ЧГРД № 34-2018

Разпореждане по Търговско дело 34/2018г.

 

 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 135

 

 

Гр.Видин , 15.10.2018 година

 

 

            А. П., съдия – докладчик по ч. т. дело № 34 по описа на ВОС за 2018 г. при проверка на постъпилата молба за издаване на изпълнителен лист, намерих следното:           

            Постъпила е молба от "R. AV "LTD, регистрирано под номер ………., със седалище и адрес на управление: гр. Л., В., представлявано от В. В. Х., ЕГН: **********, с адрес в Репулика България: гр. С., кв. „С. З.", бл. .., ап. … и от А. Д. В., ЕГН: **********, с адрес в Република България, гр. С., ул. Г. , с която се прави искане за издаване на изпълнителен лист на основание чл.405, във връзка с чл.404, т.З ГПК, в полза на "R. AV "LTD, регистрирано под номер ......, със седалище и адрес на управление: гр. Л., В. против М.Ц.Ц., ЕГН: **********, с адрес: *** за сумите по Диспозитива на Решението от 27 юли 2018г. , постановено по ВАД №101г. по описа на МАС при АПВ за 2018г.:

7 000.00 (седем хиляди) британски лири, представляващи обезщетение за неизпълнение на задължение по Договор за предоставяне на почистващи услуги от 05.02.2018г.

705.23 лв. (седемстотин и пет лева и двадесет и три стотинки) - направените в арбитражното производство разноски за платена арбитражна такса и депозит в общ размер.

Производството е едностранно и насрещна страна не се конституира (чл. 405, ал.1 от ГПК), съответно и съдът следи служебно за определената от закона подсъдност. При извършена служебна справка се установява, че длъжникът е с постоянен адрес в района на настоящия съд, поради което искането, основано на акт на местен арбитраж следва да се приеме за разглеждане (чл. 405, ал. 3 от ГПК). Молбата е допустима и надлежно предявена, дължимата такса е авансово внесена в държавния бюджет. За установяване на предпоставките за издаване на изпълнителния лист, молителят е представил неподлежащо на обжалване арбитражно решение, съдържащо осъждане за паричен дълг и изискуемо по чл. 51 ал. 1 ЗМТА доказателство, че то е връчено на длъжника по изпълнението.

По делото е приложено Решение от 27.07.2018г., ведно с мотиви, постановени по МАД №101 по описа на Международен арбитражен съд при „А. за п. в." (МАС при АПВ), за 2018г. и Удостоверение от 29.08.2018г. на МАС при АПВ, представено е и удостоверение, издадено от Арбитражен съд при Център за алтернативно разрешаване на спорове СНЦ, в което е посочено, че арбитражното решение е влязло в сила по отношение на длъжника М.Ц.Ц., без да е посочена дата, на която е влязло в сила. Молителят е представил и разписките, с които решението е изпратено на Ц., която разписка е върната в цялост с отбелязване „непотърсена“.

Съдът, като взе предвид приложените към молбата доказателства, намира че не се установява наличието на предпоставките по чл. 406 от ГПК и чл. 51, ал. 1 от ЗМТА, доколкото липсват доказателства решението на арбитъра да е редовно връчено на длъжника. За да бъде годно изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК арбитражното решение следва да бъде влязло в сила. Съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗМТА арбитражното решение влиза в сила с връчването му и от този момент то става задължително за страните и подлежи на принудително изпълнение. Затова разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от ЗМТА предвижда, че към молбата за издаване на изпълнителен лист освен арбитражното решение се прилага и доказателство, че то е връчено на длъжника по изпълнението. Представеното към молбата удостоверение, издадено от името на Международен арбитражен съд при „А. за п. в." (МАС при АПВ),, не удостоверява връчването на решението на арбитражния съд на длъжника по изпълнението. Доказателство за връчване на решението не представлява и приложената към молбата разписката от куриерската фирма, с която решението е изпратено на Ц., която разписка е върната в цялост с отбелязване „непотърсена“. Тази разписка е издадена с цел да бъде уведомен молителят, в качеството му на подател на описаните в удостоверението пратки с товарителници , че тази пратка е със статус неуспешна доставка. Съгласно нормата на  чл. 32, ал. 1 от ЗМТА, когато седалището, местожителството, обикновеното пребиваване или адресът на получателя не могат да бъдат намерени след старателно издирване, уведомлението се смята получено, ако е изпратено до последното му известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено. Ал. 2 на посочената разпоредба предвижда, че отказът или неявяването на получателя да получи книжата, свързани с арбитражното производство се удостоверява от пощенската станция. Арбитражното производство завършва с влизане в сила на арбитражното решение, което става с надлежното му връчване на страните в производството. В конкретния случай не е изпълнено изискването за връчване на акта на осъденото лице. Представена е пощенска пратка, върната от пощенски оператор с отбелязване, че същата не е потърсена от адресата. Поради това решението не е достигнало до длъжника, но арбитражния съд е приел, че същото е редовно, като е отразил това в издаденото от него удостоверение. Настоящият съд обаче не е обвързан от това удостоверение и следва да провери редовността на връчването чрез представените доказателства за това. В конкретния случай няма данни ответникът по молбата да не пребивава на посочения от него адрес, което да е пречка за връчването. Поради тази причина връчителяте следвало да предприеме действия по реалното му връчване, което не е сторено. Обстоятелството, че пратката, съдържаща решението е върната като непотърсена, не е равнозначно на връчване, тъй като законът не е предвидил такава презумпция. По делото липсват данни за последния известен адрес , местожителство или пребиваване на длъжника. Поради тази причина арбитражното решение не е било редовно връчено. Това е пречка за издаване на изпълнителен лист въз основа на това решение, предвид изричната разпоредба на чл. 405, ал. 5 от ГПК.

Предвид изложеното следва да се приеме, че не са изпълнени изискванията на чл. 51 от ЗМТА и искането за издаване на изпълнителен лист следва да бъде отхвърлено /в този смисъл определение № 2844 от 30.12.2013 г. на САС, ГО, VІІ състав, по ч.гр.д. № 4832/2013 г. и определение № 1 от 06.01.2014 г. на САС, ГО, 1 състав, по ч.гр.д. № 4851/2013 г./.

 

Мотивиран от горното, Съдът

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОТХВЪРЛЯ молба с вх.№ 3043/10.10.18г. на по описа на ВОС, подадена от от "R. AV "LTD, регистрирано под номер …………., със седалище и адрес на управление: гр. Л., В., представлявано от В. В. Х., ЕГН: **********, с адрес в Репулика България: гр. С., кв. „С. З.", бл. …, ап. … и от А. Д. В., ЕГН: **********, с адрес в Република България, гр. С., ул. Г. , с която се прави искане за издаване на изпълнителен лист на основание чл.405, във връзка с чл.404, т.З ГПК, в полза на "R. AV "LTD, регистрирано под номер …………., със седалище и адрес на управление: гр. Л., В. против М.Ц.Ц., ЕГН: **********, с адрес: *** за сумите по Диспозитива на Решението от 27 юли 2018г. , постановено по ВАД №101г. по описа на МАС при АПВ за 2018г.

Разпореждането може да се обжалва от молителя пред Софийски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: