ЧНД № 260-2018

Решение по Наказателно дело 260/2018г.

          Р Е Ш Е Н И Е   № 73

  

     гр. Видин 17.10. 2018 г.

 

                      В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично

заседание на седемнадесети октомври, през две хиляди и седемнадесета

година, в състав:

         Председател: А.П.

 

     Членове: И.И.

 

   Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А.   и в присъствието на прокурора П.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. частно наказателно дело № 259 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производството по делото е по чл.44 ал.1 и следващите от Закона за Европейската екстрадиция и заповед за арест.

 

Делото е образувано по искане на Окръжна прокуратура - Видин за образуване на производство по смисъла на чл.44 ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, и насрочване на съдебно заседание за разглеждане на Европейска заповед за арест по отношение на лицето П.Д.П., ЕГН **********,***, роден на 24.07.2086година в град София, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образования, осъждан, обявен за издирване в ШИС въз основа ЕЗА, издадена от Румъния с Шенген идентификатор ROIGP008968579300001.

ЕЗА е издадена от съда в Арад-Република Румъния за изпълнение на присъда №150/28.03.2018г., влязла в сила на 08.05.2018г. поради необжалване в законоустановения срок по дело №4285/108/2017г. на Окръжен съд Арад, с която му е наложено наказание 3години и 2месеца „лишаване от свобода“ за трафик на мигранти и управлявайки МПС без СУМС – престъпления по чл.263 и чл.335 от Румънския наказателен кодекс. С присъдата е наложена и забрана за упражняване на определени права по чл.66 от НК на Република Румъния.

          Престъплението „трафик на хора“ е включено в списъка на чл.36, ал.3 от ЗЕЕЗА. като същото представлява престъпление и съгласно чл.281, ал.2 НК на РБ, а престъплението „управление на МПС без свидетелство за управление на МПС“ по НК на Република България е престъпление по чл.343в от НК, т.е. налице е двойна наказуемост, тъй като деянията, за които е издадена ЕЗА са престъпления и по законодателството на Република България..

          Европейската заповед за арест е придружена с превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.37 т.3 от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.

          В съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура град Видин претендира, П.Д.П. да бъде предаден на румънските власти, като бъде екстрадиран в Република Румъния, с цел изпълнение на наложеното наказание. Иска се отлагане изпълнението на ЕЗА по реда на чл.52, ал.1 от ЗЕЕЗА с оглед наличие на неприключило наказателно производство в РБ за престъпление по чл.343в, ал.3 от НК по което е постигнато споразумение между РП и защитата на подсъдимия и предстои одобряването му от ВРС. Иска се допусне изпълнението на ЕЗА, издадена от Румънския съд за изпълнение на присъда като бъде отложено предаването до приключване на наказателното производство и ако споразумението бъде одобрено от съда до изтърпяване на наложеното наказание.

В съдебно заседание П.Д.П., чието екстрадиране се иска, в съдебно заседание изразява съгласие за незабавна екстрадиция на румънските власти, но с оглед наличието на висящо наказателно производство, чл.45, ал.1 е неприложим, поради което производството по делото протече по общия ред. Защитата на исканото лице прави искане за допускане предаването на исканото лице на румънски власти, като бъде отложено изпълнението за предаването му до приключване на наказателното производство пред ВРС.

 

          Окръжен съд град Видин, за да се произнесе, взе в предвид следното:

П.Д.П., ЕГН **********,***, роден на ***** в град С., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образования, осъждан, е обявен за издирване в ШИС въз основа ЕЗА, издадена от Румъния с Шенген идентификатор ROIGP008968579300001. ЕЗА е издадена от съда в Арад-Република Румъния за изпълнение на присъда №150/28.03.2018г., влязла в сила на 08.05.2018г. поради необжалване в законоустановения срок по дело №4285/108/2017г. на Окръжен съд Арад, с която му е наложено наказание 3години и 2месеца „лишаване от свобода“ за трафик на мигранти и управлявайки МПС без СУМС – престъпления по чл.263 и чл.335 от Румънския наказателен кодекс. П. е задържан с за срок от 24часа. С постановление №2244/09.10.2018година е задържан за 72 часа, считано от 15.30часа на 09.10.2018г. до довеждането му пред Окръжен съд – Видин, а с Определение взето с Протокол №70 от 11.10.2018година по ч.н.д.№259 по описа на Окръжен съд Видин е взета мярка „задържане под стража“по гореописаната ЕЗА.

          Европейската заповед за арест е издадена в писмена форма от компетентен орган - съд в Окръжен съд Арад – Република Румъния и съдържа всички реквизити на чл.37, ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Съдът констатира, че датата на раждане на исканото лице П.Д.П. е грешно изписана в ЕЗА. При направената проверка по реда на Наредба №14 от 2009 година, лице на име П.Д.П. с такава дата на раждане няма. Същевременно от Справка ШИС - издирвано лице, от експертната справка №13 относно дактилоскопните отпечатъци, снети в ОДМВР се установява, че съвпадат с отпечатъците на П.Д.П. с ЕГН **********, от масива от отпечатъци в автоматизираната дактилоскопна система „AFIS“, така че съмнения относно самоличността на исканото лице няма.

          Заповедта за арест, цитирана по-горе, е издадена срещу български гражданин, с цел изпълнение на наказанието, наложено му от румънски съд с влязла в сила присъда, което е подробно посочено в самата заповед, а именно – за това, че на 22.07.2017ч около 20.40часа, екип на Главния инспекторат на Граничната полицейска служба В.е забелязал по национален път 79А, на влизане в село П., окръг . откъм село С., окръг . моторно превозно средство тип „микробус“ с цвят сребрист, марка „***“, модел „*****“ с №***** регистрирано в У., от което слезли четиринадесет лица, които започнали да се придвижват пеша по полето към границата на Румъния с Унгария в посока на пограничен камък D78, след което моторното превозно средство променило посоката на движение отправяйки се към град КК, окръг А.. След като идентифицирали слезлите от превозното средство четиринадесет лица се установило, че това са граждани на И., които са поискали убежище в Румъния и пребиваване в центровете на Главния инспекторат за емигранти в градовете Г., Р. и Т.а. След проверка на лицето управлявало моторното превозно средство се установило, че това е П.П., български гражданин, който при поискване на свидетелството за правоуправление се е оказало, че той има право да шофира моторни превозни средства за категориите АМ, В1 и В, които категории не отговаряли на управляваното от него превозно средство, за което била необходима категория D1, каквато исканото лице нямало.

          С оглед описанията на престъпленията и отразените текстове на румънския наказателен закон, по които П.Д.П. е осъден, безспорно същите престъпления имат аналог и в българския наказателен закон и се разкриват данни за съставомерност на престъпления по чл.281, ал.2 и чл.343в от Наказателния кодекс на Република България. Налице е двойна наказуемост.

          Същевременно от приложената по пр.пр.№22244/2018година на Окръжна прокуратура – Видин от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България към дата 09.10.2018година е видно, че срещу исканото лице П.Д.П. по прокурорска преписка №01742/2018г.. е образувано досъдебно производство №778/2018г. на РПУ – Видин на 07.09.2018г. с правна квалификация по чл.343в, ал.3 от НК. Постигнато е споразумение между исканото лице в качеството му на подсъдим и Районна прокуратура – Видин, като делото следва да се внесе в Районен съд за евентуално одобряване на същото. С оглед наличието на тези безспорни доказателства за това, че срещу исканото лице в Република България има висящо наказателно производство за престъпление, различно от посоченото в Европейската заповед за арест, съдът прецени, че на основание чл.52, ал.1 от ЗЕЕЗА, следва да отложи предаването на исканото лице П.Д.П. до приключването на наказателното производство пред Районен съд – Видин, а в случай, че споразумението по него бъде одобрено, до изтърпяване на наложеното наказание.

          При това положение, настоящият състав на Окръжен съд Видин намира, че са налице положителните предпоставки за изпълнение на Европейската заповед за арест, по отношение на българският гражданин П.Д.П., понеже са налице условията на чл.36 и чл.41 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Не са налице основанията за отказ да се изпълни Европейската заповед за арест по смисъла на чл.39 и чл.40 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

 

          Предвид горните съображения, ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, на основание чл.44 ал.7 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест,

 

 

 

                                          Р       Е       Ш       И     :

 

          ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕТО на българския гражданин П.Д.П., ЕГН **********,***, роден на **** в град С., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образования, осъждан, обявен за издирване в ШИС въз основа ЕЗА, издадена от Румъния с Шенген идентификатор ROIGP008968579300001, издадена от Окръжен съд – Арад-Република Румъния, въз основа на присъда №150/28.03.2018г., влязла в сила на 08.05.2018г. поради необжалване в законоустановения срок по дело №4285/108/2017г. на Окръжен съд Арад, с която му е наложено наказание 3години и 2месеца „лишаване от свобода“ за две престъпления - трафик на мигранти и управляване МПС без СУМС – престъпления по чл.263 и чл.335 от Румънския наказателен кодекс, с цел изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода“.

На основание чл.52, ал.1 от ЗЕЕЗА съдът отлага фактическото предаване на исканото лице П.Д.П., ЕГН **********, до приключването на наказателното производство пред Районен съд – Видин, а в случай, че споразумението по него бъде одобрено, отлага предаването до изпълнението на наложеното му наказание.

          ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „задържане под стража”, взета спрямо П.Д.П., ЕГН **********,***, роден на ***** в град С., с постоянен адрес ***, с Определение взето с Протокол №70 от 11.10.2018година по ч.н.д.№259 по описа на Окръжен съд Видин до фактическото му предаване на компетентните власти на Република Румъния.

          Решението подлежи на обжалване или протестиране в петдневен срок от днес пред Апелативен съд – София.

Заверен препис от решението незабавно да се изпрати на Окръжен съд Арад – Република Румъния, след влизането му в сила.

          Преписи от влязлото в сила решение да се изпратят на Върховна касационна прокуратура и на Министерството на правосъдието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.