ВЧНД № 256-2018

Определение по Наказателно дело 256/2018г.

                          О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   152

                            гр.Видин   08.10.2018 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД   - наказателно отделение - в   закрито   заседание проведено   на осми октомври  двехиляди и осемнадесета    година  в състав :

                  

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : И.И.

 

                                                              СВ.С

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                              В.М.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. въз. ч.н.дело №256 от 2018 година - и   за   да се   произнесе , взе в  предвид  следното :

        Производството  по делото е по чл.243 ал.6 от НПК.

         Делото     е     образувано   по  въззивна    жалба  от  И.   Н.   М. ***   с   ЕГН:**********,чрез   адвокат   Г. Л. от   гр.С.   кв.“******   ул.“****“ №** срещу Определение   №128 от 24.08.2018 г. по ЧН дело №213 от   2018 г.   на   Белоградчишки   Районен   Съд , с     което   е   потвърдено   Постановление   от     27.07.2018 г.   на  Районна   Прокуратура   гр.Белоградчик   обл.Видин по   преп. №452/2017г. по описа   на   РП-Белоградчик  ,с      което    е   прекратено   наказателното  производство     по ДП №251/ 2017г. по  описа на РУ –Белоградчик   - образувано   и   водено срещу   неизвестен   извършител   за   извършено    деяние   по   чл.129 ал.2 от НК във вр. с чл.129 ал.1   от   НК .

     Инвокират   се   оплаквания   за   това,че   Белоградчишки  Районен Съд   е     постановил   едно   неправомерно   и   незаконосъобразно   определение,което   следва   да   бъде отменено.Твърди се   в   жалбата   ,че   показанията   на   „другата   страна“ /така   е     записано/ и   на     свидетелите   по   делото   не  отговарят   на   обективната   истина.Сочи се,че   той /И.   М./ е   бил   в     имота   на   ответника   по   делото,в     неговата  кравеферма ,но   с   добри   намерения с цел     приятелски   да   се     реши   спора ,а   се   събутил   в   болница ,приживял     двуседмична     кома ,съпроводена   с   няколко     операции ,като   разбрал ,че   срещу   него   е  имало   опит   за   убийство .Иска   се     справедливост   от   българския съд.

     ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след   като  разгледа   въззивната  жалба ,взе в предвид атакувания   съдебен акт,Постановлението на Районна   Прокуратура  гр.Белоградчик   и материалите по ДП   № ЗМ 251/2017г. по   описа   на   РУ-Белоградчик и прок.преписка №452 /2017 г. на РП-Белоградчик    ,  прие за установено следното :

       Въззивната   жалба    е     подадена  от  лице   с право и   интерес да  обжалва   ,подлежащ  на   обжалване  съдебен   акт -  Определение на Белоградчишки РС , с което е потвърдено Постановление  за прекратяване   на   наказателно производство ,в законоустановения  срок и   е   процесуално - ДОПУСТИМА .

         Разгледана     по  същество е  НЕОСНОВАТЕЛНА - поради следното :

         За   да   се     произнесе  с  Определение №128   от   24.08.2018 г. по ЧНД №213 от   2018 г. - Белоградчишки   Районен   Съд и   потвърди Постановление от    27.07.2018г. на Районна Прокуратура  гр.Белоградчик    ,с   което  е прекратено   производството   по  ДП №ЗМ 251/2017г.   по  описа   на   РУ на МВР -Белоградчик   и   прок.преписка №452/2017г. на РП-Белоградчик -  образувано   и   водено   срещу   неизвестен извършител   за   престъпление   по   чл. 129 ал.2 от НК във   вр. с чл.129 ал.1 от НК,тъй   като   извършеното     от     лицето   деяние   не съставлява   престъпление - правилно   е   установил   фактическата   обстановка   по   делото ,правилно   е   направил   правните   изводи   и   правилно   е     приел   , че   делото     е  попълнено  с  доказателства ,но   извършеното   деяние - НЕ СЪСТАВЛЯВА   ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,тъй   като   дееца   е   действал   при    условията     на     неизбежна   отбрана   -по чл.12 ал.1 от  НК. .

         Белоградчишкият    Районен Съд   е взел  в предвид, че досъдебното   производство   е   образувано  и     водено  за извършено   престъпление   по   чл.129 ал.1 от НК - срещу   неизвестен   извършител   ,за   това   че   е   причинил   телесната     повреда   на   И.   Н.   М. *** изразяваща   се     в     постоянно   разстройство    на   здравето му,опасно   за     живота .

         Установено   е   правилно   по   производството   от   Белоградчишки  РС ,че на   30.09.2017г.   свидетелите   С.Р. ,А.   М. ,Д. М.   и   И.   Н.   М.     -   отишли     в   имота   на   С.   Т.   С.   от с.В.   обл.Видин ,представляващ   стопански   двор   ,в     който   С.   отглеждал   животни   ,като земеделски     производител .Самият   С.     дошъл     в   имота   си       малко     по късно   - след   тях.Установено   е,че   посочените   по горе     свидетели   отправили     заплашителни   реплики   и   възприпятствали   С.   да   си   влезе   в   имота ,като   му   нанесли   И     УДАРИ   С    РЪЦЕ,ГУМЕНА   ПАЛКА И   ГО ЗАПЛАШИЛИ С   МЕТАЛЕН   „БОКС „,на което   той     не   отвърнал   с     надежда , те   да   престанат и  си  тръгнат.

           Установено  е  по     производството ,че   въпреки   това   С.   влязъл   в     имота   си ,но   бил   последвал   от   И.   М. ,който   го   удрял     с     юмруци.М.   дори     повалил   С.   във   входа   на   сградата     в   двора,удряйки   го   с   ръце,но   С.   го   отблъснал. Двамата   взели   метални   пръти ,със   специфично оребрение и   И.   М.     нападнал     кучето   на   С.,след   което   ударил   с   пръта   и   С.   силно   през   ръцете,при   което   С.   му   отвърнал   със   своя прът.При   това   удряне   И.   М.   паднал назад    и   си   ударил   главата.

           Както   Районна   Прокуратура   гр.Белоградчик обл.Видин,така   и     Белоградчишки     Районен   Съд   са   изразили    правилно  становището си  в  постановените от   тях   актове ,че   С.   е   действал  в  условията   на     неизбежна   отбрана ,тъй   като   И.   М.  е   този , който е  отишъл   в   имота     му ,нанесъл   му     е     множество   удари   и   то  за   продължително     време ,вървял   след   него ,удрял   го   е   в главата   ,удрял   е   по     кучето   му   и   по   входната   врата.Лицата   посочени   по горе , като   свидетели ,също   придружавали   И. М.   и     имали   агресивно поведение    към     С. ,като   били   и   въоражени   с   посочените   по горе   вещи ,а     С.   се   установява,че   не   им   отговарял   на   нападките,но   при нанесените   му удари     и той   отвърнал   на   нападението с  посоченото   по горе  действие   към    М..

         Белоградчишкият   РС - произнасяйки   се   по законосъобразността   и     обосноваността   на   Постановлението   на   Районна   Прокуратура    гр.Белоградчик   - правилно   е   приел,че   същото   е законосъобразно   и обосновано.За   да     приеме   това ,той     е     взел     в   предвид, събраните     в  съвкупност  доказателства - от   които       се  прави     категоричен  и   обоснован извод,   че    С.   не   е   извършител     на     престъпно   деяние,а   е   действал   в   условията   на   неизбежна отбрана , при   хипотезата   на   чл.12 ал.1 от НК .Приел   е   правилно ,че изложените   мотиви     към   Постановлението     са     подробни, ясни   ,задълбочени     и     анализират     доказателствата  по делото .

       Белоградчишкият    РС     правилно   е   приел,че   от   доказателствата   събрани   по   ДП   е     видно ,че   се касае   за   неправомерно   поведение   от   страна   на   И.   М.,който   е   отишъл   с   посочените   по горе   свидетели     в     имота     на     С. ,без   последния   да   ги   е „канил“ ,   да   отидат   там.И.   М.   и   посочените   по горе   свидетели   са   нападнали   С.     в     имота   му,нанесли   са   му   множество     удари   с     ръце,палки   и метален   прът ,включително   по главата / от   страна   на  И. М. /,удари   по   кучето   на С. ,по   вратата   му,стъклата     на     която   са   изпочупени,като   С.   се   е   отбранявал   срещу   поведението   на   посочените     четири     лица .И.   М. , дори     продължил     агресивните   си     действия     срещу   С.,   тръгвайки   след     него     и     продължавайки   да     го   бие,при     което     С.     го     е     ударил     с   металния   прът   и   М.   падайки,си ударил   главата отзад и   изпаднал  в     безсъзнание.

     Изложените   мотиви   в   атакуваното   определение   са   прецизно     изготвени   и   продиктувани   от       доказателствения     материал   по   делото   ,като    изцяло   се подкрепят     и     споделят      от     въззивния    съд .

     ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - не   споделя   оплакванията  изложени     във  въззивната   жалба   за   неправомерност   и   незаконосъобразност   на   Определението   на     Белоградчишкият РС    и   Постановлението   на   Районна   Прокуратура   гр.Белоградчик     обл.Видин.Неоснователно   се     твърди     в     жалбата,че   показанията     на   С.   С.   и     свидетелите   му   не   отговарят   на   обективната     истина   ,като     жалбоподателя   бил     добронамерен     и       приятелски     настроен     към     С.   ,тъй   като   самият   И.   Н. М. ,заедно   с   лицата   Д.   М. ,С. Р. и   А. М.   СА ОТИШЛИ  в   имота   на   Ст. С.   в   с.В. обл.Видин ,в стопанския   му   двор , в   който   С. отглеждал    животни ,като   земеделски      производител .Те   му   отправили  заплашителни реплики   ,попречили му   да влезе   в   имота   си ,след   като     слязъл     от     автомобила     си    и   му   нанесли   удари , издърпвайки   го   от   автомобила   и   подпирайки   го   на    капака на   този     автомобил.Агресията     срещу   С. прерастнала     до     там ,   четиримата     да  му     нанасят   удари , включително   с   гумена   палка ,а   Р.     държал   в     ръката   си   и   метален   бокс.В     тези   им   действия   ,както  Белоградчишкият   РС ,така   и въззивния     съд     не   намира   нищо   приятелско,както   се   твърди     в     жалбата. Поведението   на   И. М.   прерастнало до   там ,той   да     тръгне след   С.  и   да продължава  да  го     бие     и     дори     взел   метален   прът , с   който   ударил     кучето   на   С.   и   С. по ръцете.Тогава С.     с     друг   метален   прът     ударил   И.    М. , при  което той  паднал     на   земята   и   си ударил   главата   .С.   ведната     побягнал   ,като   му   течала   кръв   от   носа,устните   ,главата   и   бил   изцяло окървавен   от   ударите     нанесени   му   от   четиримата   нападатели .

       Въззивният съд   не   е   в прерогативите   си да възлага   на Районна Прокуратура   да   внесе или   не внесе   обвинителен   акт ,тъй   като   единствено   прокуратурата   решава   да   внесе   или   не   обвинителен акт , срещу определено лице  и за какво    престъпление,но   след   като   е     сезиран - съдът   следва   да   се     произнесе     по   законосъобразността   и   обосноваността ,съответно     на  прокурорския   и   съдебен  акт.

         При   това   положение определението   на   Белоградчишки    Районен   Съд   следва   да   бъде   потвърдено ,като   законосъобразно     и     обосновано .

         Не   споделя   оплакванията   изложени     във   въззивната   жалба , съобразно    гореизложеното.Съдът     не   може   да   възлага   на прокурора     да     внесе   или  не   внесе   обвинителен акт,тъй   като   това   е ПРЕРОГАТИВ   единствено   на   прокурора   по   смилъла   на   чл.127 т.3 от Конституцията   на   Република   България.Неоснователно  и    незаконосъобразно   се   твърди     в     жалбата,че   С.   има   вина   за извършеното ,тъй     като   същия   е   действал   в   условията   на     неизбежна     отбрана   по   смисъла   на   чл.12 ал.1   от   НК -   съобразно   изложеното   по горе.Нападнатият   може   да употреби   всички налични средства ,стига   да   са   необходими   за   отблъскване   на   нападението ,което   в     случая   - С.   е     направил.Не   съществува   задължение   на   отбраняващия   се     ,който     се     намира     в   положение   на     неизбежна     отбрана , при   отблъскване     на     нападението   да   избира   и     засяга     с     действията   си   ,само неуязвимите /неопасни/ части   на   тялото   на  нападателя, какъвто   в   случая     се     явява     И.   М..Именно   М.   и     посочените   по горе     три лица   са нападнали   С. ,нанесли    са  му   удари   в различни   части   на   тялото ,като   при   неизбежна   отбрана   от   негова     страна ,той     е       ударил   един   от   нападателите си ,който     при     падането    си     е     изпаднал     в     безсъзнание. Тук   не може   да   става     изобщо   въпрос   за     опит   за   убийство,както   се     твърди     в     жалбата ,тъй     като   инцидента   е   възникнал   от   жалбоподателя И.   М.   и     посочените     по горе     три   лица.Те   са     тези      които   са     отишли   в   имота     на     С. ,те   са     му     нанесли     побой,описан     по     горе     и     след   като   С.   се     е   защитавал   от   ударите   на   И.   М. , при   което     при     падането на земята   е   напълно   възможно   да   са     получени     посочените   увреждания. За   въззивния   съд   - актовете   на   Белоградчишки   РС   и   Районна   Прокуратура   гр.Белоградчик   са   законосъобразни     и     обосновани, поради     което     правилно   първоинстанционния   съд   се   е     произнесъл     в     тази   насока.

         С   оглед на гореизложеното  и на   основание чл.243 ал.7 от НПК - СЪДЪТ

                       О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА   ОПРЕДЕЛЕНИЕ №128 от 24.08.2018г.   постановено по ЧН дело №213 от 2018 г. на   Белоградчишки    Районен Съд.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е   ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ   И   ПРОТЕСТ.

                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ :