ВЧГРД № 318-2018

Определение по Гражданско дело 318/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-197

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито   заседание   на двадесет и четвърти октомври

Две хиляди и осемнадесета година    в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С. С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От   съдия С. С. ч. гр . дело №318 по описа

За 20118 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на А. за с. п.-С. против Разпореждане от 18.04.18г. по гр.д. №2229/17г. на ВРС,с което е постановено издаване на изпълнителен лист в полза на ищцата Ц.Ц. във връзка с постановеното от съда решение пож чл.344 и чл.225 КТ.

Твърди,че производството по делото не е приключило и решението на ВРС не е влязло в законна сила.Иска от съда да отмени обжалваното разпореждане и да обезсили издадения изпълнителен лист от 23.04.18г..

Ответната по жалба страна е подала отговор,с който иска от съда да остави без уважение ч. жалба. Позовава се на законовата възможност предвидена в чл.242 ГПК за допускане на предварително изпълнение.

От данните по делото във връзка с направените оплаквания по жалбата съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Гр. дело №2229/17г. на ВРС е образувано по ИМ на Ц. П. Ц. срещу А. за с. п.-С. с правно основание чл.344,ал.1,2,3 К и чл.225 КТ КТ. ВРС е уважил предявените искове и е допуснал предварително изпълнение на решението на основание чл.242,ал.1 ГПК досежно присъденото обезщетение по чл.225 КТ.Ищцата чрез пълномощника си е подала молба за издаване на изп. лист по решението и съдът с разпореждане от 18.04.18г. е постановил да се издаде.

При тази фактическа обстановка съдът намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

Безспорно е,че предмет на делото е трудов спор.

В чл.242,ал.1 ГПК гласи,че съдът постановява предварително изпълнение на решението,когато присъжда издръжка,възнаграждение и обезщетение за работа.В настоящият казус сме изправени пред третото предложение на тази законова разпоредба-присъдено е обезщетение за работа по чл.225 КТ.Разпоредбата на ал.1 на чл.242 ГПК има императивен характер и в посочените три случая съдът е длъжен да постанови предварително изпълнение,за разлика от ал.2 на същия текст където е посочено в кои случаи съдът може да постанови предварително изпълнение.

При това положение ВРС е спазил законовото изискване на чл.242,ал.1 ГПК като е постановил предварително изпълнение на решението в тази му част.След дадени от ъсда указания жалбоподателят е уточнил,че обжалва разпореждането от 18.04.18г. С обжалваното разпореждане е разрешено да се издаде изп. лист в полза на ищцата във връзка с постановеното в решението.Именно в това се изразява същността на допуснатото предварително изпълнение на решението и не е необходимо решението да влезе в сила,за да се издаде изп. лист за постановеното в него.

Ето защо въззивната инстанция намира обжалваното разпореждане за законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено.

                               По изложените съображения съдът

 

О   П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 18.04.18г. по гр.д. №2229/17г. на ВРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                        2.