ЧНД № 153-2017
   П Р О Т   О К О Л

 

гр. Видин, 23.05.2017г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно    заседание  на двадесет и трети май,

Две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. М.

 

                      ЧЛЕНОВЕ:

 

При участието на секретаря: И. К.

и прокурора: М. К. сложи за разглеждане

ЧН Дело № 153 по описа за 2017г., докладвано

от  съдията В. М.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

         Окръжна прокуратура – Видин се представлява от прокурорът М. К..

Обвиняемият К.А.М. – се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана” Видин и с така определеният служебен защитник адв.С.М..

Обвиняемият П.И.М. – се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана” Видин и с адв.И. *** и заедно адв.Н.П. от АК-Перник - и двамата с пълномощно от днес.

В залата се намира адв.В.И., която е определена за служебен защитник на обвиняемия П.И.М. на ДП.

 

Обвиняемият К.А.М.: – Желая да бъда защитаван от така определения служебен защитник адв. С.М. ***.

 

Обвиняемият П.И.М.: – Желая да ме защитават договорените ми защитници. Отказвам се от служебния ми защитник.

 

Съдът

                                     ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЗНАЧАВА като служебен защитник на обвиняемия К.А.М.адв. С.М. *** за пред настоящата инстанция.

ОСВОБОЖДАВА намиращата се в залата адв.В.И., на която да се издаде препис от настоящия протокол, който да й послужи пред НБПП.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурорът К.: – Да се даде ход на делото. Нямам искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК.

Адв.И.: – Да се даде ход на делото. Нямаме искания за отводи.

Адв.П.: – Моля, да се даде ход на делото. Нямаме искания по цитираните текстове.

Адв.М.: – Моля, да се даде ход на делото. Също нямаме искания за отводи.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Делото се докладва от съдията М..

Съдът снема самоличността на обвиняемите както следва:

К.А.М. – роден на ***г. в гр.София, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, месторабота: международен шофьор към фирма „СЛ-София Логистикс“ ООД, ЕГН:**********,***

 

П.И.М. – роден на ***г. в гр.Айтос, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, средно образование, месторабота: управител на „Бюбико“ ЕООД гр.София, ЕГН:**********,***.

 

Прокурорът К.: – Поддържам направеното искане по чл.64 от НПК. Няма да соча доказателства извън събраните до настоящия момент по ДП 48/2017г. по описа на ГПУ-Видин.

Адв.И.: – Оспорвам искането на Окръжна прокуратура Видин. Представяме и моля да приемете писмени доказателства – справка извлечение от ТР, копие от учредителен акт на дружество и два броя актове за раждане на децата на обвиняемия П.М..

Адв.П.: – Оспорваме искането на ОП. Няма да сочим други доказателства, освен представените от адв.И..

Адв.М.: – Оспорвам искането. Няма да соча доказателства.

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА представените материали по ДП №48/2017г. по описа на ГПУ – Видин, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства – извлечение от ТР, учредителен акт и два броя удостоверения за раждане.

Прокурорът К.: – Нямам други искания. Моля, за ход на съдебния прения.

Адв.И.: – Нямаме други доказателствени искания. Моля, за ход на съдебните прения.

Адв.П.: – Също.

Адв.М.: – Също.

Съдът счете делото за изяснено и

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

        Обявява съдебното следствие за приключило.

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

Прокурорът К.: – Заявявам, че поддържам направеното искане по чл.64, ал.1 от НПК за вземане на постоянна МНО спрямо обвиняемите К.А.М. и П.И.М.. Считам, че са налице условията на чл.63, ал.1 от НПК, а именно, че е налице обосновано предположение за укриване и е налице реална опасност от извършване на друго престъпление от страна на обвиняемите и от укриване съответно. Първата хипотеза на чл.63, ал.1 от НПК считам, че е изпълнена по следните причини: на първо място на 20.05.2017г. в управляван от К.М. ТИР марка „Рено Премиум” с ДК №СА1712НС, с прикачено за него полуремарке марка „Кьогел СН24“ с ДК№С0005ЕС, на излизане от страната на ГКПП Дунав мост – Видин в превозваната от същия стока, обозначена по документи теракотни плочки са открити 423.120кг. кафяво прахообразно вещество, което видно от експертната справка по ДП представлява хероин. Хероина е високорисково наркотично вещество, съобразно Приложение №1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП. Безспорно този факт на укрития наркотик сочи на съпричастност на обвиняемия К.М. към извършване на контрабанда – обвинението по чл.242, което му е повдигнато на 21.05.2017г. от ОП Видин. До настоящия момент е установено, че стоката теракотни плочи са натоварени от фирма „Бюбико“, чиито управител е другият обвиняем П.М., което също сочи на съпричастност и на П.М. към извършеното престъпление, като на този ранен етап от наказателното производство считам, че има достатъчно данни за помагачество и подбудителство на М. спрямо М.. За това сочи и представената справка от оперативните органи на Гранична полиция, която е подпомогната от службите на ГДБОП за схемата на пристигане на наркотика в България, а именно доставен с друго превозно средство от Иран, като е направена митница в София и товара е доставен в склада на обвиняемия М.. При извършените претърсвания от М. са намерени и иззети 33 000евро, които съм описал подробно в искането за вземане на мярка за неотклонение. Ето защо считам, че са съпричастни към престъплението и в справката на Гранична полиция фигурира пътуване на П.М. до гр.Хасково със същия този негов личен автомобил, в който непосредствено след разкриване на контрабандата са открити и тези пари. Разследването е в много начален етап на развитие, поради което и не можем да представим повече доказателства за формата на съучастие или съпричастност на всеки един от обвиняемите. Поради това считам, че е налице първата предпоставка – обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени. Безспорно е и голямото количество наркотик, което е станало ноторно известно като най-голямата пратка, разкривана в България до момента и макар да няма счетоводна справка за стойност, той се оценява на много висока стойност – над 602млн.лв. Считам, че е налице и втората предпоставка, която се презюмира от разпоредбата на чл.63, ал.2, т.3 от НПК, че е налице реална опасност двамата обвиняеми да се укрият или да извършат други престъпления, което се предполага от завишената санкция, която е от 10 до 15 години „Лишаване от свобода“, която е в чл.242 от НК. Нещо повече – считам, че даже на този етап има данни и условия за по-тежката квалификация по ал.4 на чл.242, тъй като се касае за много голямо количество наркотик, но прокуратурата е повдигнала обвинение само по чл.242, което считам         че е достатъчно да обоснове втората предпоставка, а именно укриване и извършване на друго престъпление. Действително и двамата обвиняеми са реабилитирани, не са осъждани, но считам че с оглед тежестта на обвиненията всяка друга мярка извън „Задържане под стража“ би попречила на по-нататъшното събиране на доказателства и разкриване на обективната истина, което в интерес на прокуратурата и на двамата обвиняеми, за да се разкрие обективната истина. Поради това моля, да вземете МНО „Задържане под стража“ по отношение и на двамата обвиняеми.

 

Адв.П.: – Не може да споделим становището на ОП за това, че се налага обезателно вземането на най-тежката МНО по отношение на моя подзащитен, а в частност и на другия обвиняем по делото. Никъде по делото не установихме връзка между двамата. Те не са се познавали. Дори в разпита си другият обвиняем, който е с повдигнато обвинение за помагачество и подбудителство твърди, че го е видял на паркинга, където е станало претоварването на камиона. В тази връзка съгласни сме, че обвинението не е детайлизирано и е в така да се каже суров вид, но от гледна точка на тежестта на повдигнатото обвинение няма данни нито за умишлено склоняване, нито за помагачество и подбудителство. Много са тежки обвиненията, в които е обвинен моя подзащитен, но от друга страна извод за неговата престъпна дейност се прави само от това, че той е изпращач на стоката и е управител на фирмата. Няма връзка между двамата и не може да се направи категоричен извод въпреки ранния етап, че има такава престъпна дейност и е повдигнато такова обвинение.

Не считам, че са налице предпоставките на чл.63, ал.1 от НПК и тези в ал.2. Същите трябва да са налице кумулативно, за да може да се вземе най-тежката МНО. Няма данни, че може да се укрие и извърши друго престъпление. Нашият подзащитен е с установен адрес по делото. Трудово ангажиран е като управител на дружество – видно от представените доказателства. Същият е баща на две деца, като едното е на 5-месечна възраст. Другото му дете е по-голямо, на 17години, но също живее при него. Той единствено се грижи за тях, също и за жена си, с която живее на семейни начала, без сключен брак, но с оглед това, че детето е в прекалено ниска възраст и партньора е зает с грижите за детето е много трудно да се справи с настоящата ситуация. Считам, че е възможно въпреки тежестта на обвинението и наличието на опасност да се укрие или извърши друго престъпление, вземането на по-лека мярка и като такава сочим „Домашен арест“. Той по начин на изпълнение не се различава от „Задържане под стража“, има нови правила за това и в тази връзка изцяло би покрило наказателния процес, който би следвало да се проведе. Нашият подзащитен може да помага и да се грижи за новороденото си дете. Друг анонс, който считаме, че е меродавен по настоящото производство е, че той е с чисто съдебно минало. Да, имало е присъда, по която е реабилитиран, но считам, че няма абсолютно никакъв смисъл да обсъждаме нещо в миналото, тъй като няма никакво отношение към настоящото производство. Той е с чисто съдебно минало. В тази връзка считам, че са налице многобройни обстоятелства, а наред с това е недоказаност на повдигнатото обвинение за съпричастност. Изправени сме евентуално пред една ситуация, в която може да се озове всеки един от нас, някъде по веригата някой да е използвал неговото име и транспортната фирма, както и шофьора на камиона за реализация на някакви престъпни цели. До момента не видяхме в кориците на делото нито една справка, която да обосновава категоричност на повдигнатото обвинение и съпричастност. Пледираме, ако счетете за необходимо да наложите и по-лека мярка за неотклонение от „Домашен арест“ – също и „Парична гаранция“ би спомогнала за провеждане на един процес, също и „Подписка“. Подзащитния ми е трудово ангажиран, сериозен човек е, сравнително от скоро се занимава с това, в ТР може да се провери, че фирмата е регистрирана през 2015г., фирмата е на жената, с която живее. Моля за една по-лека мярка за неотклонение.

 

Адв.И.: – Считам, че към настоящия момент действително е налице обосновано предположение, за което прокурорът се обоснова, но то самото се крепи само на косвени доказателства и предположения, тъй като обвиненията, които са повдигнати на нашият доверител, същият е обвинен като съизвършител и помагач. Тепърва трябва да се изяснява в каква степен той е помогнал и какво е подбудил. Считам, че не може да се приема така с лека ръка едно предположение, че двамата обвиняеми са решили преди една седмица да се занимават с такъв вид престъпна дейност и веднага такова огромно количество наркотик да бъде поверен да го прекарат през граница. Изненадан съм, че има последяване на проникването на стоката в страната и е хваната чак на Дунав мост и цялата верига е само от тези двама обвиняеми, това е несериозно. Считам, че извода на прокурора, че сумата от 33 000евро, намерени в колата на М. били относими към престъпното деяние предвид стойността на самата стока е несериозен. П.М. се занимава с бизнес, нормално е да разполага с такава сума. Считам, че мярката за неотклонение „Домашен арест“ би била адекватна по отношение на този обвиняем и ако бъде доказано в бъдеще неговата вина той да си получи наказанието, а не сега да му бъде определена мярка, която би имала характера на наказание. В този смисъл моля, да оставите без уважение искането на ОП Видин, като определите по-лека мярка.

 

Адв.М.: – Моля, от събраните до този момент в началото, макар и на ДП малки по обем и доказателствена сила доказателствени материали, след като ги разгледате поотделно и в съвкупност да приемете, че искането на ОП Видин е неоснователно, немотивирано за вземане на най-тежката МНО „Задържане под стража“ на моя подзащитен. От събраните до момента доказателства не е установено по никакъв, още по-малко по категоричен и безспорен такъв подзащитния ми да има съпричастност, още по-малко да знае какво транспортира. Липсата на умисъл е предпоставка, която изключва наказателната отговорност. Видно от разпита на самия обвиняем, както и от събраните по делото доказателства до момента, времето за което той е научил, че трябва да извърши такъв курс на транспорт на фирма „Бюбико“ от България до Холандия и времето, в което е потеглил на път са часове, за които е било абсолютно невъзможно той да има време за подготовката на тази огромна пратка с наркотично вещество. Видно от събраните доказателства, на камиона, с който е отишъл до гара Яна да натовари предназначения за това товар, същият е бил здраво опакован и подготвен за товарене и далечен път, бил е натоварен на камиона с мотокар и единствения досег на подзащащитния ми с този товар е било подпомагане за укрепването на палетата в камиона. От представените документи подзащитния ми е установил, че товарът, който ще транспортира са керамични теракотни плочки. Това и е знаел, че ще превозва. В тази връзка моля, да приемете, че липсват доказателства относно съпричастността му и умисъла за извършване на престъпление по така тежко повдигнатото му обвинение. Не е налице и втората кумулативно дадена предпоставка по чл.63, ал.1 от НПК, а именно обосновано предположение, че същият ще се укрие и може да извърши друго престъпление. Видно от материалите по делото от около седем години К.М. работи като международен шофьор във фирма „СЛ-София Логистикс“ ООД. Извършвал е и други курсове, това е основната дейност, която той реализира по трудовото си правоотношение. Не би могъл да знае и няма доказателства, че е знаел какво е сложено в товара. Видно от начина, по който е бил опакован този товар, по-скоро обосновано предположение може да се направи, че същия е пристигнал в този си вид в страната, че така добре опакован е влязъл в границите на страната и така е достигнал до склада на фирмата изпращач. Действително подзащитния ми, както и другият обвиняем, вероятно са се оказали в ролята на т.нар. „мулета“, чрез които високорисковото наркотично вещество, добре опаковано и скрито, е било транспортирано. Моля, да приемете, че чистото му съдебно минало, постоянният му адрес, постоянната месторабота са предпоставки, които да обосновават едно постановяване от Ваша страна на една по-лека МНО, която напълно ще изпълни функциите на възпираща от отклоняване, укриване или извършване на каквото и да било противоправно действие от негова страна. Моля, да приемете, че не е необходимо да остава в ареста с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, за да бъде доведен до успешен финал ДП. Моля, да наложите по-лека МНО, а имено „Домашен арест“ или „Парична гаранция“ в определен от Вас размер, за която имам уверението от работодателя на моя подзащитен, че ще подпомогне за нейното заплащане, тъй като същият е отличен работник. Никога не е бил забъркан в каквито и да било противоправни деяния, ценен е за работодателя си, има му доверие, шокиран е и както каза колегата, всеки от нас може да бъде поставен в такава ситуация. В този смисъл моля да определите на по лека мярка за неотклонение.

 

Обвиняемият П.И.М. в лична защита: – Поддържам казаното от адвокатите ми.

Обвиняемият К.А.М. в лична защита: – Присъединявам се към казаното от адвоката.

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ЗАДЪРЖАНИТЕ

Задържаният П.И.М.: – Моля, да остана под „Домашен арест“.

Задържаният К.А.М.: – Искам да оборя тезата на прокурора, че мога да попреча на ДП. Тридесет часа докато се извършваше претърсването и разопаковането аз бях в свободен режим, съдействах на БОП, доброволно си предадох телефоните и снимките, които публикуваха медиите са дадени от прокуратурата и от БОП.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с определение в 12.00ч.

С оглед становищата на страните, данните по делото и закона, съдът намира следното: делото е образувано по искане на ОП-Видин за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на К.А.М. с ЕГН:********** *** по обвинение за извършено престъпление по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и П.И.М., ЕГН: **********,*** по обвинение за извършено престъпление по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НК – и двамата обвиняеми по ДП №48/2017г. по описа на ГПУ-Видин.

Представителят на ОП – Видин поддържа искането в съдебно заседание.

Обвиняемите и техните защитници изразяват становище, че не са налице изискванията на закона за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

От събраните на досъдебното производство доказателства се установява следното:

На 20.05.2017г. около 05:30ч. на ГКПП – Дунав мост-Фериботи Видин, на излизане от страната се явил влекач, марка „Рено Премиум” с ДК №СА1712НС, с прикачено за него полуремарке марка „Кьогел СН24“ с ДК№С0005ЕС, управляван от обвиняемия К.М.. По документи превозваната стока били теракотени плочки за Холандия. Митническите инспектори се усъмнили в товара и решили да го проверят. При извършената проверка установили, че в плочките има укрито кафяво прахообразно вещество, което познали веднага като хероин. При последващия оглед и изземване били установени 400пакета с общо брутно тегло 423.120кг., обозначени като обекти от 1 до 400. Установено е, че изпращач на стоката е лицето П.М., посредством склад на гара Яна, София, където преди няколко дни пристигнали въпросните плочки от Иран.

С постановления от 21.05.2017г. срещу обвиняемите К.А.М. с ЕГН:********** ***. „Надежда-1“ №133, вх.Б, ет.6, ап.42 и П.И.М., ЕГН: **********,*** са повдигнати обвинения, съответно на К.А. по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на П.М. по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НК.

За престъплението по чл.242 се предвижда наказание от 10 до 15години „Лишаване от свобода” и глоба в размер от 100 000 до 200 000лв., а за второто престъпление – по чл.354а – от 3 до 12години „Лишаване от свобода” и глоба в размер от 10 000 до 50 000лв.

От материалите по делото на този етап, а именно: фотоалбум, протоколи за претърсване и изземване, разпита на свидетелите Поаков, И. Кирилов Методиев – старши експерт в отдел „Рентгенови системи” в ТМУ Лом, Владимир Георгиев Йотов, експертна справка №21/22.05.2017г. за извършено химическо изследване може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемите са извършили престъпленията, за които са им повдигнати обвинения.

От данните по делото се установява, че на 19.05.2017г. са осъществени комуникации между изпращача на стоката и шофьора на ТИР-а, като на 20.05.2017г. е налице посещение на М. в гр.Хасково с личния си автомобил, където са намерени и иззети голямо количество парични средства. С оглед ранния етап на разследването, необходимостта да бъде уточнено по безспорен начин участието на всеки един от обвиняемите към извършеното деяние, съдът намира, че мярката за неотклонение „Задържане под стража” би била подходяща и изпълнила целите на закона.

Данните от ДП налагат извода, че на първоначалния етап от процеса е достатъчно да се приеме, че са налице елементите, подкрепящи обоснованото предположение за извършено престъпление.

Обвиняемият М. не се признава за виновен.

Обвиняемият А. твърди, че няма да попречи на наказателното преследване и е съдействал на органите на ДП и на митническите служители.

Безспорно е, че престъпленията, за които са повдигнати обвиненията по отношение на двамата обвиняеми се явяват „тежки” по смисъла на чл.93, т.7 от НК. За тези престъпления законодателят като санкция е предвидил наказания „Лишаване от свобода” – за първото в размер на 10 до 15 години, а за второто – от 3 до 12 години.

Налице е реална опасност към настоящия момент обвиняемите да се укрият и да извършат друго престъпление. Реалната опасност, според настоящият съдебен състав, се извлича от тежестта на санкцията, предвидена за престъплението, за което по отношение на обвиняемите е повдигнато обвинение и която предполага /на основание същия мотив/ те да се укрият, респективно извършат друго престъпление с цел осуетяване на евентуална бъдеща наказателна репресия. Към настоящия момент не се ангажират доказателства, които да бъдат преценени, съобразно разпоредбите на чл.56 и чл.57 от НПК и евентуално да мотивират съда да достигне до извод, че следва да вземе мярка за неотклонение по отношение на обвиняемите различна от тази, за която се претендира от представителя на ОП-Видин.

Налице е реална опасност обвиняемите да се укрият с оглед обстоятелството, че и двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление, за което се предвижда наказание не по малко от 10години „Лишаване от свобода” /чл.63, ал.2, т.3 от НПК/. От обстоятелствата по делото не се установява противното /чл.63, ал.2 от НПК/.

Предвид изложеното съдът счита, че така направеното искане от представителя на Окръжна прокуратура – Видин е основателно, поради което и на основание чл.64, ал.5 от НПК, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

        

 

ВЗЕМА спрямо К.А.М. с ЕГН:********** с обвинение за извършено престъпление по по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК по ДП №48/2017г. по описа на ОД на МВР-Видин мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

 

ВЗЕМА спрямо П.И.М. с ЕГН:********** с обвинение за извършено престъпление по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.3 и 4 от НК по ДП №48/2017г. по описа на ОД на МВР-Видин мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

 

 

         Определението може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Софийския Апелативен съд в 3-дневен срок от днес.

 

В случай на жалба или протест Видински окръжен съд насрочва делото пред Софийски Апелативен съд на 01.06.2017г. от 10:00часа, за която дата страните уведомени в днешното съдебно заседание.

В случай на жалба или протест, да бъде осигурено превеждането на задържаните пред САС, чрез ръководителя на сектор „Арести” при ОС „ИН”-Видин.

На служебните защитници адв.С.М. и адв.В.И. да се издаде препис от настоящия протокол, който да им послужи пред НБПП.

         Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 11:45ч.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         СЕКРЕТАР: