ВГРД № 34-2018

Решение по Гражданско дело 34/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 177

04.09.2018г., гр. Видин

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН                        СЪД, ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на четвърти септември през две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.                     ЧЛЕНОВЕ: Д. М.                                               В. М.

като разгледа докладваното от съдията В. М. в. ч. гр. д. № 34 по описа на ВОС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.435 ГПК и е образувано по жалба на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление с изх.№3 7/09.01.2018 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20168980400306 г. по описа на ЧСИ С. Н., с рег.№ 898 на КЧСИ, с район на действие ОС - Видин.

Твърди се с жалбата, че с посоченото постановление ЧСИ отказва да прекрати изпълнителното дело против Е.М.К. ЕГН : ********** в качеството му на ФЛ. Посочва, че с Решение № 23/29.08.2016г е обявена неплатежоспособността му в качеството на ЕТ"Е.-Е.К. „.подържа, че ФЛ и ЕТ Е.К. е един и същ правен субект, като със заличаването на ЕТ от търговския регистър с решение № 126/08.11.2017г по тд № 26/2016г непредявените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват съгласно чл.739 ал.1 ТЗ.

С прекратяване на производството по несъстоятелност е настъпил погасителния ефект по отношение на непредявеното в производството по несъстоятелност вземане на взискателя. Посочва, че материалното правоотношение по което е било образувано изп дело е погасено и ЧСИ не разполага с правомощия да реализира действия по принудително изпълнение спрямо длъжника.

С оглед горното моли съда да постанови решение, с което отмени постановлението на ЧСИ С. Н. от 09.01.2018г, с което е отказано да бъде прекратено изпълнителното производство.

Постъпило е писмено възражение от взискателя „Б. П. Б. „АД ЕИК ……………. от гр. С., ул."Ц. ш. „ № …. .., в което се подържа, че постановения отказ е постановен при съобразяване със закона и трайната съдебна практика. Посочват, че банката разполага с изп лист както срещу заличения търговец, така и отделно срещу Е.М.К., в качеството му на ФЛ, поело солидарна отговорност за задълженията по кредита. Заличаването на Ет води до отпадане единствено на търговското качество на правния субект, но имуществото, с което отговаря ЕТ И ФЛ е едно и също посочват, че дори Е.М.К. да не фигурираше отделно като длъжник в изп лист, именно поради липса на разлика в правосубектносттана ФЛ и тази на ЕТ, заличаването на последния от Трегистър не води до липса на правен субект, поради което след прекратяване дейността на ФЛ като търговец, отговорността за задълженията продължава да се носи от лицето.

ЧСИ е депозирал мотиви по повод жалбата с вх № 00511/17.01.2018 от Е.М.К. ЕГН : ********** ***, длъжник по изп.д.№ 20168980400306.

Видинският окръжен съд, като съобрази доводите на жалбоподателя, мотивите на ЧСИ и относимите по изп.д. доказателства, приложени по делото, намира следното: Жалбата е процесуално допустима, съобразно и мотивите на САС, отразени в определение 2395 от 30.07.2018 по грд 2187 от 2018г. Разгледана по същество е основателна по следните съображения :

Изпълнителното дело е образувано на 27.05.2016 по изп.л на „Б. П. Б. „АД срещу длъжниците -Е.М.К. , ЕТ"Е.-Е.К. „ ЕИК …………… и М. Е. К. , т.е жалбоподателят е осъден както в лично, така и в търговско качество.

С разпоредбите на чл. 435 от ГПК законодателят изчерпателно е посочил качествата на лицата в изпълнителното производство или засегнати от него, на които се признава процесуалното право на жалба срещу конкретни и изрично изброени действия на съдебния изпълнител. Съгласно настоящата редакция на чл.436 ал.2 т.6 от гпк, действаща към момента на подаване на жалбата , длъжника може да обжалва отказа на съд изпълнител да спре, прекрати или да приключи принудителното изпълнение.

Жалбоподателят Е.М.К. има качеството на длъжник по изпълнителното дело, а с обжалваното постановление е отказано прекратяване на образуваното против него такова дело. Разпоредбата на чл.435, ал.2 ГПК дава възможност на длъжника да осъществи процесуалното си право на защита като обжалва конкретно посочени изпълнителни действия.

Постановеният отказ е постановен при съобразяване със закона и трайната съдебна практика. От данните по делото се установява че банката разполага с изп лист както срещу заличения търговец, така и отделно срещу Е.М.К., в качеството му на ФЛ, поело солидарна отговорност за задълженията по кредита. Заличаването на Ет води до отпадане единствено на търговското качество на правния субект, но имуществото, с което отговаря ЕТ И ФЛ е едно и също. Поради липса на разлика в правосубектността на ФЛ и тази на ЕТ, заличаването на последния от Търговския регистър не води до липса на правен субект, поради което след прекратяване дейността на ФЛ като търговец, отговорността за задълженията продължава да се носи от лицето.

С оглед горното жалбата на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление с изх.№37/09.01.2018 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20168980400306 г. по описа на ЧСИ С. Н., с рег.№ 898 на КЧСИ, с район на действие ОС - Видин е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното и на посоченото основание Видински окръжен

съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на на Е.М.К. ЕГН : ********** ***, срещу Постановление с изх.№37/09.01.2018 г., с което е отказано прекратяване на изп.д.№ 20168980400306 г. по описа на ЧСИ С. Н., с рег.№ 898 на КЧСИ, с район на действие ОС - Видин, КАТО неоснователна.

Определението е окончателно.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: