Т.Д. № 27-2017

Решение по Търговско дело 27/2017г.

  

                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №132

                                                              

                       Гр.Видин, 08.10.2018 година

 

               В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито   заседание   на   осми октомври      две хилядна и осемнадесета   година в състав:  

                                      

                                    Председател: Д. М.

                                        Членове:  

                                                        

При секретаря             и             в   присъствието            на прокурора   като разгледа докладваното от          С.М.                   

т.дело № 27 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

               

          Производството е по чл.710 и следващите от ТЗ.

          Делото е образувано по молбата на „М…“ЕООД,гр.В…, за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на СД“А….“,гр.В..

С решение №40/07.12.2017 г. Видинският окръжен съд е обявил неплатежоспособността на СД“А….“ гр.В…, открил е производство по несъстоятелност по отношение на търговеца и е допуснал обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху движимото и недвижимо имущество на дружеството.

          След постановяване на решението производството се е развило съобразно изискванията на чл.669 и следващите от ТЗ, като не е било проведено първо събрание на кредиторите, на което не е бил избран постоянен синдик ,а временният синдик е изготвил списък на приетите предявени вземания на кредиторите.Списъкът е обявен в Търговския регистър .

По списъка са постъпили възражения,които са били разгледани в открито съдебно заседание.

         С определение №75 от 07.06.2018г. съдът е одобрил списъкът на предявените и приети от синдика вземания по чл.686,ал.1 от ТЗ с извършени корекции.

         Определението е публикувано в Търговския регистър на 08.06.2017 г.

                                                          2

 

 

          В срокът по чл.698 от ТЗ по делото не са са постъпили предложения за план за оздравяване .

          Съдът намира, че ще следва да се постанови решение с което длъжникът СД“А….“ гр.В… следва да се обяви в несъстоятелност и да се започне осребяването на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

          По изложените съображения на основание чл.711 от ТЗ съдът

 

                                      Р     Е     Ш     И:

 

          ОБЯВЯВА СД“А…“ гр.В…, със седалище и адрес на управление гр.В…. ул.“Ц….“,с ЕИК…,представлявано от Д.Б. А., в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и постановява прекратяване дейността на предприятието.

          ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на СД“А….“ - гр.В….

          ПРЕКРАТЯВА правомощията на управителните органи на търговеца.

          ЛИШАВА длъжникът от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

          ПОСТАНОВЯВА започване на осребяване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

          Препис от решението да се изпрати на Търговския регистър за вписване.

          Решението за обявяване в несъстоятелност подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването в Търговския регистър пред Софийския апелативен съд.

          Решението подлежи на незабавно изпълнение.

                                         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: