Т.Д. № 35-2018

Определение по Търговско дело 35/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-137

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесет и четвърти октомври

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

При секретаря                                                               и с участието

На         прокурора                                         изслуша докладваното

От съдия     С. С.   т. дело № 35 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на С. „И. за и. и т. Л.“ съ седалище и адрес на управление в гр.С. чрез адв. Ася Йорданова срещу Отказ №200181001151002/05.10.18г. на длъжностното лице по регистрацията при А. по в.

Въззивният съд констатира,че седалището и адрес на управление на жалбоподателя е в гр.С. а предвид разпоредбата на чл.25,ал.1 ЗТРРЮЛНЦ отказът/ на длъжностното лице по регистрация при АВ/ подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца.Самата жалба е адресирана до С. г. с. от жалбоподателя и неправилно е изпратена до ОС-В..

Предвид изложеното и тъй като в случая съдът служебно следи за местната подсъдност ВОС счита,че следва да прекрати производството по делото и изпрати жалбата по компетентност на С. г. с.,за което

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

                      ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№35/2018г. на Видински окръжен съд .

Изпраща жалба,подадена от С. „И. за и. и т. Л.“ съ седалище и адрес на управление в гр.С. чрез адв. А. Й. срещу Отказ №200181001151002/05.10.18г. на длъжностното лице по регистрацията при А. по в. наСофийски градски съд по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване .

                                                

 

                                                             Окръжен съдия: