ВГРД № 251-2018

Решение по Гражданско дело 251/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е №186

                                           гр. Видин 20.09.2018 година

        Видински окръжен съд,гражданска колегия в закрито заседание на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: В.В.

Членове : Д. М.

               В.М.

при секретаря     и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдията М. ч.гр..дело № 251 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

           Производството е по реда на чл .435,ал.2 т.7 от ГПК.

Образувано по жалба от Застрахователно акционерно дружество „А…“АД ЕИК : …. ,със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „с.к." № …, чрез юрисконсулт Г. С. срещу постановление за разноски по ид№ … по описа на ч ЧСИ С. Н., рег. № 898, район на действие ОС –В. .

Посочва, че Постановление за разноски изх. № 591/ 14.06.2018 г./ на частен съдебен изпълнител С. Н., за което длъжникът е уведомен с уведомление, вх. № 100-2063/ 18.06.2018 г. на ЗАД „А…" АД, и с което частния съдебен изпълнител е отказал да намали размера на адвокатското възнаграждение на пълномощника на взискателя К.К.Г. до сумата от 200 лева и определения по изпълнителното дело, размер на таксата по т. 26 от Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Посочват, че след получаване на покана за доброволно изпълнение, изх. № 5887/22.05.2018 г. по описа на частен съдебен изпълнител С. Н., вх. № 100-1827 от 25.05.2018 г. по описа на ЗАД „А.", същото е поканено да заплати по горепосоченото изпълнително дело следните суми: 20 500 лева - главница, ведно със законнна лихва в размер на 1 873,47 лв. за периода 27.06.2017 г. до 22.05.2018 г., 1 000 лева - разноски по изпълнителното дело и 1 946,88 лева такси по Тарифата към ЗЧСИ, дължими към 22.05.2018 г. Сумите са платени по наложен запор върху банковите сметки на длъжника в „Ц…" АД /запорно съобщение 25.05.2018 г./.

С възражение, изпратено на 29.05.2018 г., длъжникът ЗАД „А…" е направило възражение срещу размера на разноските за адвокатски хонорар на взискателя като прекомерно завишен за горницата над 200,00 лева до приетите в размер на 1000,00 лева. Посочват, че по процесното изпълнително дело правната помощ на адвоката се е свела единствено до изготвяне на шаблонна молба за образуване на изпълнителното дело и нейното подаване. Единственото, което е сторено от взискателя, чрез неговия процесуален представител, е образуването на изпълнителното дело и посочване на начин на изпълнение - запор на банкова сметка. ***я, извършени от адвоката на взискателя, които да попадат по хипотезата на чл. 10, т. 2 от Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а именно: процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания.

Поради гореизложеното, считат че са налице предпоставките по чл. 78, ал. 5 от ГПК - изпълнителното дело не се отличава нито с фактическа, нито с правна сложност,поради което адвокатския хонорар се явява прекомерен и на основание чл. 10, т. 1 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения разноските за адвокатско възнаграждение, които длъжникът следва да заплати възлизат на 200,00 лева, както и размерът на таксата по чл. 26 от Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ да бъде съответно намалена при отчитане на законовоопределените размери.

По делото е постъпило писмено становище от частен съдебен изпълнител С. Н., per. № … на Камарата на частните съдебни изпълнители с район на действие ОС Видин, по изпълнително дело № 20188980400661 г. В същото подържа, че подадената жалба е неоснователна и следва да остане без уважение.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ЧСИ и съобразявайки данните по изп. Дело , прие за установено следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена в срок , от лице имащо право и интерес от обжалване. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

Изпълнително дело №20188980400661 е образувано по повод молба с вх.№04928/10.05.2018 г. от К.К.Г., ЕГН ********** ***, чрез пълномощник адвокат Л. И. - АК В…срещу длъжника Застрахователно акционерно дружество „А…" АД, ЕИК…, седалище и адрес на управление: гр.С., ул. „С. К." №. за принудително изпълнение на парично вземане съгласно приложения към молбата изпълнителен лист, издаден на 02.05.2018 г. от Окръжен съд-Видин по гр.д. №223/2017 г. по описа на същия съд.

Покана за доброволно изпълнение е връчена редовно на длъжника на 25.05.2018г. В изпълнение на наложен запор с превод от 28.05.2018 г. трето на изпълнението лице - „Ц…"АД - превежда по делото цялата дължима сума , в т.ч. и приетите за събиране разноски на взискателя, за които длъжника е уведомен с поканата за доброволно изпълнение.

С възражение вх.№05618/31.05.2018г. длъжника оспорва претендираното от взискателя адвокатско възнаграждение в размер на 1000.00 лв. изцяло, тъй като счита, че делото е образувано преждевременно, алтернативно на горното иска размерът на същото да бъде намалено до размера на сумата от 200.00 лв, представляваща определеният по Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения минимум само за образуване на изпълнително дело (без възнаграждение на адвокат за водене на изпълнителното дело).

С постановление на ЧСИ –Ст.Н. от 14.06.2018 г. размерът на адвокатското възнаграждение по изпълнителното дело е намален от 1000.00 лв на 800.00 лв, представляващи сума под минимума, изчислена съгласно Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за образуване и водене на изпълнително дело.

Размерът на възнаграждението за оказаната от адвоката правна помощ е законово установен в Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Постановеният от ЧСИ на 14.06.2018 г. адвокатски хонорар в размер на 800,00 лв. е изчислен въз основа на чл.10 т.1 и т.2 във връзка с чл.7, ал.2 от горната наредба, а именно: - за образуване на изпълнително дело - 200,00 лв. -за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнителното дело - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл.7, ал.2, а именно: материален интерес - 22 515,33 лв., т.е. 1/2 от 830 лв. плюс 3% за горницата над 10 000 лв. (12 515,33 лв.) = 1/2 от 830 лв. плюс 375,46 = 1/2 от 1205,46 лв. = 602,73 лв.

Изчислен по горния начин минимумът на размера на адвокатското възнаграждение е 802.73 лв, като с атакуваното постановление е определен на 800.00 лв.

Неоснователно е становището на жалбоподателя адвокатското възнаграждение да бъде намалено само до сумата от 200.00 лв, представляваща определеният по Наредба №1 за минималните-- размери на адвокатските възнаграждения минимум само за образуване на изпълнително дело (без възнаграждение на адвокат за водене на изпълнителното дело) . Това е така , защото липсва доброволно изпълнение. Покана за доброволно изпълнение е връчена редовно на длъжника на 25.05.2018г , а сумата е постъпила на 28.05.2018 г. в резултат на принудително изпълнение - запор върху вземания на длъжника.

Поради изложеното, жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, ВОС :

 

Р   Е   Ш   И   :

 

Оставя без уважение жалба от Застрахователно акционерно дружество „А...АД ЕИК :…, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „С…" № ., чрез юрисконсулт Г. С. срещу постановление за разноски по и.д.№ 20188980400661 по описа на ЧСИ С. Н., рег. №…, район на действие ОС Видин, като неоснователна и недоказана.

Решението не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

                                                                                                     2.