ВЧГРД № 241-2018

Определение по Гражданско дело 241/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ....189..........

гр. Видин, 25.09.2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               Председател: В.В.

                                                              Членове:   1. А.П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията М. въззивно частно гражданско дело № 241 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.122 ГПк.

Образувано по повдигнат спор за подсъдност между Районен съд-Кула и Районен съд-Видин по Заявление от С.Ц.Б. вх. № 13415 от 28.11.2017г. за вписване на отказ от наследството на С. П. П., ЕГН **********, починала на 20.05.2008г

        От данните се установява, че Районен съд Видин е сезиран със Заявление от С.Ц.Б. вх. № 13415 от 28.11.2017г. за вписване на отказ от наследството на С. П. П., ЕГН **********, починала на 20.05.2008г. По така подаденото заявление е образувано ч. гр. д. № 3371/2017 г. по описа на Районен съд - Видин. С определение № 3507-P3 от 04.12.2017 г., на основание чл.540 във вр. с чл.118, ал.2 ГПК, Районен съд - Видин е прекратил производството по делото и е постановил изпращането му по подсъдност на Районен съд - гр. Кула. В мотивите е прието, че наследството е открито в с. Т., общ. К., обл. В., което попада в съдебния район на PC - Кула.

Видинският окръжен съд намира, че компетентен да се произнесе по Заявление от С.Ц.Б. вх. № 13415 от 28.11.2017г. за вписване на отказ от наследството на С. П. П., ЕГН **********, починала на 20.05.2008г е РАЙОНЕН СЪД-Видин , по следните съображения :        Видно от служебно направена справка по Наредба № 14 от 2009г. за последния постоянен адрес на починалото лице се установява, че последният постоянен адрес на починалото лице Севастица Петрова Пенчева, ЕГН **********, починала на ….г е в гр. В….

        Съгласно чл. 1 от ЗН, наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на починалото лице. Съгласно чл. 52, във вр. с чл. 49 от ЗН отказът от наследство става с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особената за това книга, поради което компетентен се явява PC - Видин.

Отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено е към прекратяване на правото на наследяване, и пораждащо права за другите наследници, съгл.чл. 53 от ЗН, като за действителността на което е достатъчна писмена форма и чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Местно компетентният районен съд да извърши вписването е този по местооткриването на наследството.

Съгласно чл. 118, ал.1 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно . Тъй като в производството по чл. 52 вр. чл. 49 ЗН няма ответна страна съдът трябва да следи служебно за спазването не само на родовата , но и на местната подсъдност.

В конкретния случай, молителят е представил изявлението си за отказ от наследство в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Видно от представената молба за отказ от наследство, която е нотариално заверена, както и от направената служебно справка наследодателят на молителя е с последното местожителство / с приемането на ЗГР термина местожителство е заменен с постоянен адрес / – постоянен адрес, гр.В…, и съгласно чл. 1 от ЗН, именно това село е мястото на откриване на наследството. Следователно местно компетентен да се произнесе по молбата е именно Видински  районен съд.

Водим от горното, и на основание чл.122 ГПК, Видински окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА ЗА МЕСТНО КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по Заявление от С.Ц.Б. вх. № 13415 от 28.11.2017г. за вписване на отказ от наследството на С. П. П., ЕГН **********, починала на …г. вх. № 13415 от 28.11.2017г. е PC - Видин.

                Определението е окончателно.

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                             2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено е към прекратяване на правото на наследяване, и пораждащо права за другите наследници, съгл.чл. 53 от ЗН, като за действителността на което е достатъчна писмена форма и чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Местно компетентният районен съд да извърши вписването е този по местооткриването на наследството.

Съгласно чл. 118, ал.1 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно . Тъй като в производството по чл. 52 вр. чл. 49 ЗН няма ответна страна съдът трябва да следи служебно за спазването не само на родовата , но и на местната подсъдност.

В конкретния случай, молителят е представил изявлението си за отказ от наследство в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Видно от представената молба за отказ от наследство, която е нотариално заверена, както и от направената служебно справка наследодателят на молителя е с последното местожителство / с приемането на ЗГР термина местожителство е заменен с постоянен адрес / – постоянен адрес, гр.Видин, и съгласно чл. 1 от ЗН, именно това село е мястото на откриване на наследството. Следователно местно компетентен да се произнесе по молбата е именно Видински  районен съд.