ВНОХД № 239-2018

Определение по Наказателно дело 239/2018г.

 

 

                                 Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №151

                                           гр.Видин   04.10.2018 г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно   отделение в разпоредително заседание проведено   на четвърти октомври двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :ИЛИЯ   ИЛИЕВ

 

след като  разгледа   докладваното   от   СЪДИЯТА И.   - ВНОХ дело   №239   от   2018 г. – и   за да    се произнесе    взе   в   предвид   следното :

         При  доклада на делото   в   качеството   си   на   Зам.Председател   и   Председател    на    наказателното отделение  на   Видински   Окръжен   Съд - при   разпределението   на   делото   на   случаен  принцип    констатирах , че  не  може  да  бъде образуван   състав  по   настоящото     производство   ,с   оглед   на   обстоятелството, че съдиите,В. В. , В. М.,И.И. ,Г. Й.,Р.   Д. ,Л.Л. ,С. С.   -  са се  отвели   от   разглеждане  на   делото .

         При това положение и  с   оглед  разпоредбата  на  чл.43 т.3 от НПК  намирам ,че  производството по делото следва да   бъде прекратено и бъде направено  искане до  Върховен   Касационен Съд - делото да   се  разгледа  от друг   ,еднакъв по степен  съд .

                            С оглед  на гореизложеното

  

                             Р   А З   П   О   Р  Е   Д     И    :

 

        ПРЕКРАТЯВА  производството   по ВНОХ дело №239 от 2018г. на Видински Окръжен Съд .

        Делото да се изпрати   на Върховен Касационен Съд на Република България с  искане - на   основание   чл.43 т.3  от НПК.

         Да   се   уведомят     страните     по     делото.      Разпореждането  не подлежи  на  обжалване   и  протест.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: