ВАНД № 216-2018

Решение по Наказателно дело 216/2018г.

РЕШЕНИЕ №94

гр. Видин 09.10.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение, в публично

заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година,

в състав:

Председател: И.И.

Членове: Л.Л.

               Р.Д.

при секретаря А.А. в присъствието на прокурора Мирослав Костов, като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.в.н.а.х.д. №216 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

С Решение №348, постановено на 11.07.2018г. от състав на Районен съд - Видин по административно наказателно дело №696 поописа за 2018 година на същия съд обвиняемия Г.Ц.Ц., ЕГН **********, е признат за невинен в това, че на 03.01.2018г. в град В., област Видин, в двора на детска градина, находяща се в ж.к."********", без надлежно разрешително държи високорисково наркотично вещество „коноп", с нетно тегло 0,36грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 20%, на стойност 2,16лева, като случаят е маловажен, за което и на основание чл.278, ал.4, т.2 от НПК съдът го е оправдал по повдигнатото обвинение по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, предложение второ, т.1, предложение първо от НК.

На основание чл.53, ал.1, б."а" от НК веществените доказателства по делото и един брой метална лула за пушене са отнети в полза на държавата.

В законоустановения срок е постъпил протест от прокурор от Районна прокуратура Видин, с който се твърди, че така постановеното решение е незаконосъобразно, тъй като е постановена при неправилно приложение на закона и е необоснована.

Основното оплакване на обвинението е, че деянието извършено от обвиняемия не може да бъде преценено като „малозначително" по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, тъй като с него се засягат живота и здравето като

 

 

 

обществено значими ценности и блага от първостепенна важност и това изключва приложението на чл.9, ал.2 от НК. Твърди се също, че количеството и стойността на предмета на престъплението не са единствените обстоятелства, които следва да бъдат преценявани.

Със протеста се иска първоинстанционното решение да бъде отменено изцяло и бъде постановено ново такова, с което да бъде осъден подсъдимия за извършено от него престъпление но чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК..

В съдебно заседание пред въззивният съд, представителят на прокуратурата заявява, че поддържа протеста на основанията, посочени в него.

В проведеното пред въззивната инстанция съдебно заседание, защитника на уличения поддържа протеста да бъде оставен без уважение, в диспозитива му се цитирали две различни имена и не ставало ясно дали същият е подаден именно срещу обвиняемия Ц.. Поддържа също, че се касае за малозначително деяние, каквото било и отношението на обвинението, но по друго идентично дело, за което се представя постановление за прекратяване на наказателното производство №01250/13.09.2018г., по което стойността на конопа била 1,02 лева, а количеството - 0.17грама. Иска се да бъде приет случая за маловажен и съдебния акт на ВРС бъде потвърден.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в жалбата и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваното решение, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно е установено, че на 03.01.2018г. при проверка от служители на РУ-Видин на група младежи в двора на детска градина, намираща се в град В. в детска градина в ж.к."*******", около 20.40 часа е било установено, че обвиняемият Г.Ц.Ц. ***, държи в себе си пликче тип „спейсбек" съдържащо топче от станиол със зелена листна маса в него и малка метална лула, които обвиняемият предал доброволно на служителите на полицията. При извършената проверка полицаите открили у обвиняемия марихуана с нетно тегло – 0,36 грама, за която физико-химичната експертиза е дала заключение, че е „коноп" със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 20%. Оценителната експертиза от своя страна е дала заключение относно стойността на намереното вещество, която възлиза на 2,16/два лева и шестнадесет ст./лева.

 

 

 

Горната фактическа обстановка се установява по категоричен начин от признанията на обвиняемия, протокола за доброволно предаване, всички свидетелски показания, включително и тези на служителите на РЕ-Видин, и извършените експертизи.

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи: .

При проверка на атакувания акт и събраните по делото доказателства, настоящия състав констатира, че същият е правилен и законосъобразен, а подадения протест е неоснователен, поради следните съображения: макар мотивите на първоинстанционният съд да са твърде лаконични и оскъдни, от тях става ясно, че съдът е преценил като определящи именно вида, количеството и стойността на намерения у обвиняемия „коноп" и на тази база е приел, че макар деянието на подсъдимия да осъществява формално признаците на престъпление по чл.354,а ал. 5 във вр. с ал.З, т.1 от НК, то не е престъпно, тъй като обществената опасност е явно незначителна, не са налице застрашаване или увреждане по смисъла на чл. 10 от НК на личността, правата на гражданите, собствеността, установения правов ред или други интереси и е приел,че е удовлетворена хипотезата на чл.9, ал.2 от НК.

Въззивният съд се солидаризира с този извод на първостепенния съд и намира за неоснователни възраженията в протеста, че тъй като с това деяние се засягат живота и здравето като обществено значими ценности и блага от първостепенна важност, то това изключва приложението на чл.9, ал.2 от НК. Неоснователно е и твърдението, че количеството и стойността на предмета на престъплението не са единствените обстоятелства, които следва да бъдат преценявани. Действително количеството и стойността не са единствените елементи, които се преценяват при постановяването на решение или присъда, но в конкретния случай както количеството, така и стойността са явно в изключително малко количество, става въпрос за един много млад човек, който на всичко отгоре доброволно е предал както листната маса, така и лулата, признал и обяснил откъде се е снабдил с листната маса и всичко това взето заедно допълва малозначителността както на деянието, така и на самият извършител. Каквото между другото е и становището на самата Районна прокуратура, видно от представеното и приложено Постановление за прекратяване на наказателно производство срещу М.Е. С., който е с една година по-голям от обвиняемия по настоящото дело,

 

 

 

употребявал е веществото пред полицейския участък в село А., и същото е прекратено, като са взети в предвид единствено и само количеството на конопа - 0,17гр. на стойност 1,02лева, които са близки до количеството по настоящото дело - 0,36грама и със стойност, която възлиза на 2,16/два лева и шестнадесет ст./лева.

Поради изложените по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира, че протеста е неоснователен, а обжалваното решение е законосъобразно и обосновано и правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Решение №348, постановено на 11.07.2018г. по административно наказателно дело №696 поописа за 2018 година на Районен съд - Видин.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

                     2.