НОХД № 150-2016

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 97

                           гр.Видин   02.06.2017г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД – наказателно отделение , в  закрито заседание   проведено  на   втори юни    двехиляди   и седемнадесета    година   в  състав :

                  

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                               Е. В.

                       Съдебни   заседатели:      

                                                              С. И.

                      

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - НОХ дело №150 от   2016 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

      Производството по делото е по чл.306 ал.1 т.4 от НПК.

        По   делото са    постъпили:

  1. Решение №ВД -884-24301/2016г. от   12.10.2016г. на Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   , с  което   на   адвокат   С.   Ц.   С. *** - 0556  е   заплатено   адвокатско възнаграждение   в   размер   на 500/ петстотин / лева, въз основа   на   представения от него   отчет   за   извършена   правна   помощ  на лицето   Н.   Л.   С.    по   НОХ   дело №150 от   2016 г.  на Видински     Окръжен   Съд   .

     2.Решение №ВД -111-2236/2017 г. от 10.2.2017 г. на Национално Бюро   за   правна   помощ   гр.София ,с   което   на   адвокат С.   Ц.   С. *** -0556   е заплатено   адвокатско   възнагражнедие   в размер   на   500/петстотин/ лева ,въз основа   на   представения от него отчет   за извършена правна помощ   на     лицето   Н. Л.   С. по   ВНОХ дело №1167/2016г. на   Апелативен Съд   -София   и

     3.Решение   №ВД -317-8219/2017 г. от 26.4.2017г. ,с което   на     адвокат С.   Ц. С. *** -0556   е заплатено  адвокатско  възнаграждение   в размер   на 500/петстотин/ лева ,въз основа   на   представения   от   него     отчет   за     извършена   правна   помощ     на   лицето Н.   Л.   С.   по   КД №29 /2017г. по описа   на   Върховен   Касационен   Съд.

       При   това   положение   Видинският Окръжен Съд намира ,че   осъденият   по   НОХ дело №150 /2016 г. с   Присъда №37 от 14.09.2016г.   – влязла  в законна сила на   22.05.2017 г. –Н.   Л. С. ***   с ЕГН:*********-   - следва да заплати на   Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   сумата от   1500/хиляда   и   петстотин/ лева - за  явяването на   адвокат С.   Ц. *** -0556  в   качеството му  на   служебен  защитник   на   подсъдимия Н.   Л.   С.  по  производствата по НОХ дело №150 от 2016 г. на  Видински Окръжен   Съд ,по   ВНОХ   дело №1167/2016 г. на   Софийски   Апелативен Съд   и    по КД №129/2017 г. на   Върховен   Касационен   Съд   гр.София.

         По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва след  постановяване   на решението си ,но   по   чл.301   ал.1   т.12   от   НПК   -Съдът   преценява   на   кого   да   се   възложат   разноските.

         По   НОХ дело №150   от   2016 г. на Видински ОС с Присъда   под   №37 от 14.09.2016г   е   осъдил     подсъдимия   Н.   Л.   С. ***     с   ЕГН:**********   за извършено   престъпно   деяние   по   чл.199 ал.1 т.3   предл.ІІ -ро от НК във   вр.   с чл.198 ал.1   предл.І –во от   НК   във   вр. с чл.129 ал.2   предл.ІІІ-то , подпредл.І –во   от   НК   във вр. с чл.129 ал.1   от   НК и му е наложил   наказание „Лишаване   от свобода „ за срок от 6/шест/ години ,което   той   да   изтърпи   при   условията   на   първоначален   „строг“   режим   в   затвор   или   затворническо   общежитие     от     закрит   тип     по смисъла   на   чл.61 т.2   от   ЗИНЗС във   вр.   с   чл.60   ал.1   от   ЗИНЗС.

       Подсъдимият Н.   Л.   С.   ,чрез   служебния   си     защитник   адв.С.   С. ***   е   обжалвал     тази     присъда   пред   Софийски   Апелативен   Съд ,който   с   Решение №552   от   29.12.2016 г. по ВНОХ   дело   №1167 от 2016 г. е   изменил   наказанието   на   Н.   Л.   С.   от   „Лишаване   от свобода „   за срок от   6   години ,на   наказание   „Лишаване   от свобода „   за срок от   5   години.В       производството     пред   Софийски   Апелативен Съд   подсъдимия   Н.   Л.   С.   отново   е бил   защитаван   от     служебния   си   защитник   С.   С. *** .

       Подсъдимият   Н.   Л.   С.   ,чрез   служебния   си     защитник   адв.С.   С. ***   е   обжалвал   Решението   на   Софийски   Аперативен   Съд   пред   Върховен Касационен Съд гр.София ,който   с   Решение №81   от 22.05.2017г. по КД №129 от   2017 г.   е   оставил   в сила   Решение №552 от   29.12.2016 г.   постановено     по   ВНОХ дело №1167 от 2016 г. на Софийски   Апелативен   Съд.В   производството пред   Върховен Касационен Съд   подсъдимият   Н. Л.   Славечев     отново   е     бил     защитаван от   служебния си защитник   адв. С.   С. ***.

       От   посочените   по горе   Решения  е   видно ,че Националното бюро за   правна   помощ гр.София е изплатило   на   представляващия подсъдим   Н.   Л.   С.   - служебен  защитник адв.С.   Ц.   С. *** -0556 - общо   сумата    от   1500 лева   за  явяването   му   по   НОХ дело №160 /2016 г.   на   Видински Окръжен Съд ,по ВНОХ дело №1167 от 2016г. на Софийски   Апелативен Съд     и     по КД №129 от 2017 г.   на   Върховен   Касационен   Съд гр.София /или   по   500   лева   на   всяка   една   от   трите   инстанции/.

         Видинският   Окръжен Съд - вземайки в предвид   това ,че   адвокат   С. Ц.   С. ***   -0556   е представлявал   подсъдимия   Н.   Л.   С.    по    тези    производства - то   подсъдимия   Н.   С.    следва да бъде осъден     да заплати    разноските    по   посочените    дела   за служебен защитник.

         На   основание чл.306 ал.1 т.4 от НПК - осъденият Н.   Л.   С. - следва  да бъде осъден   да   заплати   на   НБПП гр.София сумата от   1500 лева, представляваща   разноски  за служебен   защитник   по посочените   по горе производства. Адвокатското   възнаграждение   е дължимо от   страната, получила правната   помощ , след постановяване   на   решението,но разноските   се заплащат от   виновното   лице   и   това   е   подсъдимия   Н.   Л.   С. - осъден   с   посочената    по горе   Присъда ,влязла   в   законна сила   на   22.05.2017 г. .Видно е, че   НБПП гр.София   с   Решения   е определило  каква   сума да получи служебния     защитник    на Н.   Л.   С.   за всяка   една   от   съдебните   инстанции ,като   същия   е  назначен  на основание   чл.23 ал.2 от  Закона за   правната помощ   и   сумите са изплатени  на адв.Свеослав   Ц.   С. *** -0556  по   посочените     по горе     производства.

         При   това  положение осъдения  Н.   Л.   С.      следва   да бъде   осъден   да   заплати   разноските   на   НБПП   гр.София -направени   за   назначения му  служебен   защитник адв.С. Ц.   С. ***   за   явяването   му  по    посочените        производства .

         С   оглед   на   гореизложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.4   от НПК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                        О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСЪЖДА – Н.   Л.   С. ***  с   ЕГН:**********   да заплати  на Националното Бюро   за правна   помощ     гр.София - сумата   от   1500/хиляда и петстотин/ лева – представляваща разноски   за назначения му служебен защитник по    НОХ дело №150   от   2016 г. на Видински Окръжен  Съд ,по ВНОХ дело №1167 от 2016г. на   Софийски   Апелативен Съд   и   по   КД№129 от 2017 г. на Върховен   Касационен   Съд   гр.София  - адвокат   С.     Ц.   С.  - 0556   от  Адвокатска Колегия - Видин.

         Определението може  да   се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: