ЧНД № 252-2018

Решение по Наказателно дело 252/2018г.

 

                            

 

   Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 72

                                     гр. Видин, 16.10.2018г.

 

 

                            В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Видинският окръжен съд                           наказателно отделение    в публичното заседание на шестнадесети октомври

през две хиляди и осемнадесета година в състав :

              

                                          Председател: И. И.

                                                 Членове: Л. Л.

                                                                   Р. Д.

                                                                                                       

при секретаря                      Н. К.  и в присъствието на

прокурора      П. В.     като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Л.     ЧНД № 252 по описа за 2018г., и за да се произнесе съобрази следното:          

           Производството е по чл.44, ал.1 и сл. от Закона за Екстрадицията и Европейската Заповед за Арест /ЗЕЕЗА/, с оглед Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, издадена от Съдебните власти на Република Гърция – Апелативна прокуратура Навплио, с представител Й К – Заместник Апелативен Прокурор, въз основа на заповед за арест № 1/2017, издадена от Следователя при Районен съд-Триполи, във връзка с водено спрямо българския гражданин Г.Н.П., наказателно производство за престъпление „участие в престъпна организация, членовете на която са преследвали икономическа облага“ и „измама“ по чл.1, 13е, 14, 16, 17, 18т.а, 26, ал.1, 27§§ 1,2, 42, ал.1, 45, 51, 52, 60, 63, 79, 94, 187§§1 и б т.“а“, 386§§1 и 3 т. „а“ от Наказателния Кодекс на Република Гърция.

         ЕЗА е издадена спрямо българския гражданин Г.Н.П., роден на ***г.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура – Видин, в с.з. по делото заяви, че следва да бъде допуснато изпълнение на ЕЗА и да бъде постановено предаване на исканото лице на гръцките съдебни власти. Прокурорът посочи, че ЕЗА отговаря на изискванията на чл.36 и 37 от ЗЕЕЗА, налице са гаранциите по чл.41, ал.3 от ЗЕЕЗА и няма основания за отказ да се изпълни ЕЗА по чл.39 и 40 от ЗЕЕЗА. Престъпленията за които е разследването срещу исканото лице – „участие в престъпна органицация“ и „измама“ са наказуеми с лишаване от свобода до 10 години по гръцкия наказателен кодекс, и са включени в списъка по чл.36, ал.3 от ЗЕЕЗА. Тези престъпления са престъпления и по българския наказателен кодекс, съответно по чл.321 и чл.210 от НК. При това положение следва да се допусне за изпълнение ЕЗА и да се постанови предаване на лицето на гръцките власти.

          Адвокат А.Й., в качеството й на защитник на исканото лице, в с.з. изрази становище, че исканото лице Г.Н.П. не следва да бъде предадено на гръцките съдебни власти.

         Исканото лице Г.Н.П. в с.з. заяви, че не иска да бъде предаден на гръцките власти, че не е извършил това за което го разследват гръцките съдебни власти.

          С оглед становищата на страните, доказателствата по делото и Закона, Съдът съобрази следното:

         Исканото лице Г.Н.П. е обявено за издирване в ШИС, въз основа на ЕЗА издадена от Гърция - Шенгенски идентификатор № GR0000001019475000001.

         На 08.09.2018г. в 11.15 часа, със заповед № УРИ 5401зз- 89/08.09.2018г. от полицейски орган на ГПУ- Видин, е задържан за срок от 24 часа, на основание чл.72, ал.1, т.6 от ЗМВР, Г.Н.П. ***, с ЕГН **********, въз основа на ЕЗА, издадена от гръцките съдебни власти.

         Лицето е задържано с валидна лична карта № ************.

         Видно от експертната справка от ГПУ-Видин, снимковия материал на задържаното лице и снимковия материал от АИС БДС във връзка с Шенгенски идентификатор № GR0000001019475000001, принадлежат на едно и също лице.

         С постановление на Окръжна прокуратура – Видин по реда на чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА, Г.Н.П. ***- сектор „Арести“ за срок до 72 часа, считано от 09.09.2018г., 11.00 ч.

         С писмо № А-26769/08.09.2018г. на МВР Д „МОС“, сектор „Сирене“, на ОП – Видин е изпратена А форма и ЕЗА на гръцки език, получени чрез ШИС от гръцките власти, които са уведомени за необходимостта ЕЗА в превод на български език да бъде изпратена в ОП-Видин в срока по чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА. В срока по посочения регламент от ЗЕЕЗА, по факса, в ОП-Видин е получена ЕЗА от Република Гърция в превод на български език.

        В производство по реда на чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА спрямо Г.Н.П. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, с определение от 11.09.2018г. по ЧНД № 241/2018г. на Окръжен съд – Видин /ВОС/. С протоколно определение от 20.09.2018г. по ВНЧД № 1248/2018г., по описа на Апелативен Съд - София, определението на ВОС е отменено и спрямо Г.Н.П. е взета мярка за неотклонение „домашен арест“.

         Видно от Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, тя е по отношение българския гражданин Г.Н.П., роден на ***г. ЕЗА е издадена от Съдебните власти на Република Гърция – Апелативна прокуратура Навплио, с представител Й К – Заместник Апелативен Прокурор, въз основа на заповед за арест № 1/2017, издадена от Следователя при Районен съд-Триполи, във връзка с водено спрямо българския гражданин Г.Н.П., наказателно производство за престъпление „участие в престъпна организация, членовете на която са преследвали икономическа облага“ и „измама“ по чл.1, 13е, 14, 16, 17, 18т.а, 26, ал.1, 27§§ 1,2, 42, ал.1, 45, 51, 52, 60, 63, 79, 94, 187§§1 и б т.“а“, 386§§1 и 3 т. „а“ от Наказателния Кодекс на Република Гърция.

         Видно от ЕЗА в нея са описани подробно престъпленията за което се води наказателно производство срещу исканото лице. Конкретно са описани обстоятелствата при които са извършени престъпленията, включително време, място и степен на участие на исканото лице.

         Посочени са правните квалификации на описаните престъпления.   

         Видно от справката за съдимост на исканото лице П., същия е осъждан многократнов Р България, като наложените наказания са изтърпени. Видно от справката от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на РБ /последната страница в папка № 2029/2018г./, към 10.09.2018г. срещу исканото лице П. няма наказателни производства в Р България.

         В настоящото производство съгласно разпоредбата на чл. 44, ал.6 от ЗЕЕЗА подлежи на установяване налице ли са условията за предаване на лицето по чл. 36 и чл. 41 от ЗЕЕЗА и съществуват ли някои от основанията за отказ, визирани в текстовете на чл. 39 и чл. 40 от същия закон. 

         Съдът намира, че ЕЗА е издадена в съответствие с разпоредбите на чл. 36 и чл. 37, ал.1, т.1- 7 ЗЕЕЗА. Европейската заповед за арест от формална страна е в съответствие с Рамковото решение за ЕЗА и съдържа всички реквизити, предвидени за него в акта на Общността и в разпоредбите на чл. 36 и чл. 37 от българския ЗЕЕЗА. Получената европейска заповед за арест е издадена от компетентен орган, след като e предадена по официален ред и легитимността й не е правно опровергана. Тя съдържа необходимите данни, за индивидуализиране на поисканото за предаване лице- собствено и фамилно име, пол, националност, дата и място на раждане. Всички тези данни са позволили на българските полицейски органи да идентифицират и осигурят явяването пред Съда на исканото от гръцките власти лице.

         С оглед горното, Съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 36 от ЗЕЕЗА и липсват основанията за отказ по чл. 39 от ЗЕЕЗА. С процесната ЕЗА се иска предаване на лицето Г.Н.П. във връзка с водено спрямо него наказателно производство, за деяния, описано достатъчно пълно и конкретно в ЕЗА. Следва да се отбележи, че макар, описание от фактическа страна за някои от деянията, да съдържа изрази „…неустановено време“, „…действайки умишлено и заедно…и с други неустановени лица“, съобразно контекста в който са ползвани тези изрази, няма непълнота относно обстоятелствата по чл.37, ал.1, т.5 от ЗЕЕЗА. Всъщност, там където е ползван израза „…неустановено време“, времето на извършване на деянието е конкретизирано в достатъчна степен, като не дълъг период, обхващащ интервал: „…от 15.09.2015г. до 09.10.2015г.“ Също така, макар да не са установени всички лица с които е действал, според обвинението, П., то тези които са известни са конкретно назовани, като е посочен и броя на участниците. В крайна сметка, обвинението е описано в достатъчна степен, за да бъде разбрано, без затруднения в тази насока.

         Престъпленията са определени в ЕЗА като „участие в престъпна организация, членовете на която са преследвали икономическа облага“ и „измама“, като за всяко от тях е предвидено наказание „лишаване от свобода“ до 10 години. Престъпленията, дефинирани по правото на издаващата държава са в списъка на чл.36, ал.3, т.т.1 и.8 от ЗЕЕЗА, при което двойна наказуемост за предаване не се изисква. Всъщност, в случая е налице и двойна наказуемост – описаните в ЕЗА престъпление по НК на Република Гърция са престъпления и по НК на Република България, респ. по по чл.321 и чл.210 от НК.

         Не са налице задължителните основания за отказ от предаване на лицето по смисъла на чл. 39 ЗЕЕЗА - престъплението не е амнистирано в РБ и не попада под нейната наказателна юрисдикция; исканото лице не е осъдено за същото престъпление от български съд или съд на трета държава-членка; не е изтърпяло и не търпи наказание за това деяние и исканото лице не е малолетно по българското законодателство.

         Видинският Окръжен Съд в настоящия му състав, следва да обсъди и наличието на факултативните основания за отказ по чл. 40 от ЗЕЕЗА. При наличие на основание/я/ по посочената норма, в правомощията на Съда е да прецени, дали да се позове на някои от тях, за да откаже изпълнение на ЕЗА заповедта за арест. Основанието за отказ по чл. 40, ал.1, т.1 ЗЕЕЗА не е налице, тъй като по делото няма доказателства в Република България спрямо П. да е налице наказателно преследване към момента на получаване на ЕЗА за престъплението описано в заповедта. Няма и доказателства за наличието на основанието по т.1а на същата разпоредба- наказателно производство за деянието, за което е издадена ЕЗА, да е прекратено в РБългария преди получаването й. По българското законодателство не е изтекъл давностен срок за наказателно преследване или за изпълнение на наказанието и престъплението не е подсъдно на българския съд /т.2/. Липсва и основанието за отказ по т.3 на посочената разпоредба, тъй като П. не е осъждан за деянието, за което е заповедта, поради което не са налице и предпоставките по чл. 40, ал.1, т.4 НК; Липсва и основанието по т.5, доколкото престъплението не е извършено нито изцяло, нито частично на територията на РБългария. Не са налице и условията на чл.42, ал.2 от ЗЕЕЗА, тъй като ЕЗА не е относно изпълнение на наказание „лишаване от свобода“ или мярка изискваща задържане по смисъла на посочената норма.

          Настоящия случай няма отношение към хипотезите на чл. 41, ал. 2 от ЗЕЕЗА.

         В изпълнение на изискванията на чл.41, ал.3 от ЗЕЕЗА, по запитване на Окръжен съдВидин, по делото е постъпило уверение от гръцките съдебни власти, че издаващата държава гарантира, съобразно чл.41, ал.3 от ЗЕЕЗА и чл.5, ал.3 от Рамково Решение на Съвета на Европейския Съюз от 13 юни 2002 година, относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите-членки (2002/584/ПВР), че след като лицето бъде изслушано на територията на издаващата държава, в случай на влязла в сила на осъдителна присъда срещу него, то ще бъде върнато в Република България на неин граничен контролно-пропускателен пункт за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода или взета мярка, изискваща задържане.   

 

 

 

 

 

 

          Предвид горното, настоящата ЕЗА следва да бъде изпълнена, като бъде извършено предаване на исканото лице Г.Н.П. на Съдебните власти в Република Гърция.

         Неоснователни са възраженията на защитата. Неоснователно е възражението, че ЕЗА не отговаря на изискванията на чл.37, ал.1, т.5 от ЗЕЕЗА, тъй като съдържа изрази „…неустановено време“, „…действайки умишлено и заедно…и с други неустановени лица“. Аргументи за неоснователността на възражението, Съдът е визирал по-горе. Неснователно е и възражението на защитата, че Съдът не е изследвал в рамките на настоящото производство, какви са условията в заведенията за задържане в Република Гърция, както и твърденията, че условията не отговарят на критериите на Европейския съд по правата на човека. Освен, че такава проверка е извън предмета на настоящото производство по предаване въз основа на ЕЗА, а като хипотеза е несъвместима с цивилизационните стандарти в страните членки на ЕС, то твърденията за условия в издаващата държава, които не съответстват на изискванията на международното право, са необосновани. В крайна сметка, тези твърдения на защитата не са свързани с хипотеза за отказ по чл.39 от ЗЕЕЗА, както и такава при които може да се откаже изпълнение на ЕЗА по чл.40 от ЗЕЕЗА, както и с липса на изискуеми гаранции от издаващата държава по чл.41 от ЗЕЕЗА.

         Представените от защитата документи за семейното положение на исканото лице, за негови низходящи, за минали действия и ангажименти- негови и спрямо в Република България, като и материали от медийни източници, са ирелевантни в настоящия процес, предвид неговия предмет.

         С оглед процедурата по изпълнение на ЕЗА и разпоредбата на чл.44,ал.7 ЗЕЕЗА, по отношение на лице Г.Н.П. следва да се вземе мярка за неотклонение „задържане под стражаза периода от приключване на съдебната процедура по ЕЗА до фактическото предаване на исканото лице на издаващата ЕЗА държава. В тази насока мярката за неотклонение взета спрямо лице Г.Н.П. следва да бъде изменена от „домашен арест“ в „задържане под стража“, до фактическото му предаване на гръцките власти.

         Предвид горното, Съдът

 

         Р   Е   Ш   И:

 

         ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕ на исканото лице Г.Н.П.,***, българин, български гражданин, с ЕГН **********, НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, въз основа на Европейска Заповед за Арест /ЕЗА/, издадена от Съдебните власти на Република Гърция – Апелативна прокуратура Навплио, с представител Й К – Заместник Апелативен Прокурор, въз основа на заповед за арест № 1/2017, издадена от Следователя при Районен съд-Триполи, във връзка с водено спрямо българския гражданин Г.Н.П., наказателно производство за престъпление „участие в престъпна организация, членовете на която са преследвали икономическа облага“ и „измама“ по чл.1, 13е, 14, 16, 17, 18т.а, 26, ал.1, 27§§ 1,2, 42, ал.1, 45, 51, 52, 60, 63, 79, 94, 187§§1 и б т.“а“, 386§§1 и 3 т. „а“ от Наказателния Кодекс на Република Гърция.      

          ИЗМЕНЯ взетата спрямо Г.Н.П. мярка за неотклонение от „домашен арест“ в „задържане под стража“, до фактическото му предаване на гръцките власти.

         Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативен съд- София в 5 дневен срок от днес.

         Заверен препис от решението да се изпрати незабавно на Върховна Касационна Прокуратура и на Министерство на Правосъдието, след влизането му в сила.

         Да се уведоми незабавно за постановеното решение издаващия орган – Апелативна прокуратура Навплио, Република Гърция, с представител Й К – Заместник Апелативен Прокурор, след влизането му в сила.

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: