ВЧГРД № 310-2018

Определение по Гражданско дело 310/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №191

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на шестнадесети октомври

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г. Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С.С.       ч.   гр. д. №310 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на А.-С. против отказа на съдията по вписвания при РС-Белоградчик да впише подновяване на законна ипотека,вписана в служба по вписванията при РС-Видин на 21.11.2008г.,вх.№…,акт.№…,том …,върху недв. имот,собственост на „В…“АД,ЕИК …,със седалище и адрес на управление-гр.В…,ул.“Е…“,а именно:терен от …кв.м. в гр.Д.,обл.В.,находящ се извън строителните граници на града,м.“Д…“,при съседи :шосе Д..-Р…,гора,ведно с построените в имота:Ремонтна работилница,гаражи,склад за ГСМ-едноетажни,масивни ,със застроена площ от 189кв.м.

Жалбоподателят твърди,че е отправил първоначално искането за подновяване на законната ипотека до Служба по вписвания при РС-Видин,където е направено първоначалното вписване, но неформално,по телефона им е указано да направят искането пред съдията по вписвания при РС-Белоградчик,тъй като имота се намира в техния район.Поради тези причини А…-С. е подала молба за подновяване на законна ипотека пред Съдията по вписвания при РС-Белоградчик,но е постановен отказ.

Жалбоподателят счита,че в охранителното производство се прилагат общите правила на процесуалното право и съдията по вписвания е следвало да изпрати молбата им до местно компетентния орган,а ко счете,че не му е подсъдно-чл.118,ал.2 ГПК

Молят обжалваното определение да бъде отменено и съдът да постанови друго, с което да даде задължителни указания по вписване на подадената молба за подновяване на законна ипотека.

Съдът след като се запозна с данните по делото констатира следното:

А….до Служба по вписванията при БРС контрол –С… е подала молба за подновяване на законна ипотека върху подробно описан имот,като твърди,че за него има вписана законна ипотека при   Служба по вписванията при ВРС от 21.11.2008г.Върху приложената молба от 17.11.2008г. от А….,чийто правоприемник е жалбоподателя, до Служба по вписванията при ВРС са посочени множество имоти,включително и процесния,находящ се извън регулационните граници на гр.Д..,липсва печат и удостоверяване,че законната ипотека е била вписана.

Съдията по вписвания при РС-Белоградчик е отказал да впише исканото подновяване на законна ипотека именно поради липса на удостоверяване за първоначално вписване,а и след направена служебна справка е установено,че за процесния имот в гр.Д… не е извършвано вписване на законна ипотека при Служба по вписванията при БРС.

При тези данни съдът счита жалбата за неоснователна по следните съображения:

Съдията по вписвания при БРС правилно и постановил отказ за исканото вписване,тъй като се иска подновяване на ипотека,която не е била вписвана при тази служба по вписванията.Ясно е,че може да бъде подновена само вписана вече ипотека,а за процесния имот в Службата по вписвания при РС-Белоградчик такава няма вписана.

Жалбоподателят твърди,че такава е вписана в Служба по вписванията при РС-Видин,но не е представил доказателсдтва в тази връзка. Дори и да имаше такива доказателства,то това би означавало,че подновяването на ипотеката може да стане само в същата служба по вписванията,т.е. Служба по вписванията при РС-Видин.

В случая затруднението идва от факта,че процесния имот се намира в района на РС-Белоградчик и не е следвало законната ипотека върху него да бъде вписана в Служба по вписванията при РС-Видин,но така или иначе това е направено по твърдения на жалбоподателя.От друга страна Службата по вписвания може да прави отбелязвания /вписвания/ само за имоти,намиращи се в нейния район на действие и компетентност.В противен случай вписването не би произвело действие.

За жалбоподателя остава възможността да иска вписване на законна ипотека пред компетентната Служба по вписвания,а именно тази при РС-Белоградчик.

По изложените съображения настоящият състав на ВОС счита,че следва да потвърди отказа на съдията по вписвания при БРС ,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписвания при РС-Белоградчик,постановен с Определение№1 от 17.09.2018г. да поднови вписването на законна ипотека върху недв. имот,собственост на „В….“АД,ЕИК …,със седалище и адрес на управление-гр.В…,ул.“Е….“,а именно:терен от …кв.м. в гр.Д…,обл.В…,находящ се извън строителните граници на града,м.“Д…“,при съседи :шосе Д.-Р.,гора,ведно с построените в имота:Ремонтна работилница,гаражи,склад за ГСМ-едноетажни,масивни ,със застроена площ от 189кв.м.

Определението не подлежи на обжалване.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                               2.