРС е осъществил връчването с обратна разписка на 30.04.2018 г. С разпореждане от 14.05. ВРС е приел , че е изпълнена молбата за връчване/съдебната поръчка/, поради което е разпоредил на делегиращият съд да се изпрати удостоверение за връчване и обратната разписка/копие от която да остане по делото и е прекратил производството.

            С молба от 09.05.2018 г. по ч.гр.д. № 835 по описа за 2018 г. на ВРС ,подадена от   „ГТ – В.и с. т.“ ЕООД като приложение е подадено възражение – формуляр Е, който да бъде изпратен на делегиращия съд. Тази молба е била оставена без разглеждане от докладчика по ч.гр.д. № 835 по описа за 2018 г. като недопустима. Приел е, че връчването на документите по съдебната поръчка е редовно и производството по делото е прекратено. Изложени са съображения , че възражението на молителя е регламентирано в Регламент /ЕО/ № 1896 /2006 г. на ЕП и на съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Съгласно чл.16 Ответникът може да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане до съда по произход, като използва формуляр Е. Възражението се изпраща в 30 дневен срок от връчването на заповедта на ответника. Ответникът посочва във възражението , че оспорва вземането , без да указва причините за това. Възражението се подъва на писмен носител или чрез друго средство за съобщаване, включително електронно, което се приема от държавата – членка по произход и е достъпно за съда по произход. С оглед на това ВРС е оставил без разглеждане молбата на жалбоподателя в настоящото производство за изпращане на възражение срещу Европейска заповед за плащане.

            С акта си съдията докладчик е разпоредил молбата да се докладва на Председателя на ВРС с оглед образуване на производство по Регламент № 1393/ 2007 г. на ЕП и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, при наличие на предпоставките за това.

            В изпълнение на разпореждането , молбата е докладвана на Председателя на ВРС и е образувано гр.д. № 1235 по описа за 2018 г. по регламент №1393 / 2007 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи. С разпореждане от 01.06.2018 г. ВРС е указал на молителя в тридневен срок да посочи кой съд е издал ЕЗП. Указанията на съда са били съобщени на молителя на 04.09.2018 г.видно от представеното по делото известие за доставяне и до датата на постановяване на разпореждането не са изпълнени. С разпореждане от 11.09.2018 г. е върната молбата на „ГТ-В. и с. т.“ ЕООД като недопустима и е прекратено производството по делото.

Жалбата е неоснователна.

Възражението на ответника против ЕЗП съгласно Регламент № 1896/2006 г. се подава в определена форма до съда по произход, който се намира във В. А.. ВРС не е съда по произход, а е сезиран с изпълнение на съдебна поръчка за връчване на документи. Следователно възражението не може да се подаде във ВРС, не е допустимо и връчване на възражението на съда по произход в А. по реда на Регламент№ 1393/2007 г., тъй като такава процедура няма. Предвид на изложеното разпореждането като краен резултат е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложените съображения, съдът

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 11.09. 2018 г., постановено по ч.гр.д. № 1235 по описа за 2018 год.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: