ВЧГРД № 320-2018

Определение по Гражданско дело 320/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №192

                                              

 

В**  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на шестнадесети октомври

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател: Д** М**

 

                                                     Членове: С**С**

                                                                   Г**Й*

                                                           

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М**

                     въззивно частно гражданско дело № 320 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството е образувано по частната жалбата на Л.С.М. *** против разпореждане от 10.09.2018г., постановено по гр.дело №2938/2018 по описа на РС-Б**, с което е върната жалба, вх.№3210/10.09.2018г. против разпореждане на БРС №447/15.08.2018г.

Поддържа се в частната жалба, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е приел, че жалбата е просрочена, позовавайки се на чл.61, ал.2 от ГПК, в сила от 01.09.2018г. Поддържа се, че жалбата е подадена в срок, на първия работен ден – 10.09.2018г. поискано е да се отмени обжалваното разпореждане.

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

Производството по делото пред БРС е по молба на Л.М. за вписване на отказ от наследството на М** К**, б.ж. на с.Д**, обл.В**.

С разпореждане от 15.08.2018г. съдът е върнал молбата, подадена от Л.М. в частта относно искането за вписване отказ от наследството на М** К**, извършен от починалия Л** Н**Н**. Разпореждането е съобщено на Л.М. и връчено на 28.08.2018г.

Съдът е определил едноседмичен срок от връчването му за обжалване с частна жалба пред ВОС.

Окръжният съд констатира, че на 28.08.2018г. е действала разпоредбата на чл.61, ал.2 от ГПК за спиране на сроковете през дните по време на съдебна ваканция и за официални празници. Тази разпоредба е отменена в бр.65 от 2018г. на ДВ., в сила от 01.09.2018г. Съгласно чл.60, ал.4 от ГПК, срокът който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица. След като към деня, когато е връчено съобщението – 28.08.2018г. е действала разпоредбата на чл.61, ал.2 от ГПК, която е отменена считано от 01.09.2018г., до тази дата срок за обжалване не е текъл спрямо жалбоподателката, а същият е започнал да тече от 01.09.2018г. Съдът е определил едноседмичен срок за обжалване, който е изтекъл на съответния ден в края на седмицата, а именно 08.09.2018г., който ден е неприсъствени срокът за обжалване изтича на 10.09.2018г – първият работен ден след изтичане на срока.

Жалбата е подадена и входена пред БРС на 10.09.2018г., с което е спазен законоустановения срок.

Неправилно БРС с обжалваното разпореждане е приел, че срокът е изтекъл на 07.09.2018г., като съдът е направил изчисление на броене на срокът по дни, а не по седмици, както е определил в разпореждането си.

Ще следва да се отмени обжалваното разпореждане, за което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №489/10.09.2018г. по жалба с Вх. №3210/10.09.2018г. на БРС, като:

ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд-Б*** за администриране на жалба от Л.С.М. против разпореждане от 15.08.2018г. по молба Вх.№2938 от същата дата на БРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.