ВЧНД № 219-2018

Решение по Наказателно дело 219/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 99

                                              

 

Гр. Видин, 17.10.2018 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд наказателна колегия

В открито съдебно заседание на единадесети октомври

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д.М.

 

                                                     Членове: СВ.С.

                                                                   Г.Й.

                                                          

При секретаря Н.К.

и в присъствието на   прокурора М.К.    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно частно наказателно дело №219 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

С определение от 08.08.2018г., постановено по ЧНД №852/2018г. на видинския районен съд е допуснато групиране на наказанията, наложени на Т.В.М., роден на ***г***, обл.Видин, като е определено за изтърпяване най-тежкото наказание измежду наказанията, наложени по НОХД №745/2015г. и НОХД №536/2018г. и двете по описа на Районен съд-Видин, а именно: „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца с ефективно изтърпяване на наказанието при „общ“ режим. Постановено е наказанието, наложено по НОХД №1186/2013г. по описа на ВРС на се търпи отделно, тъй като по отношение на него не са налице условията за групиране. На основание чл.25, ал.2 от НК, съдът приспада изтърпяното изцяло или от части наказание за някоя от присъдите, влизащи в групата. На основание чл.59, ал. 1 и 2 от НК, съдът приспада времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон по някоя от присъдите, влизащи в групата.

Против определението е подадена жалба от Т.В.М., в която се поддържа, че определението е постановено в нарушение на закона. Поддържа се, че съдът правилно е възприел фактическата обстановка и е направил своите правни изводи, но е допуснал съществено процесуално нарушение, тъй като не е изложил мотиви защо не са налице условията за групиране на наказанието по НОХД №1186/2013г. Поддържа се, че по това дело подсъдимият е признат за виновен и му е наложено наказание за извършено преди деянията по НОХД №745/2015г. и НОХД №536/2018г. Поддържа се, че и трите деяния са извършени – първото през 2013г. и две през 2014г. и за тях са постановено три отделни присъди, като наложените наказания са от един и същи вид – „Лишаване от свобода“. На това основание съдът незаконосъобразно е изключил от групирането наказанието по НОХД №1186/2013г. Поискано е да се отмени определението и да се постанови групиране на наказанията и по трите дела.

В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата.

Представител на ОП-Видин заявява в съдебно заседание, че жалбата е неоснователна и съдът е постановил законосъобразно определението си.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в жалбата и становищата на страните, както и събраните доказателства, приема следното:

Във ВРС е постъпило предложение по чл.306, ал.1, т.1 от НПК от Районна прокуратура В., като е поискано на основание чл.25,, ал.1 и ал.3 , във вр. с чл.23, ал.1 от НПК да се определи на Т.В.М. *** едно общо най-тежко наказание измежду наложените по НОХД №745/2015г. и НОХД №536/2018г. и двете по описа на ВРС, а именно „Лишаване от свобода за срок от шест месеца с ефективно изтърпяване при „общ“ режим.

По предложението е образувано ЧНД №573/2018г., по което съдът е допуснал групиране на наказанията и е определил едно общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца.

Против определението е постъпил частен протест от Районна прокуратура В., по който е образувано ВЧНД №154/2018г. по описа на ВОС. Съдът с Решение №55/02.07.2018г. е приел, че в определението на ВРС липсват мотиви, от които да се прецени законосъобразността на определението, поради което е отменил същото и е върнал делото на ВРС за ново разглеждане.

По ЧНД №842/2018г. по описа на ВРС съдът е постановил определение, което е предмет на обжалване по настоящото дело. В обстоятелствената част на определението, съдът е изложил мотиви, като е приел, че следва да бъдат групирани наказанията, наложени по НОХД №745/2015г. на ВРС и по НОХД №536/2018г. по описа на ВРС. Съдът е обсъдил и наложеното по НОХД №1186/2013г. по описа на ВРС наказание за престъпление по чл.195, ал.1, т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК „Лишаване от свобода“ за срок от девет месеца, което на основание чл.58а, ал.1 от НК съдът е намалил с 1/3 и е постановил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Присъдата е влязла в сила на 09.10.2013г. Правилно съдът е констатирал, че в изпитателния срок жалбоподателят е извършил престъпление, за което е признат за виновен по НОХД №745/2015г. на ВРС, по което дело е постигнато споразумение, в сила от 03.11.2015г. Деянията, за които е признат за виновен, са извършени на 13 и 14.05.2015г., като за тях му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца. По НОХД №536/2018г. на ВРС жалбоподателят е признат за виновен за извършено престъпление на 23.08.2014г., като със споразумение му е определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца. И по двете дела се касае за престъпления,     извършени в изпитателния срок, определен с присъда по НОХД №1186/2013г. на ВРС. Съдът е отчел и обстоятелството, отразено в справката за съдимост, приложена по делото, че на 24.06.2016г. подсъдимият е изтърпял наказанието по НОХД №745/2015г. и НОХД №1186/2013г.

От така установената фактическа обстановка, съдът е направил обосновани и законосъобразни изводи , че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения Т.В.М. по НОХД №745/2015г. и по НОХД №536/2018г. и двете по описа на ВРС, като се определи най-тежкото измежду наложените по двете дела, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, с ефективно изтърпяване на наказанието при „общ“ режим. За тези наказания съдът законосъобразно е приел, че са налице условията на чл.23, ал.1 и чл.25 от НК. Законосъобразно съдът е приел, че за наказанието, наложено по НОХД №1186/2013г. на ВРС не са налице условията за групиране, тъй като по отношение на престъплението, предмет на делото, е била постановена влязла в сила присъда преди да бъдат извършени престъпленията, за които на осъдения М. са били наложени наказания по НОХД №745/2015г. и по НОХД №536/2018г. и двете по описа на ВРС.

Окръжният съд констатира, че в диспозитива на определението, съдът не е отбелязал по отношение на наказанието, наложено по НОХД №1186/2013г. на ВРС, че следва да се изтърпи при условията на чл.68, ал.1 от НК, като в случая настоящия състав приема, че не следва да се приложи разпоредбата на чл.69, ал.2 от НК, тъй като осъдения в изпитателния срок, определен с присъдата, е извършил и други престъпления, поради което следва да изтърпи наказанието изцяло, като се вземе предвид обстоятелството, посочено по-горе от справката за съдимост, че същият е изтърпял наказанието на 24.06.2016г.

По изложените съображения Окръжният съд приема, че определението на ВРС в частта, с която съдът е постановил наказанието, наложено по НОХД №1186/2013г. на ВРС да бъде изтърпяно отделно, ще следва да бъде отменено, като се постанови, че същото следва да бъде изтърпяно отделно на основание чл.68, ал.1 от НК, а в останалата част определението ще следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

         По изложените съображения окръжния Съд

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Определение от 08.08.2018г., постановено по ЧНД №852/2018г. по описа на Видинския районен съд в частта, с която е постановено наказанието, наложено по НОХД №1186/2013г. на ВРС да се изтърпи отделно, тъй като за него не са налице условията за групиране, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

На основание чл.68, ал.1 от НК наказанието, наложено по НОХД №1186/2013г. на ВРС да се изтърпи отделно, тъй като при него не са налице условията за групиране по чл.23, ал.1 от НК.

ПОТВЪРЖДАВА определението, постановено на 08.08.2018г. по ЧНД №852/2018г. на ВРС в останалата му част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.