ВЧГРД № 263-2018

Определение по Гражданско дело 263/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-180

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на втори октомври

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно частно гражданско дело № 263 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на Е.В.Б. ***, против Определение от 12.07.2018г. , постановено по гр.д.№421/2018г. по описа на ВРС, с което е прекратено производството по делото, поради отказ от иск.

Поддържа се, че в съдебно заседание, жалбоподателят се е поддал на емоцията от срещата с дъщеря си и въпреки обясненията на защитника му е направил отказ от иска, но в последствие разбрал, че споразумението между него и дъщеря му не е направено по надлежния ред и няма правна стойност. На това основание е поискал обжалваното определение да бъде отменено и делото се върне за разглеждане от ВРС.

По делото е постъпил отговор на частната жалба от А.Е. Б. от гр.С., в който се поддържа, че същата е неоснователна и недопустима. Поддържа се, че това определение не подлежи на обжалване, тъй като ищецът е упражнил правото си на отказ от иска, на което основание и съдът е прекратил производството по делото.

По основателността на жалбата се поддържа, че ищецът се е явил със защитник поделото и е изразил искането си за отказ от иска, като този отказ не е бил провокиран от изявленията на ответницата по делото, който отказ е доброволен, изрично и лично заявен пред съда, поради което е и неоттегляем. Няма законова процедура с възможност за оттегляне на направен отказ от иск, каквато е и практиката на ВКС. Поискано е да се потвърди определението на ВРС.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в частната жалба и изложените в отговора на частната жалба съображения, приема следното:

Частната жалба е подадена в законно установения срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

По същество частната жалба е неоснователна.

Предявеният пред ВРС иск е с правно основание чл.139 и сл. от СК, като ищецът е поискал ответницата Б. да бъде осъдена да му заплаща месечна издръжка в размер на 250 лева, считано от завеждане на делото.

В първото по делото съдебно заседание ищецът се е явил с назначения му особен представител адв. Б. Н., адвокат от АК-В., а ответницата се е явила лично и с адвокат по пълномощие – адв. В. Д.-В. от САК.

Съдът е приканил страните към спогодба, при която ищецът е заявил, че ще се откаже от иска против нея, в случай, че дъщеря му – ответница по делото заяви, че няма претенции към него в момента и за в бъдеще. Ответницата е направила изявление, като е заявила, че досега не е имала претенции към него и неговото имущество и няма да има и за напред. Ищецът е направил изявление, че се отказва от иска, поради което на основание чл.233 от ГПК съдът е прекратил производството по делото.

Определението на съда е законосъобразно и основаващо се на разпоредбата на чл.233 от ГПК, в която е отразено, че ищецът може да се откаже изцяло или от части от спорното право във всяко положение на делото, при което съдът прекратява производството по делото, тъй като спорното право, с което е сезиран, вече не е предмет на разглеждане, поради отказ от страна на ищеца, да търси съдебна защита за него. След като ищецът е заявил отказ от иска, същият не може да го оттегли, тъй като съдът се е произнесъл по неговия отказ, като следва да се има предвид, че направеното в съдебно заседание изявление за отказ от иска, не е направено въз основа на подвеждане на ищеца от други участници в процеса, а в присъствието на неговия адвокат-особен представител, който е разяснил последиците от направения отказ, както е посочено в самата въззивна жалба.

Обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено, за което Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 12.07.2018г., постановено по гр.дело №421/2018г. по описа на Видинския районен съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

  1.