ВГРД № 114-2017

Определение по Гражданско дело 114/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №66

     ВОС, гражданско отделение в закрито заседание

на десети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В** В**

ЧЛЕНОВЕ:      1. АН** П**

  1. В**М**

 

При секретаря ....................................................... и с участието на прокурора ..................................................... изслуша докладваното от съдията В** В** в. гр. дело № 114 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

     С определение от 26.09.2017г. производството по делото е спряно при условията на чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК – по взаимно съгласие на страните.

     В шестмесечния срок по чл. 231, ал.1 ГПК, никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, поради което и на основание чл. 231, ал.1 ГПК производството по делото следва да бъде прекратено

       Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

       Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – София в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                        

                                                                                                   2.