ЧНД № 180-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     №106

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                   Гр.Видин,

20.06.2017 година

 

          Окръжен съд – град Видин, І-во наказателно отделение, в закрито заседание, проведено на двадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. Л. Л.

 

  1. Р. Д.

 

след като разгледа докладваното от съдията Д.частно наказателно дело №180 по описа за 2017 година на Окръжен съд Видин и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.270, ал.4 във вр. с чл.345 от Наказателно процесуалния кодекс.

 

          Делото е образувано по лаконична жалба от подсъдимия по н.о.х.д.№474 по описа за 2017г. на Районен съд – Видин - Е.Р.Д. против протоколно определение на съда от открито съдебно заседание на 07.06.2017г., с което на основание чл.270, ал.2, във вр. с ал.1 , във вр. с чл.66 от НПК, съдът е изменил взетата спрямо подсъдимия мярка за процесуална принуда от „парична гаранция в размер на 200лева“ в „задържане под стража“.

          В жалбата, подадена от подсъдимия в лично качество, не са посочени каквито и да са мотиви, не са направени никакви искания.  

Видинският окръжен съд след като разгледа частната жалба и прецени събраните по делото доказателства, и атакувания съдебен акт, намира за установено от фактическа страна следното:

Във Видински районен съд е внесен от Районна прокуратура – Видин Обвинителен акт срещу Е.Р.Д., ЕГН**********,*** с правна квалификация чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК. За първото открито съдебно заседание на 25.04.2017г. подсъдимият е бил нередовно призован, тъй като на посочения от прокуратурата адрес се оказало, че не живее никой, вратата била разбита. След направена справка от съда се е установило,че настоящия и постоянен адрес ***. Призован на този адрес, подсъдимият е получил и подписал призовката си лично и се е явил в съдебно заседание на 16.05.2017г. Делото се е отложило за 07.06.2017г. поради неявяване на свидетел на обвинението и е бил удължен и срока за внасяне на паричната гаранция от подсъдимия, като за съдебното заседание на 07.06.2017г. подсъдимия е бил уведомен лично в с.з..

В съдебното заседание на 07.06.2017г. подсъдимият не се е явил и не е посочил обективни причини за неявяването си, поради което съдът е променил мярката „парична гаранция в размер на 200лева“ в мярка „задържане под стража“. На 14.06.2017г. в Районен съд е постъпила частната жалба на подсъдимия, без да се сочат някакви обективни причини за неявяването му в съдебно заседание на 07.06.2017г., и без да се посочват някакви доказателства във връзка с неявяването си, за което е бил лично уведомен.

          Съдът, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прие следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена от страна в производството, която има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

          Жалбата е редовна, подадена в законоустановения срок, от лице, което има качество на страна в процеса, поради което същият е допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, тъй като от доказателствата по делото се установява по безспорен начин на първо място, че подсъдимият е променил адреса си, без да уведоми прокуратурата за това, поради което мярката му е изменена от „подписка“ в „парична гаранция в размер на 200лева“, а на второ място подсъдимият, след като е бил уведомен лично в съдебното заседание от 16.05.2017г. за следващото съдебно заседание на 07.06.2017г., не се е явил в същото и то без да има каквито и да било основателни причини за това. Това се доказва както от факта, че в съдебно заседание не са депозирани евентуални причини за неявяването му, така и от факта, че и към частната жалба не са посочени някакви причини за неявяването му в съдебно заседание на 07.06.2017г., с което е станал причина за отлагане на делото, поради задължителното му участие в съдебно заседание с оглед правната квалификация на повдигнатото срещу него обвинение за „тежко престъпление“ по смисъла на чл.93, т.7 НК.

Ето защо с оглед на всички изложени по-горе доказателства и констатации на съда, същият счита, че частната жалба е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение, а атакуваното определение на Районен съд – Видин – потвърдено.

 

          По изложените съображения и на основание чл.345 ал.І – НПК, Съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение на Районен съд – Видин от открито съдебно заседание от 07.06.2017г., по н.о.х.д.№474/2017г., с което на основание чл.270, ал.2, във вр. с ал.1 , във вр. с чл.66 от НПК, съдът е изменил взетата спрямо подсъдимия Е.Р.Д., ЕГН**********, мярка за процесуална принуда от „парична гаранция“ в „задържане под стража“.

 

          ВРЪЩА делото на Районен съд – Видин, за продължаване на наказателното производство по него.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

                                     

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.