ГР.Д. № 29-2018

Решение по Гражданско дело 12/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №63

                                              

 

Гр. В**

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС   гражданска  колегия В закрито съдебно заседание на двадесет и девети октомври две   хиляди  и   осемнадесета  година    в   състав: Председател: Д** М.

 

                                                       Членове:

 

                                                          

При   секретаря …………………..

и  в присъствието   на   прокурора ………………..    

като разгледа докладваното от Съдията М**

гражданско  дело № 12 по описа за 2018г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.247, ал.1 от ГПК.

По делото е постановено Решение №29 от 18.07.2018г., с което Р.Н.Р. е поставен под пълно запрещение. Препис от Решението е изпратен в Община В** за назначаване на настойник на същия.

По делото е постъпило писмо от Община В**, в което е посочено, че следва уточняване на ЕГН на лицето Р.Н.Р..

Окръжният съд приема, че при постановяване на решението е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на същото по отношение на изписаното ЕГН на Р.Н.Р., която следва да бъде поправена, като вместо посоченото ЕГН:**********, се чете „Р.Н.Р. с ЕГН:**********“

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №29, стр.401, т.2-ри от 18.07.2018г., постановено по гр.дело №12/2018г. по описа на ВОС, като в диспозитива на решението вместо посоченото ЕГН:**********, се чете „Р.Н.Р. с ЕГН:**********“

Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството в Общ. – В** за назначаване на настойник на Р.Н.Р..

Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от съобщението.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :