ВГРД № 165-2018

Решение по Гражданско дело 165/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 37

                                              

                                                     16.10.2018

                                                       Гр. В**

 

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

ВОС   гражданска  колегия

В открито съдебно заседание на деветнадесети септември

две   хиляди  и   осемнадесета  година    в   състав:

                                                Председател: Д** М*

                                                       Членове:

                                                          

При   секретаря И. К** и  в присъствието   на   прокурора  П** В**    

като разгледа докладваното от Съдията М**

гражданско  дело № 165 по описа за 2018г.

и  за да  се произнесе,    взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5 от ЗЛС.

Образувано е по исковата молба на И.В.Ц.,***,против И.М.И., със същия адрес.

Поддържа се в исковата молба, че ответницата страда от детска церебрална парализа и епилепсия,като заболяването датира от раждането й. Посочва се, че с експертно решение №0645/15.03.2006г. й е призната 100% група инвалидност пожизнено.

Поддържа се, че ответницата е в много тежко здравословно състояние, не може да ходи и да говори, не може да контролира естествените си нужди и не може да разбира свойството и значението на постъпките си, както и да полага грижи за себе си.

Ищцата поддържа, че след смъртта на родителите на ответницата, грижи за нея полага единствено тя като нейна леля.

Иска се ответницата И.М.И. да бъде поставена под пълно запрещение.

По делото са събрани писмени доказателства, изслушана е съдебно-медицинска експертиза, като на основание чл.337 от ГПК, съдът е посетил дома на ищцата, където живее ответницата и е придобил лични впечатления от нейното състояние.

Представителят на Окръжна прокуратура град В** дава заключение, че с оглед установените по делото обстоятелства ответницата следва да бъде поставен под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното :

По делото са представени писмени доказателства, от които е видно, че ответницата е с призната 100% инвалидност пожизнено, с експертно решение от 15.03.2006г., издадено от ТЕЛК към МБАЛ „С**.П**“ гр.В** с диагноза „детска церебрална парализа“, „ДМП-хипотонична форма. Симптоматична епилепсия“.

Назначената по делото съдебно психиатрична експертиза дава заключение, че при проведения амбулаторен преглед вещото лице е установило диагноза „умерена степен на умствена изостаналост. Социално дисфункциониране“. Заключението на експертизата е, че в това си състояние същата не може да възприема правилно действителността, да се грижи сама за себе си и да защитава интересите си.

На основание чл.337 от ГПК съдът посети дома на ищцата, където живее и ответницата и констатира от придобитите лични впечатления, че същата е неподвижна на легло, не може да говори, не разбира и не отговаря на поставените въпроси, всичките й хигиенични и други нужди се задоволяват на място.

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че е налице медицинският критерий, визиран в разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗЛС. Установява се, че ответницата страда от детска церебрална парализа“, „ДМП-хипотонична форма. Симптоматична епилепсия“., поради което същата не е в състояние да възприема правилно действителността, да полага грижи за себе си и за своите дела.

По тези съображения съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 от ЗЛС и ответницата ще следва да бъде поставена под пълно запрещение.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАВЯ И.М.И., с ЕГН:**** под „ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ”.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството в Община – В** за назначаване на настойник на И.М.И..

Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :