ВГРД № 306-2018

Определение по Гражданско дело 306/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 183

ВОС гражданска колегия В закрито съдебно заседание на девети октомври Две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Д** М**

Членове: С** С**

Г**Й**

При секретаря ............................................

и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от Съдията М*** въззивно частно гражданско дело № 306 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалбата на П.И.Т. против действията на ДСИ по изп.дело №20181320402174 на ДСИ П** В**.

Съдът констатираме жалбата е подадена пред ВАдС,след което е изпратена по компетентност до ВОС,а не чрез ДСИ и липсва изпълнителното дело.

Ще следва да се прекрати производството по делото пред ВОС,като преписката се изпрати на ДСИ,гр.В**,за комплектоване с изпълнителното делото,посочено в жалбата,след което делото се върне незабавно на ВОС за произнасяне по жалбата.

По изложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по ч.гр.д.№306/2018г. по описа на ВОС и изпраща преписката за комплектоване на ДСИ,при ВРС,след което същата се върне на ВОС за произнасяне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (