ВГРД № 186-2018

Решение по Гражданско дело 186/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 71

17.10.2018г.

гр. В.

                                   В ИМЕТО НА   НАРОДА

Видинският окръжен съд                                            

На осемнадесети септември             две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :В. В.

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1.А. П.

  1. В. М.

Секретаря И. К.

като разгледа докладваното от съдия В. М.

гр.дело № 186 по описа за 2018 година,

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по чл.258 и сл.ГПК.

Образувано по въззивна жалба от Л.С.М. с ЕГН ********** *** против Решение № 187/21.12.2017г по грд № 308/2013г на РС-Б., с което е обявен за окончателен разделителен протокол , изготвен на 30.11.2017г.

Подържа, че решението е неправилно и незаконосъобразно, немотивирано и постановено при съществени процесуални нарушения.

Посочва, че протокола не е съобразен с наследствените права на съделителите и без да са изяснени по категоричен начин имат ли всички страни по делото, качеството „наследник „ и право да участват в делбата.

Второто оплакване е за това, че разделителния протокол в проект не е бил предявен на всички страни по делото, като неправилно БРС е приел, че всички са редовно призовани. Подържа, че БРС е следвало да изчака произнасянето на ВОС по прекратителното определение, във връзка с молбата вх.№ 4407/18.12.2017г, а не да постановява съдебен акт за обявяване на окончателен разделителен протокол между страните. Подържат се възражения за нарушения на норми по закона за наследството и на ЗСПЗЗ.

Моли Съда да отмени решението на БРС и върне делото за разглеждане от друг състав.

         По делото е постъпил писмен отговор от К.Ф. с ЕГН **********, който отговор припокрива като съдържание въззивната жалба.

Моли Съда да постанови решение, с което отмени първоинстанционния акт и върне делото за ново разглеждане.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата въззивна жалба, отговора към нея и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :

  

           Производството е по чл. 346 и сл. ГПК – втора фаза на делбата.

С решение № 187/21.12.2017г по грд № 308/2013г , РС-Б.         Обявява за окончателен разделителния протокол изготвен на 30.11.2017г., съгласно който процесните земеделски земи, находящи се в землището на с. Д., обл. В. се разделят на 13 дяла, подробно посочени .

От данните по делото се установява, че влязло в сила решение № 54/30.05.2014г. по гр. д. № 308/2013г. на БРС е допуснато извършването на делба на следните съсобствени на страните недвижими имоти в земл. на с. Д., обл. В.: нива от 5.531 дка. в м. „Пребит кръст/Брестак” имот № 045019, нива от 2.553 дка. в м. „Гложака/Брестака” имот № 050023, нива от 5.523 дка. в м. „Гложака” имот № 054010, нива от 2.976 дка. в м. „Коленица/М.” имот № 060039, нива от дка. в м. „Бистрица/К.” имот № 067053, нива от в м. „Белушака/Л..Д.” имот № 139013, нива от …. дка. в м. „Лозята/Б.” имот № 140048, нива от …дка. в м. „Л. имот № 142011, нива от ….дка. в м. „ Н..” имот № 148036, нива от … дка. в м. „ Мил.долич/Г. в. имот № 220026, нива от… дка. в м. „ Дълбок дол/К..” имот № 235008, нива от …дка в м. „ През л..” имот № 246224, нива от .. дка. в м. „ З. д./През лом” имот № 310006 и нива от .. дка. в м. „С. Н.” имот № 335012 между Е.Б.Т. с право на 4/60 ид.части, Д.Б.В. с право на 4/60 ид.части, Л. Н. Н. с право на 6/60 ид.части,/ след смъэртта му са конституирани наследниците му –Д.М.Н., Н.Л.Н., И. л.Л.Р. - в съдебно заседание от 28.11.2017г /, К.М.М. с право на 3/60 ид.части, Д.М.К. с право на 3/60 ид.части, Т.Н.М. с право на 6/60 ид.части, Н.Н.П. с право на 6/60 ид.части, К.С.Ф. с право на 6/60 ид.части, Л.С.М. с право на 6/60 ид.части, В.И.Б. с право на 2/60 ид.части, Б.И.К. с право на 2/60 ид.части, Т.Е.Н. с право на 6/60 ид.части и Я. Е. А. с право на 6/60 ид.части от наследството.

             БРС е допуснал и изслушал експертиза, вещото лице е изготвило заключение за оценка на проц. имоти, находящи се в земл. на с. Дреновец, обл.Видин и относно тяхната поделяемост.

При така изготвения проект за разделителен протокол получените реални дялове са с приблизителна стойност и отговарят на квотите, при които е допусната делбата, като неравенство в реалните дялове се уравнява с пари.

Поначало разделението във втората фаза на делбата е възможно да стане чрез теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен, съставен в хода на съдебното производство проект за разделителен протокол, и след влизане в сила на решението по чл. 350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл. 352 от ГПК, а така също и чрез разпределяне на дялове от съда по реда на чл. 353 от ГПК, респективно чрез възлагане на недвижимия имот по реда на чл. 349 от ГПК (последният способ само в случай, че недвижимият имот е неподеляем). В настоящия казус не е налице приложното поле на чл. 349 от ГПК, тъй като процесният имот не е жилище и е поделяем съобразно квотите на съделителите. Налице е приложното поле на чл. 352 за теглене на жребий.

Съдът намира, че съставеният проект за разделителен протокол, в окончателния му текстови и графичен вид, одобрен, е съобразен с квотите, при които е допусната делбата, отговаря на изискванията на чл. 72 от ЗН и чл. 7 от ЗСПЗЗ, и кореспондира в пълна степен с целите на делбеното производство.

При разпределяне на имотите между съделителите съдът се стреми всеки от тях да получи реален дял, като при това се спазва принципа на равноправие на всички страни в производството. По силата на чл. 69, ал. 2 от ЗН всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Когато съдът разпределя имотите в натура, той се ръководи от тяхната стойност и ги съпоставя с частите на съделителите, като търси да избегне облагодетелстването на някой от тях и прави всички усилия да достигне максимално доближение на дяловете с частите на съделителите.

           Съдът се е съобразил с влязло в сила решение № 54/30.05.2014г. по гр. д. № 308/2013г. на БРС, с което е допуснато извършването на делба на съсобствени на страните недвижими имоти , което е влязло в сила на 30.07.2014г., като това решение има обвързващо действие за страните и техните правоприемници-чл.298 ал.2 ГПК.

Жалбоподателката Л.С. М. не е предявила възражение в срока по чл.342 ГПК. С влизане в сила на решението по допускане на делбата е разрешен спора за съсобствеността на процесните имоти и е неоснователно възражението, че не са изяснени по категоричен начин имат ли всички страни по делото, качеството „наследник „ и право да участват в делбата.

Съдът е изготвил проект за разделителен протокол за предявяване в с.з. на 19.12.2017г. за евентуални възражения.

Оплакванията във въззивната жалба от Л.С. е за това, че разделителния протокол в проект не е бил предявен на всички страни по делото, като неправилно БРС е приел, че всички са редовно призовани.

Становището на жалбоподателката е неоснователно. Страните са били призовани при условията на чл.56 ал.2 ГПК-страните, които са редовно призовани , при отлагане на делото не се призовават за следващото заседание, когато дата е обявена.В заседанието окт 28.11.2018г , БРС е обявил датата на която проекто -разделителния протокол ще бъде изготвен, както и предявен на страните за възражения-19.12.2017г. Жалбоподателката е подала и молба вх.№ 4139/01.12.2017г, с която изисква препис от протокола от с.з на 28.11.2017г., получен е от нея, подала е и молба от 18.12.2017, -ден преди съд.заседание , в която е посочила, че делото е насрочено за 19.12.2017г, поради което твърдението й за липса на редовно призоваване/неуведомяване / и непредоставяне на възможност за вземане на становище по разделителния протокол и евентуални възражения е неоснователно.

        Неоснователно е и становището й , че БРС   е следвало да изчака произнасянето на ВОС по прекратителното определение, във връзка с молбата вх.№ 4407/18.12.2017г,/ за вписване на отказа от наследство/,   а не да постановява съдебен акт за обявяване на окончателен разделителен протокол между страните.

Подаването на частна жалба против определението не спира производството по делото, освен ако в закона е предвидено друго-чл.277 ГПК. БРС правилно е приел, че не следва да спре производството, произнесъл се е по молбата в съд заседание от 19.12.2017г и не е допуснал процесуално нарушение.

       Неоснователни са и възраженията за нарушения на норми по закона за наследството и на ЗСПЗЗ.

По делото е налице становище от ОСЗ-гр.Б.-изх № 02-834/01.12.2017г, в което е посочено, че дяловете на скиците на делимите имоти отговарят на изискванията на чл.7 ал.3 ЗСПЗЗ и чл.72 ЗН.

При тези данни правилно БРС е обявил за окончателен разделителния протокол, изготвен на 30.11.2017г.

Решението е правилно . Пред въззивната инстанция не се представиха нови доказателства, изменящи фактическата обстановка или налагащи друг правен извод.

                                 Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 187/21.12.2017г по грд № 308/2013г на РС-Б., с което е обявен за окончателен разделителен протокол , изготвен на 30.11.2017г.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението до страните пред Върховен касационен съд по реда на чл.280 и сл. ГПК.                      

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1.