Т.Д. № 4-2018

Определение по Търговско дело 4/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 39

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесет и шести март

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                        2.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С. т. дело № 4 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по ИМ на „И. С.“ООД със седалище и адрес на управление в гр. В.,ул.“К. Б.“ №, ет., ап. и съдебен адрес в гр. С., ул.“К. Л.“№, ет., офис .ИМ е с правно основание чл.79 и чл.86 ЗЗД и с цена на иска ...........лв.ИМ е оставена без движение до внасяне на д. такса в размер на .........лв. с разпореждане от 02.02.18г. на ВОС.Съобщението е изпратено на посочения съдебен адрес за получаване на призовки и съобщения, но се е върнало от там с отелязване,направено от адв. Г. С.,че не е адвокат на дружеството. Изпратено е ново съобщение на адрес по ТР на дружеството,което се е върнало в цялост с отбелязване,че на този адрес е кантората на адв Г.Г. и кантората не представлява такова лице или дружество. Съдът с разпореждане от 14.03.18г. е приел,че ищецът е редовно уведомен при условията на чл.50, ал.2 ГПК . Срокът за изпълнение указанията на съда е изтекъл на 21.03.18г. като до тази дата,а и понастоящем ищецът не е внесъл дължимата д. такса.

Поради неизпълнение указанията на съда за внасяне на дължима д. такса в размер на ..............лв. в законния едноседмичен срок от съобщението съдът на основание чл.129,ал.3 ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

                         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№4/2018г. на Видински окръжен съд .

ВРЪЩА ИМ на ищеца „И. С.“ООД.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщението пред Апелативен съд-София.

 

                                                

                                                           Окръжен съдия: