ВЧГРД № 285-2018

Определение по Гражданско дело 285/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №185

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито    заседание на десети октомври

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г.Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От       съдията С. С.   ч. гр. дело № 285   по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е частна жалба от Н.В.П. чрез адв Т.К. против Разпореждане от 02.07.2018г. по гр.д. №200/2018г. на КРС ,с което производството по делото е прекратено и исковата молба е върната.

Жалбоподателят твърди,че съдът неправилно е приел ,че предявеният от него иск е недопустим предвид разпоредбата на чл.299,ал.2 ГПК,тъй като предявеният иск,предмет на гр.д. №118/16г. на КРС еотхвърлен заради това,че не е изтекла 5годишна придобивна давност.,а към момента на предявяване на настоящият иск по гр.д. №200/18г. на КРС са изтекли почти 6 години.Счита,че това обстоятелство прави новият иск допустим.Моли въззивната инстанция да отмени обжалваното разпореждане като неправилно и върне делото на КРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

От данните по делото Окръжният съд констатира следното:

Пред РС-Кула е образувано гр.д. №118/16г.по описа на съда с ищец Н.В.П. и ответник „Т…“ЕООД-гр.К. с правно основание чл.124,ал.1 ГПК. Иска се да бъде признато за установено,че ищецът е собственик на основание придобивна давност и наследство на ПИ №393005-нива в м. „Глава дол“ по плана за земеразделяне на гр.К… с площ от 10,714дка.КРС е отхвърлил иска с мотиви,че не е изтекла придобивна давност в негова полза дори и кратката такава от 5 години ,а също така че ищецът не е добросъвестен владелец,тъй като не владее вещта на правно основание,годно да го направи собственик.Решението на КРС е влязло в сила на 24.04.2017г.,видно от отбелязването върху него.

Решение №63 от 28.10.2016г. по гр.д. №118/2016г. на КРС заедно със справка за движението на делото е приложена по гр.д. №200-18г. на КРС.

По гр.д. №200/18г. на КРС съдът е приел,че по предявеният иск има влязъл в сила съдебен акт и е налице хипотезата на чл.299,ал.1 ГПК.Съдията докладчик е цитирал дословно обстоятелствата,на които се основава иска и двата граждански дела-№118/16г и №200/18г. и двете по описа на КРС и е констатирал,че те съвпадат буквално,без отклонения или допълнения.С тези мотиви е прекратил производството по делото при условията на чл.299,ал.2 ГПК като недопустим.

При тези данни Окръжният съд намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

От данните поделото по категоричен начин се установи ,че между същите страни по същия правен спор като правно основание и със същия предмет на иска има влязъл в сила съдебен акт.Ищецът е реализирал правата си по отношение на това искане и е недопустимо да се предявява втори път в друго производство същата претенция.

Твърденията на жалбоподателя,че в производството по гр.д. №200/18г. на КРС са налице нови обстоятелства-изтекла придобивна давност в полза на ищеца-не са посочени в ИМ и няма как съда да се занимае с въпроса дали са налице нови обстоятелства,които да позволят предявяването на иск,по който вече има влязло в сила съдебно решение.В ИМ по гр.д. №200/18г. изобщо не се споменава,че е имало друго производство между същите страни и по същия правен спор.

Извън изложеното следва да се посочи,че искът по гр.д. №118/16г. на КРС не е отхвърлен само на това основание,а и поради липса на качеството добросъвестен владелец в лицето на ищеца,поради което той не може да се ползва от кратката придобивна давност,но това е въпрос по същество на спора и не следвада се обсъжда на настоящия етап.

По изложените съображения ВОС намира обжалваното разпореждане за прекратяване на производството   от първоинстанционния съд за законосъобразно при условията на чл.299 ГПК,за което

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 02.07.2018г. по гр.д. №200/2018г. на РС-Кула.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                

 

                                                                                      2.