ЧНД № 263-2018

Решение по Наказателно дело 263/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №75                          

                           гр.Видин 23.10.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на двадесет и трети октомври  двехиляди и осемнадесета  година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                 Д.М.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                   Л.Л.

                                                  

при  участието на   секретар   И.К.   и прокурора   М.Костов - след   като   разгледа   докладваното от съдията И. - частно наказателно дело №263 от  2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г.изм. и доп. ДВ бр.55 от 19.07.2011 г./

         Образувано   е   по  постъпило  Удостоверение      по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   принципа   за   взаимно   признаване на   финансови санкции .В   Удостоверението   се   сочи, че Politie Groningen,Transactiemodule   Rademarkt 12,9711 CV Groningen,   - Нидерландия   е     постановил   решение   за   плащане     на   финансови   санкции   от 21.03.2018 г. ,влязло   в   законна   сила   на 02.05.2018 г.    срещу   Т.   Ц.     В. ***  роден   на   *** *** ,България   и   живущ *** с   ЕГН:********** .Излага   се ,че  по   решението   на   Т.   Ц.   В.    е наложена   финансова   санкция  и   той е със   задължение   за   плащане   на   сумата   от  230.00 евро , като     е     осъден     за     извършено   от  него   нарушение.От   тази   сума   230.00 евро представлява   парична  сума   ,наложена   с   решението     за  осъждане в  административно   производство  за нарушение,което   е   довело   до  решението ,за   това ,че :

       Като   водач   на   автомобил   с №******   е   държал   в   ръка     на   мобилен     телефон     по   време   на   шофиране Tolbert,Rykswg (A 7), на 06.03.2018 г. в 13:23 .

       Посочено   е ,че извършеното   от   Т.   Ц.   нарушение   по Закона   относно   административната   уредба   при   нарушаване   на   разпоредби   на   Кодекса за движение по пътищата ,чл.2 .

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение  срещу     същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или   трета   държава   ,различна   от   издаващата   или     изпълняващата .

     В   съдебното   заседание   на 23.10.2018г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   Т.   Ц.   В.  не  се  явява   в  съдебното   заседание   на 23.10.2018 г.,като   се представлява   от   служебен   защитник  ,който   заявява,че   е запознат   с     решението   и   същото   следва   да   не   бъде признавано.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след   като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение преведено на  български език и  данните по делото, съобрази   следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   взаимно   признаване   на   финансови   санкции   с  издаваща   държава   Нидерландия     и   изпълняваща   държава   България .В   Удостоверението   се   сочи, че   Politie Groningen,Transactiemodule   Rademarkt 12,9711 CV Groningen,   - Нидерландия     е     постановил   решение   за   плащане     на   финансови санкции от  21.03.2018г.,влязло   в   законна   сила   на     02.05.2018 г. срещу     Т.   Ц.     В. ***   роден   на   *** *** ,България   и   живущ ***   с   ЕГН:**********   за   сумата   от   230.00 евро. Излага   се ,че   по   решението   на   Т.   Ц.   В.   е   наложена   финансова   санкция   и   той   е   със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   230.00 евро   за     извършено   от  него  нарушение ,за  това ,че :

           Като   водач   на   автомобил   с   №******   е   държал   в   ръка   мобилен     телефон     по   време   на   шофиране   Tolbert,Rykswg (A 7), на   06.03.2018 г. в 13:23 .

           Посочено   е ,че извършеното   от   Т.   Ц. е     нарушение   по Закона   относно   административната   уредба   при     нарушаване   на     разпоредби   на   Кодекса за движение по пътищата ,чл.2 .

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение   срещу     същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или   трета   държава   ,различна   от   издаващата   или     изпълняващата .

    По   делото    са   събрани   доказателства ,че   срещу   осъденото лице   за   същото   деяние   в   Република   България   или   в     друга   държава   ,различна   от издаващата /Нидерландия/  и   от   изпълняващата   /Република   България / не   постановено   и     приведено   в   изпълнение   решение   за     налагане     на     финансови   санкции.Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла     давност     по   българското законодателство и   решението   не  се отнася   за   деяние,   подсъдно    на     български съд. Не е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

     Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава    и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ  на   изпълнение   е   230.00 евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е  449.84 /четиристотин и четиридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки / лева по   курса   на БНБ   за   23.10.2018 г.         Решението   се   отнася   за     деяние,   което     съставлява    административно  нарушение  и    според   българското  законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи   наказателна   отговорност   и   подлежи   на   наказателно   преследване   за   деянията ,които   обосновават решението .

         От   така     представените     данни   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и  изпълнение. Видно   е   от   посоченото   по горе   ,че   решението   е срещу     Т.   Ц.     В. ***   роден   на   *** *** ,България   и   живущ ***   с   ЕГН:********** .

       Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да бъде признато и  изпратено на органите   на  НАП   за   изпълнение .

         С оглед  на   посоченото  СЪДЪТ

 

                 Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА   РЕШЕНИЕ за   плащане     на   финансови   санкции   от   21.03.2018 г.,влязло   в   законна   сила   на 02.05.2018 г. на   Politie Groningen,Transactiemodule   Rademarkt 12,9711 CV Groningen,   - Нидерландия     срещу     Т.   Ц.     В. ***   роден   на   *** *** ,България   и   живущ ***   с   ЕГН:**********  за   наложена   финансова   санкция   и   той   е   със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   230.00 евро     за     извършено   от   него   нарушение по    административно  производство ,за   това ,че :

       Като   водач   на автомобил   с   №*****   е   държал   в   ръка   мобилен     телефон     по     време   на   шофиране   - Tolbert,Rykswg (A 7), на   06.03.2018 г. в 13:23   с което   е   нарушил   Закона   относно   административната   уредба   при    нарушаване     на     разпоредби   на   Кодекса за движение по пътищата ,чл.2 .

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   230.00 евро   или  финансовата   санкция     в   български   лева   е   449.84 /четиристотин и четиридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки / лева по   курса   на БНБ   за   23.10.2018 г.        

         Изпраща РЕШЕНИЕ   за   плащане     на   финансови   санкции   от   21.03.2018г.,влязло   в   законна   сила   на   02.05.2018 г.  на Politie Groningen,Transactiemodule   Rademarkt 12,9711 CV Groningen,   - Нидерландия   срещу     Т.   Ц.     В. ***     роден     на   *** *** ,България     и     живущ ***   с   ЕГН:**********   за  наложена   финансова  санкция   в едно с  препис от настоящото решение на органите на Национална Агенция по   приходите   за изпълнение.

        Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен Съд в седемдневен  срок от днес.

         Препис от решението на съда да се връчи на засегнатото лице  Т.   Ц. В. - след влизането  му   в законна сила.

         Да се уведоми компетентният орган на издаващата държава както и копие от уведомлението да се  изпрати и на Министерство на Правосъдието на Република България.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: