ВГРД № 266-2018

Определение по Гражданско дело 266/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №195

                                              

 

Гр. В.

 

                                                           22.10.2018

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на двадесет и втори октомври

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                      Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря ……………………..

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

частно гражданско дело № 266 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на М. на о. против действията на ДСИ при ВРС по разпореждане от 01.08.2018г., с което е оставено без уважение молба на М. на о. в частта, с която ес иска налагане на възбрана върху прилежащите и наследени от В. А. А. идеални части от апартамент и гараж с адрес гр.В. и възбрана върху наследените прилежащи и.д. части от същия от наследството на имоти на наследодателя в  с.Ц. П., общ.К., като е отказал да наложи исканите възбрани, тъй като се налагат чрез директно вписване от С. по в. в нотариалните книги. С постановлението е оставено без движение молбата на М. на о. в частта, с която ес иска налагане на запор  върху наследения от ответника А. прилежаща идеална част от МПС – „Ф. М.“, рег. № ВН.. като ДСИ е дал указания за посочване адресите на другите съсобственици, адрес на длъжника В. А. А. да внесе определени от ДСИ такси и депозит за вещо лице.

Поддържа се в частната жалба, че разпореждането е незаконосъобразно с оглед разпоредбата на чл.400, ал.1 от ГПК, като в случай, че ДСИ не е компетентен да изпълни действията по молбата, следва да ангажира с необходимите действия компетентните длъжности лица, а именно съдията по вписванията.

Поискано е същото да бъде отменено, като се задължи Д. с. и. да предприеме всички необходими действия за налагане на запора, включително в частта за събиране на допълнителни данни, като предприеме необходимите действия за сезиране на с. по в. във В. и К. за изпълнение на обезпечителната заповед.

О. с., след като се запозна с оплакванията в частната жалба и представените доказателства, приема за установено следното:

По делото е представена молба от М. на о. от ДСИ при РС-В. с която е поискано да се впише обезпечителна заповед и да бъдат наложени възбрана и запор върху наследените от ответника В. А. А. идеални части от имоти и вещи на ответника по гр.дело №1872/2018г. по описа на РС-В.. С молбата е представена обезпечителна заповед, издадена от ВРС на 18.07.2018г. по цитираното гражданско дело, като е допуснато обезпечение на иска с правно основание чл.56 от ЗН, като е наложена възбрана върху прилежащите и наследени от ответника А. идеални части от апартамент и гараж с адрес гр.В., ул… възбрана върху наследени прилежащи идеални части от наследствените имоти на наследодателя в с.Ц. П., общ.К. и запор върху наследената от ответника и прилежаща идеална част от „Ф. М.“, рег.№ ВН….

С обжалваното разпореждане, ДСИ при РС-В. е отказало вписването на исканите възбрани върху  недвижимите имоти, като държавния съдебен изпълнител е изложил мотиви, че съгласно чл.400, ал.2 от ГПК, налагането на възбрана става чрез вписване на обезпечителната заповед, издадена от съда в нотариалните книги, за което С. по в. съобщава на  ответника за извършеното вписване и обезпечителната заповед следва да бъде представена в оригинал на съответната служба, а в случая и недвижимите имоти с намират в различни съдебни райони.

По отношение на налагането на запор на лекия автомобил, за което е компетентен ДСИ, същият е дал указания за поправка на молбата в тази част.

О. с. приема, че разпореждането е законосъобразно и обосновано.

В разпоредба на чл.400 от ГПК подробно е описан реда за налагане на  обезпечителните мерки, като е посочено, че налагането на запор се извършва от съдебен изпълнител, а в ал.2 изрично е посочено, че налагането на възбрана става чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги в С. по в..

В разпоредбата на чл.426 от ГПК подробно е описан реда за сезиране на с. и., като  в  ал.3 на чл.426 е посочено, че редовността на молбата се проверява по чл.129 от ГПК и в случай на нередовност ДСИ дава указание на молителя да отстрани допуснатите нередовности по молбата, съобразно изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК. В разпоредбата на чл.127, ал.1, т.2 от ГПК изрично е посочено, че в  молбата молителят следва да посочи името и адреса на ответника /в настоящия случай - длъжника/, а в чл.128, т.2 от ГПК е посочено, че с молбата следва да бъде представен  документ за внесени държавни такси и разноски. В чл.427, ал.1 от  ГПК  е посочена и местната компетентност на съдебния изпълнител, който извършва изпълнителни действия единствено за вещи, в чийто район се намират с тази особеност в настоящия случай , че се касае за вписване на обезпечителна заповед, за която изрично е посочено в чл.400, ал.2 ГПК , че се изпълнява по отношение на наложена възбрана чрез вписване на обезпечителната заповед в нотариалните книги в С. по в.

Настоящата инстанция отчита изложените в частната жалба обстоятелства, че ВРС е издал една обезпечителна заповед, с оглед изброените по-горе компетентности за изпълнение на обезпечителната заповед, Р. с. В. е следвало да издаде обезпечителна заповед по отношение на наложената възбрана за недвижимите имоти в гр.В. обезпечителна заповед за наложената възбрана  за  имотите  в  с.Ц. П. общ.К. където е районът на действие на  кулския ДСИ на РС-гр.К. и обезпечителна заповед за   наложения запор по отношение   на МПС, който опис се изпълнява от ДСИ по местожителството на длъжника. Тъй като вписването следва да бъде извършено в нотариалните книги при С. по в. на оригинала на обезпечителната заповед, ДСИ не е в състояние служебно да предприеме действия за изпращане на обезпечителната заповед до съответните служби по вписванията.

По  изложените  по-горе  съображения  О. с. приема, че действията на ДСИ са законосъобразни, а жалбата се явява неоснователна, като подателят  на  частната жалба – М. на о. би могъл да предприеме действия по изпълнение на допуснатото обезпечение, като върне оригинала на издадената обезпечителна заповед  и  поиска  същата да бъде издадена  по начин,  по  който може да бъде изпълнена, както съдът е посочил по-горе в мотивите си – за всяко едно от допуснатите обезпечения поотделно.

 

По изложените съображения О. с.

 

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М. на о. гр.С. против Разпореждане от 01.08.2018г. на ДСИ при РС-В. по повод молба с вх.№1484/27.07.2018г. с подател М. на о. за образуване на изпълнително дело срещу В. А. А.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.