ЧГРД № 291-2018

Разпореждане по Гражданско дело 291/2018г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 56

 

 

Гр.Видин , 28.09.2018 година

 

 

А. П., съдия – докладчик по т.дело № 291 по описа на ВОС за 2018 г. при служебния доклад на делото, намерих следното :

Производството е образувано по реда на чл.405, ал.3 от ГПК по молба на „Ш. Б.“ЕООД ЕИК …………….., гр.С., чрез адв. П.(САК) за издаване на изпълнителен лист срещу „В. А.“ЕООД, ЕИК ……………., гр. В.,ул. А. С. № …,ет….,ап…, представлявано от управител .

Молителят основава искането си на акт по чл. 401 ал.1 ГПК, като  прилага официален препис на оригинал на решение, постановено по арбитражно дело №152/2017г. на Арбитражен съд при БТПП гр. София.

Производството е едностранно и насрещна страна не се конституира( чл. 405 ал.1 ГПК), съответно и съдът следи служебно за определената от закона подсъдност. При извършена служебна справка се установява, че длъжникът е с вписан в ТР адрес на управление в района на настоящия съд, поради което искането, основано на акт на местен арбитраж следва да се приеме за разглеждане (чл. 405 ал. 3 ГПК). Молбата е допустима и надлежно предявена, дължимата такса е авансово внесена в държавен бюджет.  

            За установяване на предпоставките за издаване на изпълнителния лист, молителят е представил неподлежащо на обжалване арбитражно решение, съдържащо осъждане за паричен дълг и изискуемо по чл.51 ал. 1 ЗМТА доказателство, че то е адресирано до длъжника по изпълнението, който е напуснал търговския си адрес.

Преценени в съвкупност тези документи удостоверяват валидно основание за изпълняемо право. На първо място, представеното решение сочи като основание за възникване на вземането, дължимо от осъден търговец неизпълнение на задължение поето по търговска сделка, поради което и следва да се счита, че възникналия търговски спор не е неарбитрируем, и съответно решението по него е валидно (чл. 19. ал. 1 ГПК вр. чл. 47 ал.2 ЗМТА). Представени со доказателства за редовно връчване на решението .

В заключение съдът приема, че са налице всички предпоставки за изпълняемост на валиден арбитражен акт по смисъла на чл. 404, т.1 ГПК, поради което и искането за издаване на изпълнителен лист по осъдителния му диспозитив следва да се уважи.

Молителят е претендирал и присъждане на разноски. Доколкото с настоящото произнасяне се изчерпва процедурата по легитимация на взискателя с право на принудително изпълнение, налице е хипотеза на чл. 81 ГПК, поради което в тежест на насрещната страна следва да бъдат присъдени и разноски, удостоверени като заплатена такса и адвокатски хонорар.

По тези съображения, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист въз основа на решение на решение, постановено по арбитражно дело №152/2017г. на Арбитражен съд при БТПП гр. София за всички суми, присъдени в полза на молителя„Ш. Б.“ЕООД ЕИК …………….., гр.С., на осн. чл. 404 т.1 ГПК.

В тази част разпореждането подлежи на незабавно изпълнение, като обжалването му не спира изпълнението на осн. чл. 407 ал.2 ГПК.

ОСЪЖДА „В. А.“ЕООД, ЕИК ………………, гр. В.,ул. А. С. № …,ет….,ап…. да заплати на „Ш. Б.“ЕООД ЕИК ……………, гр.С., бул. С. …., С. ц., представлявано от адв.М. П. сумата от 3990 лв(три хиляди деветстотин и деветдесет лева) представляваща направени разноски в производство по издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 81 ГПК

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд, съобразно правилата, установени в чл.407, ал.1 ГПК, в двуседмичен срок, който за длъжника тече от връчването на поканата за доброволно изпълнение, а за молителя тече от датата на връчване на препис от настоящото разпореждане.

  

                                              

                                      ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :