ВНОХД № 164-2017

                           П Р И С Ъ Д А

 

                                         №

                               ВИДИН, 27.06.2017г.

                       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД   на двадесет и седми юни

две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание,

в следния състав:

                            

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНЕТА ПЕТКОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.ИЛИЯ ИЛИЕВ

                                                             2.ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

                               

при секретаря   Артинка Ангелова

и в присъствието на прокурора Хр.ГУГУМАНОВА докладвано от съдията ИЛИЯ ИЛИЕВ въззивно наказателно общ характер дело № 164 по описа за 2017 година във връзка с данните по делото и Закона

                                      

                                    П Р И С Ъ Д И:

         ОТМЕНЯ изцяло присъда № 245/19.04.2017г. по НОХД № 42/2016г., по описа на Районен съд – Видин, вместо което постановява

          ПРИЗНАВА подсъдимата С.В.Д. родена на ***г***, обл.Видин, ул.”Пушкин” № 2, българска, българска гражданка, с висше образование, безработна, не омъжена, не осъждана, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.06.2014г. в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи” ЦНСТ – ДМ – 2 с.Ново село, обл.Видин чрез нанасяне на три удара с отворена длан в лицето /плесници/, четири удара с юмрук в гърба, един удар с юмрук в рамото и два ритника с крак в гърба, причинила лека телесна повреда изразяваща се в причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето на малолетния към същата дата Н.П.М. с ЕГН: ********** настанен в ЦНСТ-ДМ-2 с.Ново село, обл.Видин, за което Я ОСЪЖДА за извършеното, като престъпление по чл.131, ал.1, т.4, предл.ІІ-ро от НК във вр.с чл.130, ал.2 от НК като и Налага Наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ месеца.

          На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

          ПРИЗНАВА подсъдимата С.В.Д. със снета по-горе самоличност за ВИНОВНА В ТОВА, че на неустановена дата за времето от 01.08.2014г. до 31.08.2014г. включително в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи” ЦНСТ – ДМ – 2 с.Ново село, обл.Видин през деня чрез нанасяне на удар с отворена длан в лицето /плесница/ причинила лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка, без разстройство на здравето на малолетния М.П.В. с ЕГН: ********** настанен в ЦНСТ-ДМ-2 с.Ново село, обл.Видин за което като престъпление по чл.131, ал.1,т.4, предл.ІІ-ро от НК във вр.с чл.130, ал.2, предл.І-во от НК Я ОСЪЖДА и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца.

          На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години считано от влизане на присъдата в законна сила.

          На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подсъдимата С.В.Д. със снета по-горе самоличност, а именно най-тежкото от посочените по-горе наказания – „ЛИШАВАНЕ ОТ СКВОБОДА” за срок от 4/четири/ месеца.

          На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години считано от влизане на присъдата в законна сила.

          ОСЪЖДА подсъдимата С.В.Д. със снета по-горе самоличност да заплати на Н.П.М. с ЕГН: ********** настанен в ЦНСТ-ДМ-2 с.Ново село, обл.Видин обезщетение в размер на 200 лева за претърпени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от 23.06.2014г. до окончателното издължаване на сумата, като в останалата част на иска до пълния размер на сумата от 1500 лева ОТХВЪРЛЯ като неоснователен.

          ОСЪЖДА подсъдимата С.В.Д. със снета по-горе самоличност да заплати Д.Т в размер на 50 лева определена по уважения размер на гражданския иск за Н.П.М..

ОСЪЖДА подсъдимата С.В.Д. със снета по-горе самоличност да заплати на М.П.В. с ЕГН: ********** настанен в ЦНСТ-ДМ-2 с.Ново село, обл.Видин обезщетение в размер на 200 лева за претърпени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата от 31.08.2014г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до 1500 лева като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимата С.В.Д. със снета по-горе самоличност да заплати Д.Т в размер на 50 лева определена по уважения размер на гражданския иск за М.П.В..

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Върховен Касационен Съд на РБ в петнадесет дневен срок от днес.

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                        

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЗНАВА подсъдимата ПАВЛИНА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА родена на ***г. в гр.Видин, местоживеене-***, българка, с българско гражданство, с основно образование, безработна, омъжена, не осъждана, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 13.12.2014г. в гр. Видин, в съучастие като съизвършител с Данчо Симеонов Ангелов, ЕГН ********** в недвижим имот, находящ се на ул. „Байкал“ № 44, държи акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон - чл.99, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и по чл.25 и чл. 28 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: 1 /един/ чувал с тютюн за пушене, с тегло 7,03 кг. без акцизен бандерол, на стойност 1 535,35 лв.; 860 /17 200 къса/ кутии с цигари марка “DON” blue 80mm без акцизен бандерол, всяка на стойност 7,50лв., всички на обща стойност 6 450 лв.; 20 /400 къса/ кутии с цигари марка “VELVET” slims 80mm без акцизен бандерол, всяка на стойност 7,50лв., всички на обща стойност 150 лв. и 10 /200 къса/ кутии с цигари марка “Merilyn” slims 80mm без акцизен бандерол, всяка на стойност 4,30лв., всички на обща стойност 43лв., като всички държани акцизни стоки са на обща стойност от 8178.35 лв. и случаят не е маловажен, за което и на основание чл. 234, ал. 1, пр.2 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 99, ал. 2 от ЗАДС, във вр. с чл. 25 от ЗТТИ, във вр. чл. 28 от ЗТТИ във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, я ОСЪЖДА, като й налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

         На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

         ПРИЗНАВА подсъдимата ПАВЛИНА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА, със снета по – горе самоличност, ЗА ВИНОВНА в това, че на 13.12.2014г. в гр. Видин, в съучастие като съизвършител с Данчо Симеонов Ангелов с ЕГН **********, в лек автомобил ВМW, с ДК № 778 Н 835, намиращ се пред имот на ул. „Байкал“ № 44 държи акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон, а именно: 2 000 /40 000 къса/ кутии с цигари марка “DON” blue 80mm без акцизен бандерол, всяка на стойност 7,50 лв., всички на обща стойност 15 000 лв., и случаят не е маловажен, за което и на основание чл. 234, ал. 1, пр.2 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 99, ал. 2 от ЗАДС, във вр. с чл. 25 от ЗТТИ, във вр. чл. 28 от ЗТТИ във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, я ОСЪЖДА, като й налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца.

         На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимата ПАВЛИНА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА, със снета по – горе самоличност, НАЛАГА едно общо наказание - най-тежкото от наложените за горните престъпления, а именно: „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия ДАНЧО СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ, роден на ***г. в гр.Видин, местоживеене-***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, женен, не осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че е извършил престъпленията за които му е повдигнато обвинение и е осъден с присъда № 108/17.03.2016г. по НОХД № 546/2015г., по описа на Районен съд – Видин, в съучастие като съизвършител с ПАВЛИНА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА с ЕГН **********, респ. във връзка с чл.20, ал. 2 от НК.

         

          ОСЪЖДА всеки от подсъдимите- Павлина Мирчева Ангелова и Данчо Симеонов Ангелов, със снета по делото самоличност, да заплати по 44,50 лева по сметка на ТМУ- Лом - разноски на ДП и сумата по 25 лева- по сметка на ВСС- разходи в съдебното производство.

 

          ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

          Присъдата може да се обжалва и /или/ протестира в петнадесет дневен срок от днес пред Върховния Касационен Съд.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.