Т.Д. № 32-2018

Решение по Търговско дело 32/2018г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 139

 

Гр.В**

 

26.10. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВОС съд в закрито заседание на  двадесет и шести октомври

две хиляди и осемнадесета година   в състав  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :Г** Й**

                                                              Членове:1/

                                                                           2/

                                                                    

при секретаря ......................................                            и в присъствието на прокурор…..като разгледа докладваното от съдия Й** т.д. № 32     по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/ и е образувано по жалба на М**К**, род. на *** год. в Кралство В**, управител на „Д** Е* Е* Е**" ЕООД чрез адв. Л*И** И** от ВАК -пълномощник, служебен адрес: гр. В**, ул. „Б*" № * против Отказ № 20180910205823/19.09.2018 год., постановен по заявление с вх. № 20180910205823/10.09.2018г. на длъжностно лице при ТР.

Поддържа се ,че с атакувания Отказ № 20180910205823/19.09.2018 год., постановен по заявление с вх. № 20180910205823/10.09.2018 год. на ДЛР при ТР е отказано вписването на промяна в обстоятелствата по партидата на жалбоподателя , а именно: смяна на едноличния собственик и на управителя на дружеството.

Така постановения отказ бил незаконосъобразен, поради следното:

1.Единственият мотив е, че в Информационната система по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност не са въведени данни за извършване на удостоверяване на съдържанието на документа

  1. Самото длъжностно лице било установило,   че документът-   решение   на   едноличния собственик на капитала по чл.   137 ал. 1 т. 5 от ТЗ /пълномощно, заверено от българското  посолство   в   Кралство   В***/   съдържа   необходимите нотариална заверка на подписа и съдържанието, т.е. е в изискуемата форма

3.При това положение изискуемите законови предпоставки били налице. Жалбоподателят не следвало да носи негативите от бездействията на държавни административни органи или пропуски   в   система   за   отбелязвания,   при положение ,че законовите изисквания са налице ;

4.В ТЗ липсвало изискване документа по чл. 137 ал. 1 т. 5 от ТЗ освен да е с нотариална заверка на съдържание и подписи и да е отразено и в съответен регистър.

Изисквало се единствено от формална гледна точка да са спазени законовите изисквания .

Поради горното се иска да бъде отменен като незаконосъобразен Отказ № 20180910205823/19.09.2018 год., постановен по заявление с вх. № 20180910205823/10.09.2018 год. на длъжностно лице при ТР и да се укаже вписване на промените по партидата на дружеството заявител.

 

ВОС като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания, намира за установено следното:

Отказ № 20180910205823/19.09.2018г. е постановен по повод на заявление вх. № 20180910205823 / 10.09.2018г. от Л* И* И* на основание чл. 24 от Закона за ТР и регистъра на ЮЛНЦ  с мотив „Със заявление вх. № 20180910205823 / 10.09.2018г. от адвокат Л* И* И* в качеството на упълномощен представител на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е направено искане за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на " Д**Е** Е* Е**" ЕООД .Подаденото заявление е по образец съгласно приложение № А4 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно чл. 137, ал.4 (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) от ТЗ за взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Приложеният към разглежданото заявление протокол, обективиращ решения на едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, е в изискуемата от закона форма. В Информационната система по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност обаче не са въведени данни за извършеното удостоверяване на съдържанието на документа, което води до невъзможност за извършването на проверката по чл. 21, т. 8 от ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията.

При така установената фактическа обстановка и предвид обстоятелството, че заявлението е разпределено за разглеждане на длъжностното лице по регистрацията от информационната система на ТРРЮЛНЦ след изтичането на срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, на основание чл. 24, ал. 1 във връзка с чл. 21, т. 8 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел длъжностното лице е достигнало до извода ,че следва да бъде постановен отказ по заявление с рег. № 20180910205823 от 10.09.2018 г.“

При така установената фактическа обстановка ВОС намира за установено от правна страна следното :

Съгласно чл. 21, т. 8 от ЗТР длъжностното лице по регистрацията проверява дали документите,които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система.

Съгласно чл. 137, ал.4 (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) от ТЗ за взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Приложеният към разглежданото заявление протокол, обективиращ решения на едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, е в изискуемата от закона форма. В Информационната система по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност обаче не са въведени данни за извършеното удостоверяване на съдържанието на документа, което води до невъзможност за извършването на проверката по чл. 21, т. 8 от ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията.

ВОС намира ,че позоваването от страна на длъжностното лице по регистрацията на Чл.28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност е неоснователно.От представените по делото доказателства е видно ,че приложеният към разглежданото заявление протокол, обективиращ решения на едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ е в изискуемата от закона форма и че в информационната система по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност са въведени данни само относно удостоверяването на подписите ,но не са въведени данни за извършеното удостоверяване на съдържанието на документа.Очевидно се касае за неизпълнение на задължението на нотариуса ,произтичащо от Чл.28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност да въведе данните за извършеното нотариално удостоверяване в информационната система,което не може да влече след себе си неблагоприятни правни последици за заявителя –от събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин ,че същият е представил пред длъжностното лице по регистрацията всички изискуеми документи ,притежаващи всички изискуеми от закона реквизити.Заявителят е изпълнил законовото си задължение,произтичащо от Чл. 6. Ал.1 от Закона за търговския регистър да заяви подлежащите на вписване обстоятелства и да представи подлежащите на обявяване актове.

Водим от горното и на основание  чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от ЗТР, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ отказ № 20180910205823/19.09.2018 год., постановен по заявление с вх. № 20180910205823/10.09.2018г. на длъжностно лице при ТР ,вместо което ПОСТАНОВЯВА :

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписването по заявление вх. 20180910205823/10.09.2018г. на длъжностно лице при Търговски регистър.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред САС.

                      

                                     СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :