ЧНД № 197-2018

Определение по Наказателно дело 197/2018г.

                          О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №69

                         гр.Видин   11.10.2018 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно отделение   в   открито   заседание   проведено   на единадесети октомври  двехиляди   и осемнадесета  година в състав :

                  

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.   И.

 

                                                                   1.Л. Т.

               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

  1. Т.В.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И.   ч.н.дело №197 от   2018 година - и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

        Производството по делото е по чл.435 ал.1 от НПК във   вр. с чл.87 ал.1   от НК

         Делото   е   образувано по   молба на осъдения Л.   С. Е. *** с ЕГН:********** - за   допускане   на     съдебна   реабилитация , относно   три     осъждания.В съдебно   заседание   молителят   подържа   молбата   си,с   която   е   представил   и   писмени   доказателства   за   съдебна реабилитация.

         Представителят   на   Окръжна Прокуратура гр.Видин заявява   в   съдебно   заседание   на   11.10.2018г.,че   молбата   е   основателна   и   следва   да   бъде   уважена .

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН   СЪД - след като разгледа   молбата   ,взе     в   предвид     доказателствата   по делото   и   становището   на   страните - прие   за   установено   следното :

         Молбата    е подадена от  лице   с право   и интерес  да   иска   допускане   на   съдебна   реабилитация по смисъла   на   чл.87 ал.1 от   НК   - по   три   осъждания и  е процесуално ДОПУСТИМА.

         Разгледана   по същество    е ОСНОВАТЕЛНА -поради следното :

         Видно   от   свидетелството   за     съдимост     приложено   по   делото     молителят   Л.     С.  Е. ***   с   ЕГН:********** е осъден   с   влезли   в   законна   сила   съдебни   актове –както следва :

         1.С влязла   в   сила   на   21.06.2004г. - Присъда от 07.06.2004г.   по   НОХ   дело №435/2004г. на Районен Съд гр.Видин   за   извършено престъпление   по   чл.198 ал.1 от НК във   вр. с чл.55 ал.1 т.1   от   НК   с   което ,му   е наложено   наказание „Лишаване   от   свобода „ за   срок   от 1 година и   6 месеца с   приложение   на чл.66 ал.1 от   НК   с   три години    изпитателен   срок;

       2.С влязла в   сила на 05.10.2005г. – Присъда от 20.09.2005г. по НОХ   дело №130/2005г. на Окръжен Съд гр.Видин   за   извършено   престъпление по чл.354 а ал.1 предл.ІІІ ,V и VІ от НК във вр. с   чл.55 ал.1 т.1 от   НК с което   му   е   определено   наказание „Лишаване   от   свобода“   за     срок   от   1 година   и 4 месеца ,което   да   изтърпи   при   условията   на   „общ“ режим ,като   е постановено   на  основание  чл.68 ал.1 от НК ,да     изтърпи   и   наложеното     му     наказание „Лишаване   от   свобода“   за   срок     от   1 година     и     6   месеца   , при   условията   на   „общ“ режим   ,определено   му   по   НОХ   дело №435 от   2004г.   на   Районен   Съд   гр.Видин .

       3.С   влязла   в   сила   на   28.06.2006г. – Присъда №38 от 22.04.2005г.   постановена   по   НОХ   дело №14   от 2005г. на Окръжен   Съд   гр.Видин ,с   която   е   осъден   и   му   е   определено   едно   наказание „Лишаване от свобода „ за срок от   2 години ,при   първоначален   „общ“   режим   за извършено     престъпление     по   чл. 354 а ал.1 предл.ІV от НК във   вр. с чл.55 ал.1 т.1   от   НК ,като е постановено   да изтърпи     на   основание чл.68 ал.1 от НК наложеното     му     наказание „Лишаване   от   свобода“   за   срок     от   1 година     и     6   месеца   при   условията   на   „общ“ режим,   определено   му   по   НОХ   дело №435 от   2004г.   на   Районен   Съд   гр.Видин .

     С   Определение от 31.10.2007г. на ОС-Враца ,в   сила   от   08.11.2007г.   наложеното   наказание   на   Л.   С. Е. по   НОХ   дело №14 от 2005г. на ОС-Видин -„Лишаване   от   свобода „   за     срок   от   2   години   с   НОХ дело №130 от 2005г. на ОС-Видин   е   постановено   да   изтърпи   отделно   и     наказанието   по   НОХ дело №435/2004г. на Районен Съд   гр.Видин -„Лишаване от свобода „   за срок   от   1   година и   6   месеца - на   основание чл.68 ал.1   от   НК, като   му   е наложено   и   наказание „Пробация“   при     следните   пробационни   мерки :

         -Задължителна   регистрация по настоящ   адрес за срок   от   7 месеца   и   три   дни   и

         -Задължителни   периодични срещи   с   пробационен служител   за     срок     от   7 месеца   и   3 дни - като   на   основание   чл.70 ал.6   от НК  е     определено   на   същия изпитателен   срок   от   7 месеца и   3 дни .

         Видинският   Окръжен   Съд - намира   с   оглед   на   данните     по   делото ,че   срока   по чл.87 ал.1   от   НК   е изтекъл   към   датата   на   подаване   на   молбата   за реабилитация.

         Общите предпоставки за допускане   на съдебна реабилитация     са     изчерпателно     посочени     в   чл.87 ал.1 от   НК:а/в   течение   на   три   години   от   изтичане   на   срока     на     наложеното     с     присъда   или   намалено   с работа     или     помилване   наказание ,молителят   не   трябва   да   е   извършил     престъпление ,което   се   наказва   с   „лишаване     от     свобода“   или     по тежко     наказание ;б/да   е   имал   добро   поведение ;в/да   е     възстановил   вредите   от   престъплението ,ако   то   е     умишлено.Когато   наказанията   са   повече    от     наложени   по повече   от една     присъда ,посочения   тригодишен   срок     по чл.87 ал.1 от НК   започва   да   тече   от     изтичане    на     срока   на наложеното   с     последната     присъда     наказание.

         Безспорно   по   настоящото   производство  към   датата   на   подаването   на   молбата   за     реабилитация   е   изтекъл   предвидения     тригодишен    срок     по   чл.87 ал.1 от НК .

         От   Удостоверение №18135 /11.09.2018г.   на   Съдебно изпълнителна   служба   при   Видински Районен   Съд   се установява ,че   към 11.09.2018г. срещу Л.   С. Е. *** с ЕГН:**********   -няма висящи    изпълнителни   дела.

       От   приложените по   делото Удостоверения №1799 от 17.09.2018г. на   Районна Прокуратура   гр.Видин и №2106/2018г. от 18.09.2018г. на   Окръжна Прокуратура   гр.Видин   е   видно ,че     в   системата   на   прокуратурата  на Република България   към 17.09.2018г. НЯМА ОБВИНЕНИЯ И НЕПРИКЛЮЧИЛИ наказателни производства срещу Л.   С. Е. ***  ЕГН:********** .

       От Удостоверение №3402/1 от 24.11.2010 г. на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията „ ОС „ИН“ Видин, Сектор   „Пробация“ Видин   е   видно,че Л. С. Е.   с   ЕГН:**********   от   08.11.2007г. до 11.06.2008г. е     изтърпял     пробационен   надзор   в   рамките   на изпитателния   срок     постановен   с   Определение№1785/31.10.2007г. в   сила   от   08.11.2007г. по ЧН дело   №561   от   2007г. по описа   на Окръжен Съд гр.Враца.

       Липсват   данни   за   извършени   противообществени прояви   от     молителя .

       От   приложените   по   делото   характеристики   издадени от Л. А. от   с.З обл.М   и   С.   А.   Б. от   гр.В   е   видно,че   познават   Л.   С.     Е.   от   дълги     години ,като   тих и   скромен   човек,който   не     създава   конфликти .Изложено   е     в   тези   характеристики ,че   от   2014 година   Е. живее   в   с.З   в     бащината   си     къща   ,   ползва   се   с   добро   име     и     като     интилигентен   младеж.

         При   така     изложените   по   горе   съображения   Видинският   Окръжен   Съд   намира,че   както   в  тригодишния   срок   по чл.87 ал.1 от НК,така   и   до постановяване   на     настоящото     определение - молителят   не   е   осъден     с     влязла     в     законна   сила     присъда   за друго     престъпление   ,наказуемо   с   „Лишаване от свобода“ или     по   тежко   наказание ,като   е   имал   и   добро   поведение.

         Предвид   на    това    Съдът   намира,че   са   налице     изискуемите     предпоставки  на   чл.87 ал.1   от   НК и     молителят  следва   да   бъде   реабилитиран  за   трите   осъждания,така   както     са   посочени .

        С  оглед   на    гореизложеното СЪДЪТ   

 

                  О П  Р  Е   Д  Е Л И :

 

         РЕАБИЛИТИРА   на   основание   чл.87   ал.1 от   НК –Л.   С.   Е. ***   с   ЕГН:********** -за осъжданията     му     по   НОХ   дело №435 /2004г.   по   описа   на Районен   Съд   гр.Видин;по НОХ   дело №130/2005г. по описа   на Окръжен   Съд   гр.Видин и по НОХ дело №14/2005   по   описа   на   Окръжен Съд   гр.Видин .

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО - може да   се   обжалва и протестира в   7/седем/дневен   срок   от   днес пред Софийски Апелативен  Съд.

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

                                                                                              1.

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                                2.