ВЧНД № 167-2017

                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №95

                              гр.Видин 01.06.2017 г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно отделение в  закрито   заседание  проведено на  първи   юни две   хиляди  и седемнадесета година в състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:И.И.

 

                                                    Л.Л.

                               ЧЛЕНОВЕ:                

                                                  Р.Д.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - ВЧН дело №167   от 2017 година и за  да се произнесе , взе в   предвид  следното :

       Производството по  делото    е    по чл.318 ал.1   от   НПК .

         Делото е  образувано    по  въззивна   жалба  от   Л.   В.   В. ***    с ЕГН:**********   срещу   Определение от  06.06.2017г. постановено по ЧН дело №533 от   2016 г. на Видински Районен  Съд   ,с  което  е     допусната   кумулация     и   са групирани   наказанията   му   по   влезли   в   законна   сила   присъди за    всичките   му 12/дванадесет/ осъждания.

       Видинският Окръжен   Съд   намира,че   производството следва   да   бъде прекратено   ,като   неправилно   образувано   и   жалбата   се   върне   на   Видински   Районен   Съд   ,за   да бъде   администрирана   по   надлежния   ред.С   жалбата   се   правят     оплаквания   за   съдебен акт ,който   е   влязъл   в законна сила ,което   обстоятелство   не   е     взето   в   предвид   от   Видински   РС,който   без   да   съобрази това обстоятелство   е   препратил   жалбата   на   Видински   Окръжен Съд.

           Видински   Окръжен Съд   с   Разпореждане   на   Председателя   на   съда   е   изпратил   жалбата   на   Видински Районен   Съд   за   администриране,но същата   не   е   администрирана, а направо   е   препратена   отново   на   Видински   Окръжен   Съд.

           При   това     положение   производството   по   делото следва   да   бъде   прекратено   и изпратено   на   Видински   Районен   Съд ,който   да   упражни   правата   си   по   реда   на   чл.323 ал.1   от   НПК.

           С  оглед  на  гореизложеното     -СЪДЪТ

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

           Прекратява   производство   по ВЧНД №167/2017 г. на   Видински Окръжен Съд,като   неправилно   образувано.

         Връща   въззивната   жалба   на   Л.   В.   В. ***   на   Видински Районен   Съд     за   администриране .

         Определението   не   подлежи   на   обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: