ВНЧХД № 202-2018

Решение по Наказателно дело 202/2018г.

                                                 Р Е Ш Е Н И Е №87

                                     гр.Видин 18.10.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение   в открито   съдебно заседание - проведено на осемнадесети септември   двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :ИЛИЯ ИЛИЕВ

 

                                                  ЛЮЛИН ЛОЗАНОВ

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  РОСЕНКА ДЕНОВА

 

при  участието   на   секретар Нели Кючукова - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА ИЛИЕВ   - ВНЧХ дело №202  от   2018г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК.

         Делото   е   образувано   по въззивна жалба  от   А.   Ц.   И.   с   ЕГН:**********   и   Л.   Ц.   И.   с   ЕГН:**********   -   и   двамата   от   гр.В.   ул.“-----“№***   , чрез   адв.К.   А. *** - срещу Присъда №255 от  22.05.2018г. постановена по НЧХ дело №297 от 2017 г. на   Видинският Районен Съд, с която  подсъдимите   по   делото Б.   В.   Н.   с   ЕГН: **********   и   Ф.   В.   Н.   с   ЕГН:********** са   признати за  НЕВИННИ   и   оправдани   по   повдигнатите срещу   тях   обвинения,от жалбоподателите   - както   следва :

         -срещу Б.   В.   Н.   - по чл.148 ал.1 т.1 от   НК   и   по   чл.130 ал.2 ат   НК и

         - срещу Ф.   В.   Н.   - по чл.130 ал.2 от   НК ,като    съдът      ги     е     осъдил   да  им   заплатят   направените   от   тях   разноски,съответно :на   всеки   един   по 1500 лева -изразходвани   за   адвокатски   хонорар   и разноските   за    вещо лице    в размер   на   220 лева .

       Инвокират   се   оплаквания   за   неправилност   и   необоснованост     на     присъдата ,като   се   сочи,че   е доказано   от     свидетелите   Т. , Д.   и   М., че   именно     подсъдимия   Б.   В.   Н.   е започнал  с     вербални     изрази   ,обиди   и последвало   физическо     нападение   -нанасяне     на   удари ,първия   избегнат ,но   следващите   причиняващи   телесно   съприкосновение   -удари   и  падане   на   земята   на   Л.   И..

       Твърди   се ,че   Л.   и   А.   И. са   се   защитили     в     отговор     на     нападението   срещу     тях ,като   са     причинили   увреждания     на     нападателите,но   се сочи,че     е     важно , кой     е     започнал     нападението   и кой   е   извършил   първото   физическо действие по причиняване  на   удар.

       Твърди   се,че   Видински   Районен   Съд   е   направил   изцяло     погрешни     правни      изводи   , при     които   е   произнесъл   и   оправдателна   присъда .Развиват   се   подробни     съображения   за   това,защо   се     счита   че   неправилно   е   възприета фактическата   обстановка по делото,като     се     акцентира    на     заключението   на     СМЕ от   вещото   лице     в     хода     на   съдебното заседание, включително     и     на   необективни   и   тенденциозно насочени   показания на   близки   и      приятели .

       Правят    се     оплаквания   и   за   това,че   след   като   е имало     отговор     на     ударите,защо   Видински   РС   не   е приложил     разпоредбата     на   чл.130 ал.3   от   НК ,което   се     твърди   ,че     би  било     логично     и    справедливо.

       С жалбата   се   развиват   и   оплаквания   и   за   прекомерно   високо   адвокатско     възнаграждение ,което   е   уважено   от   Видински   РС - при   една оправдателна   присъда .

       Иска   се отмяна   на  присъдата   и   постановяване   на   нова присъда ,с   която   подсъдимите     бъдат     признати   за виновни   и     осъдени     по     повдигнатите     им   обвинения   или   изменяване   на присъдата ,като   бъде   приложена разпоредбата    на     чл.130 ал.3   от   НК ,както   и   изменяване   на   присъдата   в     частта   на   присъдените   разноски ,които   се   твърди   ,че     са     прекалено   високи , относно адвокатските     възнаграждения     и    тези    разноски  бъдат   намалени     в       разумни       стойности     и     размери.

       Жалбоподателят   А.   Ц.   И.   се   е   явил лично     и     с   повереника   си   - адвокат   К.   А. ***   в     съдебното заседание   на   18.09.2018г., който     се     е     явил     и     за   жалбоподателя   Л.   Ц.   И. /който   не   се   е явил/и   са   подържали   жалбата.

       Подсъдимият   Б.     В.   Н.   не   се   явил в   съдебното   заседание на   18.09.2018г. ,като   е   представляван   от  защитника си – адв.Е. З.а от АК-Б.,   която   е    оспорила    жалбата.

       Подсъдимият   Ф.   В.   Н.   се   е   явил   лично в   съдебното   заседание   на 18.09.2018г.   и   със   защитника   си     адв.Н. Б.   от   САК,който   е   оспорил     жалбата .

       ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа въззивната жалба ,събраните   по делото доказателства ,взе в предвид   становището на страните  и атакувания   съдебен акт – прие  за установено  следното :

         Въззивната   жалба  е   подадена  от надлежни    страни/тъжители/  по   НЧХ   дело   №297 от 2017 г. на Видински  РС,с   право и интерес  да обжалват, подлежащ на  въззивно обжалване  съдебен акт /Оправдателна Присъда/ -в законоустановения срок и   е   процесуално ДОПУСТИМА.

         Разгледана по същество   е   НЕОСНОВАТЕЛНА  - поради следното :

       За  да   постанови   Присъда №255 от   22.05.2018 г. по НЧХ дело №297 от 2017 г. - Видинският    Районен Съд   и   признае   подсъдимите :

  1. Б.   В.   Н. ***   с   ЕГН:**********   за   невинен   и   го   оправдае   по   обвинението по чл.148 ал.1 т.1   от   НК   във вр. с чл.146 ал.1   от   НК – в   това ,че   на   29/30.07.2016г. в     гр.Видин   ,около     04.30 - 05.00   часа   на   ул.“****** ******* „   пред   заведение „*****“,находящо   се   и   разположено   на   тротоарна   част     пред   сградата   на   **** ,  пред   множество  лица на   публично   място обидил   Л.   Ц.   И. ***   с   ЕГН:**********  с думите   и   изразите „Какви   са   тези лайна   дето   ядете“-отправени   лично   към   него   в   момента   на   хранене ,“Кой   те   знае   тебе   мангал,че   си     жив“   и   псувни „Ай   сега   ще   ти аба   майката     циганска „ с   последвала     физическа   агресия   ,с която   същия   бил   унизен , като   личност   и   му   е   засегнато   достойнството   и     честта   ,като   гражданин,   както   и     социалния   и   етнически   произход-публично   пред   множество     граждани   присъстващи   в   това   заведение   за     бързо   хранене   ,с     което   го   оправдае   да е    извършил умишлено   деяние   -обида  нанесена   публично ;

       -както   и   го   признае   за   невинен   и   оправдае по обвинението по   чл.130 ал.2 от   НК   за   това,че   на   същата   дата,     час     и     място /посочени по горе/  ,след   обидни      квалификации   спрямо     Л.     Ц.   И. /с посочен   по горе адрес/,умишлено   му     нанесъл   удари   с   крака   и   ръце     в   областта     на   ляв   крак     зад   коляното, в     областта     на   крайниците   и   тялото   при поваляне   на     земята   ,както   и   удар   в   лицето ,с   което   му   причинил     наранявания   -   охлузвания   и   натъртвания в     областта   на     коленете ,лакътните   стави ,грабначен   стълб ,от     което   същия    претърпял     здравословни   проблеми ,изразяващи   се     в     болка     и  страдание  на   части  от     тялото   -   колена ,лакътни  стави   ,грабначен   стълб   с   продължителност   няколко   дни   - оправдавайки   го   да  е   извършил  умишлено  деяние   - причиняване     на   лека     телесна    повреда   ,изразяваща     се     в     болка   и страдание   без   разстройство   на   здравето ;

     -както  и     го признае  за  невинен и   го   оправдае   по обвинението     по   чл.130 ал.2   от   НК     за   това,че   на   същата дата ,час   и   място /посочени по горе/,спрямо   А.   Ц.   И. *** с ЕГН:**********,да  му   е  нанесъл  силен   изненадващ   удар   в   гръб   в   областта   на     бъбреците   ,вследствие   на   което   И.     получил   силна     болка     в     бъбреците   и последвали     за     няколко     дни     уринарни   смущения   и   трудност     при    уринирането -   оправдавайки   го   да   е   извършил   умишлено   деянието – причиняване   на   лека   телесна     повреда   ,изразяваща     се     в     болка   и   страдание   без       разстройство   на   здравето   и

  1. Ф.  В.  Н. ***   с   ЕГН:**********  за  невинен   и   го  оправдае     по     обвинението   по   чл.130 ал.2   от   НК в това,че   на 29/30.07.2016г. в   гр.В. ,около 04.30   часа-05.00   часа на   ул******“,пред   заведение „*****“ ,находящо   се   и   разположено   на   тротоарната част   пред     сградата   на   ****** - умишлено   да   е   ударил   с   ритници   с     крака   в   областта   на   кръста   и   крайниците   Л.   Ц.   И. ***, вследствие   на     което - той     получил     охлузвания   по   горните     крайници     в   лакътната част,   болки   в   гръбначния     стълб     и     натъртвания     с     продължителност   от   няколко   дни ,оправдавайки   го     да   му   е   причинил   лека   телесна повреда ,изразяваща   се   в     болка   и   страдание   без разстройство     на     здравето;

     -както   и     го   признае   за     невинен   и   го   оправдае   по   обвинението по чл.130 ал.2 от НК   НК в   това,че   на 29/30.07.2016г. в   гр.В.   ,около 04.30   часа-05.00   часа на   ул.“*******“,пред   заведение “*****”, находящо   се     и   разположено   на   тротоарната   част   пред     сградата   на   ******Видин , със     захват   около   кръстта да   е     вдигнал     и     с     похват   от   свободната     борба   да   е   изхвърлил     със   силен   удар   на     земята   А.   Ц.   И. *** ,вследствие   на     което   получил       силна       болка     в     кръстта   „разстърсване“ с вътрешни   болки   ,болки   от   травми   в   областта   на   дясна     ръка   и   затруднено  движение     при   изправяне/   опъване   ,схващане     в     шийната     област   с   продължителност   по вече     от     една   седмица   -оправдавайки   го   за   причиняване   на   лека   телесна   повреда   изразяваща   се     в     причинени   болка   и   страдание   без   разстройство   на   здравето   - правилно   е   установил   фактическата   обстановка   по  делото   и   правилно   е     приложил   закона.Съдебният   му   акт   не   страда   от    пороците    изложени    във  въззивната жалба.

     Видинският Окръжен   Съд - споделя   присъдата   и   мотивите   към   същата ,като   намира,че     не   следва   да   ги   преповтаря,а   да   отговори   на   инвокираните   с   жалбата     оплаквания.

     Видинският   Районен   Съд - изчерпателно  и  прецизно   е   обсъдил всички   събрани   доказателства   по   делото и   е достигнал   до единствения     законосъобразен  извод   за    невинноста на подсъдимите - по   така   предявените   им обвинения.

       От   събраните   в     съвкупност   доказателства  е установено   от   Видински Районен   Съд   в   производството   , развило  се    пред     същия ,че   на   29-ти   срещу   30-ти   юли 2016г. – подсъдимите   Б.   В.   Н.     и     Ф.     В.   Н. -   и   двамата   от   гр.Видин   ул.“*******“№*****   с   техни   приятели   посетили  нощен клуб   „******“   в     гр.В., където     останали     до     4.30 - 05.00   часа .След   това,те     се   отправили     към   заведение “*****”, с цел   да   си купят   нещо   за ядене,което   те   знаели   ,че   работи     по   това     време.С   тях   била   и   св.Глория   Георгиева   и   техен   приятел ,когото     оставили     в     централната   част     на   град    В. .При   пристигането     си     пред     заведението   с таксито ,те   видяли   че     има     много   хора,като   на   масичка     за     правостоящи   пред   заведението   били   и   Л.   И.   и   А.   И. /тъжителите   по делото,впоследствие   жалбоподатели   пред   въззивния  съд/.

       Видинският   РС   е   установил   правилно ,че между   тъжителите     и     подсъдимите   възникнал     конфликт , във   връзка   с     това,че     правейки   си     клип   с     телефона   Б.   Н.   казал „Кой   ще   ги   яде   тези   бургери?“, при   което     Л.   И.   се  обърнал към   него с   думите „Аз   ще   ги   ям,що   някакъв   проблем   ли имаш?“.Установено   е   правилно,че   от   тези       реплики   възникнал    спор ,който  бил     прекратен   от св.К.К.   ,   заставайки    по   между   им.Установено е,че   Ф.   Н.     взел     поръчаните   бургери   и   ги дал   на   брат   си   Б.   Н.   и  св.Г.Г.

           Тогава     тъжителя   А.   И.   се обърнал     към     подсъдимия   Б. Н.   с думите „Какво   ме гледаш бе?“,при     което   Н.   му отвърнал:“Ще   гледам     каквото  си     искам !“

         Установено е,правилно   че   от лицата ,които     били   с   тъжителите   А.   И.   и   Л.     И.   някой   казал „Вие   на     интересни   ли   се   правите ?“ – при   което Б.   Н.   отвърнал ,че не желаят   проблеми , при което   някой   от   лицата   ,които   били     с   тъжителите изрекъл на ромски   - „Хайде     да     ги     бием   тези   българи“.

           При     тази     фактическа   обстановка , разиграла   се   межу   страните   по     делото   и     намиращи   се   на   мястото лица   е   установено,че   А.   И.   се   спуснал   към   Ф.   Н.     и     го   ударил   с   юмрук   в лицето ,при   което   той     залитнал     и     преди   да     падне   го     хванал   с   двете   ръце   през   кръста , при     което двамата    паднали     на     земята .При   това     положение   Б.   Н.   тръгнал   към   брат     си,но   Л.   И.     му     нанесъл   удар     в  лицето   и     той   паднал.

         Установено   е   правилно,видно   от   събраните   по   делото     доказателства ,че     Ф.   Н.     се     намирал     на   земята    и   опитвайки   се   да   стане , усетил     удари   и   ритници   от     друг   човек ,които   идвали   за   него   странично ,удари   в   брадичката   му   и    в лявата част   на главата му   , над ухото ,докато   А.   И.   в   това   време   бил    върху     гърба   му.

         През   това   време   е     установено   от   събраните   по   делото     доказателства ,че     Б. Н.   бил   на няколко     метра     от     брат   си ,лежейки   с   лице   към асфалта - неподвижен .Той   не     реагирал   и   в   това   му положение   , били     му     нанесени     удари с   крака   и ръце   от   двама   трима     души   от     лица     с   тъжителите в областта   на     главата     и     гръдния   кош.Установено   е   по производството,че   през   това     време     свГ.Г. - викала   за     помощ     и    молела     тъжителите   и   лицата   с     тях   да   не     удрят   Б.   Н.   ,тъй   като   същия     бил     неподвижен.

           След   така   установената   обстановка,тъжителите   и   приятелите   им     си     тръгнали   с     два   автомобила ,а   св.Г.Г. , взела     вода   от  заведението   и започнала   да     полива   с   нея   Б.   Н. ,а   през   това   време     Ф.     Н.   се     обадил     на   тел.112 и   извикал   патрулка     и     линейка .Първо   дошъл   автомобил   на     полицията ,който     откарал Б.   и   Ф.   Н.     полицията ,където   двамата   били   разпитани   за     случилото     се ,а     след   идването   на линейката     пред       Полицията – Б. Н.   бил откаран       с       нея     в     МБАЛ „Св.Петка“   в   гр.Видин,   където   останал   под     лекарско   наблюдение   на   стационарно     лечение   - три   дни .

      Видинският   РС   правилно    е   постановил   присъдата   си   и  същата   е   законосъобразна  и  обоснована. Изградена     е     въз основа     на   показанията   на      свидетелите   Г.Г.,К.К.   и   М.М.  ,които   показания    правилно  са     кредитирани . За   да   бъдат   кредитирани     изцяло - Видинският   РС   е   взел   в     предвид   това,че   същите     се     подкрепят   от   събраните   и     проверени     доказателства   с     приетите   СМЕ,като   способ     за   проверка   и   събиране   на доказателства .Обосновано   е   изложено   в   мотивите към   присъдата ,че   показанията   на     посочените   по горе   свидетели   са     логично     и   житейски   издържани, еднопосочни   ,подредени     хронологично   и   непротиворечиви.

         Основателно   не   са   кредитирани   показанията   на свидетелите П.С.,Ю.Д. ,П.Т.   и   Ф. М. ,тъй     като   С.   и   М.     не  са     очевидци     на     случилото     се     между   страните ,а   като   цяло   показанията   им   са противоречиви,като   първоинстанционния съд   е  изложил   правилно     противоречията     им   и   е     дал   отговор - защо   не   ги     кредитира .Тези   му   съображения   се   подкрепят изцяло     от      въззивния     съд , като   правилни   и   съобразени    изцяло     със     събраните     в     цялост     доказателства .

       Правилно     в     мотивите     към   присъдата   е отделено място     за    всяка една   от четирите съдебномедецински експертизи   по   писмени   данни ,които     са   обсъдени   и   правилно     приети  и     кредитирани   от   Видински Районен   Съд ,като     компетентно   изготвени   и   почиващи   на обективни     данни     по   делото    - съобразени   изцяло   със   събрания     в     цялост     доказателствен   материал/писмени доказателства   и   свидетелски     показания/.

      ВИДИНСКИЯТ     ОКРЪЖЕН    СЪД – вземайки в   предвид  повдигнатите   обвинения     с     тъжбата   пред   първоинстанционния   съд     намира,че   законосъобразно   и обосновано     е     прието ,че   не   е доказано   по производството     по     безсъмнен   начин - именно подсъдимите   да   са   извършили     престъпните деяния     описани     в    тъжбата. След   като   деянията   не   са   доказани   по   безсъмнен     начин     от  обективна и субективна страна   ,законосъобразно   и   обосновано   Видинският Районен   Съд   е   произнесъл  оправдателна   присъда   по     всеки     един     пункт   на   обвиненията .

       За   да     е   извършено   престъплението   по   чл.148 ал.1 т.1   от   НК във вр.   с чл.146 ал.1 от НК   е   следвало   тъжителите   да   докажат     по   безсъмнен   начин ,че   именно    Б.   Н.   е  отправил  пред   множество   лица   на   публично   място /посоченото по горе/ обидни   думи   към Л.   Ц.   И. – изричайки „Какви   са   тези   лайна  дето     ядете? ,Кой   те   знае     тебе     мангал,че   си   жив“   и   псувни „Ай   сега   ще   ти   еба   майката   циганска“. Това   обвинение - безспорно    за     въззивния съд   не   е     доказано     по     производството.Не   е   доказано   по   безсъмнен     начин   тези     думи   да   са     изричани   от   Б.   Н.,по   време ,място   и   лице, както   и     не   е     доказано   да     са     възприети   от   повече   лица   ,както   и   те   да   са   се     възмутили   от   тези     думи .

       Не   са   доказани     и   обвиненията   по чл.130   ал.2 от   НК   по     нито   един   от   пунктовете   на     обвинението   по безсъмнен   начин ,както   от обективна   така   и   от   субективна   страна .Видни   са   нараняванията   на   подсъдимия   Б.   Н.     от   СМЕ 28/17г. на   когото   са   причинени   три     разкъсно контузни   рани   - в   тилна област ,дясна     слепоочна     област   и   в дясно   охлузване   на   лицето.В тази връзка   правилно   са   посочени   показанията   на св.К. К. и   Г.Г. , съответно   и   с   данните   от   експертизата   за     пълна   мозъчна   кома   на Н..При     това     положение  не може   да   става     въпрос   за   прилагане   на   института   на   реторсията,както   се иска , като алтернативно   искане от   страна   на   повереника   на   жалбоподателите .Прокурорските   преписки   правилно   са   взети   в   предвид ,за   да   бъде   изяснена   в   пълен   обем   картината   на     случилото   се     между   страните.Основателно   е     дадено  вяра     от  Видинският РС   на   обясненията   на   подсъдимите   в     производството, тъй   като   същите се   подкрепят   от   показанията   на   свидетелите Г. Г., К.   К. и   М.М.,както   и   от     доказателствата   събрани   и   проверени   с   четирите СМЕ.Основателни   са     приетите   правни     изводи,че НЕ Е ДОКАЗАНО   по   производството   подсъдимите   да   са извършили     престъпните     деяния     за     които   са   обвинени.Правилно   е     прието,че   се   касае   за   престъпление от   „общ“   характер   ,но     извършено     не     от   подсъдимите , а     срещу     тях     самите. Видно от   нараняванията   на   Б.   Н.   изложени   в   СМЕ   и показанията   на св.Г. ,К.   и М.   правилно   Видински РС   е   сезирал   Районна Прокуратура   гр.Видин   за извършване   на   процесуалноследствени действия   ,дали   не   е   извършено   престъпление   от   „общ“   характер   имено   с действията   на   тъжителите   по   делото . Следва     да   се   има   в     предвид,че     реторсия  по   смисъла на   чл.130 ал.3 от НК   - може   да   се   приложи ,само   когато   са   причинени   еднакви   по   степен   на     увреждане леки телесни     повреди   - само по   чл.130   ал.1   от НК   или   само по   чл.130   ал.2   от   НК.По   това   производство не са налице предпоставки   за реторсия,съобразно изложеното по горе .

       Основателно   и     законосъобразно   са уважени претенциите   за     разноски   на     подсъдимите     в     уважената   им   част   ,като Видински   Районен   Съд   правилно   е     мотивирал,кое го е     водило   за   присъждане   на     разноски   в   тази   си   част.Правилно   тъжителите   са     осъдени     да     заплатят   и   разноските   за   възнаграждение   за   вещо   лице,след   като   не   са   доказали   обвиненията срещу     подсъдимите.

       Видинският ОС - извърши   и служебна проверка на основание чл.314 ал.1 от НПК   - изцяло по отношение на правилността на   присъдата - независимо от основанията посочени   от   страните,като намира,че  същата  следва да бъде потвърдена .Не   са   налице   основания   за   отменяването    или    изменяването    и.

         Жалбоподателите   следва   да   бъдат   осъдени   да   заплатят   на     подсъдимите   Б.   В.   Н.   и   Ф.   В.   Н.   - със   снета   по горе самоличност   -   разноските     направени   от   всеки   един   от тях   за   адвокатско   възнаграждение     на     един     адвокат.От   приложените     по   делото   Договори     за   правна   защита   и   съдействие  пред  въззивния     съд   е     видно,че   всеки     един от   подсъдимите е   заплатил   на   адвоката   си,упражнил     правомощията си   на  негов   защитник  в     процеса в     размер   на   1500/хиляда   и   петстотин /   лева .

         С оглед на гореизложеното и на основание чл. 338 ал.1 от НПК във вр. с чл.334 т.6 от НПК-  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                     Р          Е          Ш          И    :

 

         ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО ПРИСЪДА №255 от 22.05.2018г. по НЧХ дело №297 от 2017 г. на   Видинският Районен Съд.

       ОСЪЖДА А.   Ц. И. ***   с     ЕГН:**********   и   Л.   Ц.   И. ***   с   ЕГН:**********    да    заплатят   на   Б.   В.   Н. ***   с   ЕГН:********** - сумата от 1500/хиляда и петстотин/ лева – изразходвани   за   адвокатско   възнаграждение   във   въззивното     производство .

       ОСЪЖДА   А.   Ц. И. ***   с     ЕГН:**********   и   Л.   Ц.   И. ***   с   ЕГН:**********     да   заплатят   на   Ф.   В. Н. ***   с   ЕГН:**********   - сумата   от   1500/хиляда и петстотин/ лева –изразходвани   за     адвокатско   възнаграждение   във     въззивното     производство .

       РЕШЕНИЕТО   Е   ОКОНЧАТЕЛНО   И НЕ  ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ .

 

                                                                           1.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                          2.