ЧНД № 174-2017

           Р Е Ш Е Н И Е   № 78

  

             гр. Видин 22.06.2017 г.

 

                                          В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав   в публично заседение на двадесет и втори юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                         Председател: И. И.

 

             Членове: Л. Л.

 

                             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А. А. и в присъствието на прокурора П.В.,   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ЧНД №174 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

         

Производството е по искане на Полицейски президиум Райнпфалц, Република Германия, срещу български гражданин Т.К.П., ЕГН **********, роден на *** ***, код 3797. Искането е постъпило в Окръжен съд – Видин с вх.№2105/12.06.2017г. и по него е образувано настоящото дело.

          Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, което е постановено на 25.10.2016г. и е влязло в сила на 17.11.2016година. Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела. С решението е наложена финансова санкция в размер на 148.50 евро – парични суми за разходите по съдебното и административното производство, които са довели до решението.

Решението е постановено за това, че като водач на моторно превозно средство с регистрационен номер *, движейки се в землище Кайзерслаутен по федерална магистрала 6, при 618,03-я километър по посока Зарбрюкен/строителен обект/, засегнатото лице е превишило на 28.08.2016г. в 09.04часа максимално допустимата скорост извън населени места със 35км/час. Допустимата скорост:80км/ч. Установена скорост/след приспадане на границата на толерантност/:115км/ч. С решението засегнатото лице е наказано за поведение, което нарушава разпоредбите за движение по пътищата.

В Решението е посочено, че производството е било писмено, че засегнатото лице е уведомено съгласно законодателството на решаващата държава лично или чрез упълномощен според националния закон представител относно правото си да обжалва решението, както и сроковете за обжалване.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура – Видин моли решението на германския орган, постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице Т.К.П. се явява лично, като заявява, че самият той не бил на посочената в решението дата в Германия, но е предоставил автомобила си на друго лице, което е пътувало в Република Германия.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение №500.02590664.3, постановено на 25.10.2016г. на Полицейския президиум Райнпфалц, град Райнпфалц 67346, и влязло в сила на 17.11.2016г.. с което е наложена финансова санкция на Т.К.П. в размер на 120.00евро и – разноски по съдебното и административното производство, довели до решението в размер на 28.50евро, или общия размер на финансовата санкция е 148.50/сто четиридесет и осем цента и петдесет евроцента/евро. Както бе посочено по-горе решението е постановено затова, че като водач на моторно превозно средство с регистрационен номер *, движейки се в землище Кайзерслаутен по федерална магистрала 6, при 618,03-я километър по посока Зарбрюкен/строителен обект/, засегнатото лице е превишило на 28.08.2016г. в 09.04часа максимално допустимата скорост извън населени места със 35км/час. Допустимата скорост:80км/ч. Установена скорост/след приспадане на границата на толерантност/:115км/ч. Посочено е, че деянието представлява административно нарушение, което се санкционира по реда на чл.41, ал.1 във вр. с Приложение 2, чл.49 от Правилника за движението по пътищата /StVG/, чл.24 от Закона за движението по пътищата/StVG/, 11.3.6 от Федерален каталог за финансови санкции /BKat/

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава – членка на Европейския съюз – Република Германия и се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение и по българското законодателство, респективно по Закона за движението по пътищата.

          Тъй като засегнатото лице е с настоящ адрес на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд – Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.

          Окръжен съд – Видин, след като се запозна с всички материали по делото установи следното: Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение №500.02590664.3, постановено на 25.10.2016г. на Полицейския президиум Райнпфалц, град Райнпфалц 67346, и влязло в сила на 17.11.2016г.., за прилагане на финансова санкция. Липсват данни, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или приливегия по българското законодателство, които да правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които: 1. по българското законодателство се счита за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България; и 2. Са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство и не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

          Съдът констатира, че наложената финансова санкция е не по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция възлиза в общ размер 148.50/сто четиридесет и осем евро и петдесет евроцента/ евро, равностойността на които към 22.06.2017г. в български лева е 289.58/двеста осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/лева. Решението се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение и конкретно според българското законодателство – нарушение по ЗДвП. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване.

          Не са налице основанията, при което може да се откаже признаване и изпълнение.

          Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро, съгласно чл.32, ал.1, във вр. с чл.16, ал.6 от ЗПИИРКОРНФС, следва да се определи равностойността й в български лева по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Настоящото решение е постановено на 22.06.2017г. Служебно известно на съда е, че на тази дата равностойността на 148.50/сто четиридесет и осем и петдесет евроцента/ евро, в български лева е 289.58/двеста осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/лева.сто деветдесет и два лева и шестдесет и пет/лева.  Предвид изложеното, съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

 

          Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

 

          ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение №500.02590664.3, постановено на 25.10.2016г. на Полицейския президиум Райнпфалц, град Райнпфалц 67346, и влязло в сила на 17.11.2016г.., за прилагане на финансова санкция. с което е наложена финансова санкция на гражданин Т.К.П., ЕГН **********, роден на *** *** в размер на 120/сто и двадесет/ евро и 28.50/двадесет и осем евро и петдесет евроцента/евро – разноски по съдебното и административното производство, довели до решението, или общия размер на финансовата санкция, е 148.50/сто четиридесет и осем и петдесет евроцента/ евро, чиято равностойност към 22.06.2017г. в български лева е 289.58/двеста осемдесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/лева.

          На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

          ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България.

          На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                        2.