ВЧГРД № 254-2018

Определение по Гражданско дело 254/2018г.

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №175

 

В** окръжен съд,   гражданско   отделение

В закрито заседание на двадесет и шести септември

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Д** М**

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. Св** С**

  1. Г** Й**

 

При  секретаря   …………………           и  с участието

На   прокурора   ……………..   изслуша  докладваното

От съдията Д** М** ч. гр. дело № 254 по описа

За 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпила е частна жалба от М.И.С. ***, чрез процесуалния си представител адв.М** против Определение от 29.06.2018г. по ч.гр.д. №993/17г. на ВРС.

Поддържа се, че съдът е оставил без уважение молбата за допълване на решението по делото в частта относно присъдените разноски, като е приел, че молбата е подадена извън срока по чл.248, ал.1 от ГПК. Поддържа се, че определението е неправилно, тъй като молбата е подадена по чл.250, ал.1 от ГПК, тъй като ВРС не се е произнесъл по отношение на направените пред него разноски.

Поддържа се, че молбата е подадена в едномесечния срок от влизане на решението в сила, поради което е поискано обжалваното определение да бъде отменено и се присъдят направените пред ВРС разноски по делото.

По делото е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна – Общ. В**, в който се поддържа, че молбата е недопустима и определението на ВРС следва да бъде потвърдено, тъй като страната не е представила списък на разноските и не може да иска изменение на решението в частта за разноските по чл.80 от ГПК, както и допълването му.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в частната жалба и становището на ответната по жалба страна, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна.

По същество частната жалба е неоснователна.

Жалбоподателката е подала молба до ВРС, с която е поискала съдът да се произнесе с допълнително решение за направените пред ВРС от нея разноски по производството.

С обжалваното определение съдът е оставил без разглеждане молбата с мотива, че молбата е подадена извън срока по чл.248, ал.1 от ГПК на 18.06.2018г., а срокът за обжалване на решението е изтекъл на 28.07.2017г.

Настоящата инстанция приема, че молбата е недопустима на друго основание.

Жалбоподателката С. е подала въззивна жалба против решението на ВРС в частта относно разноските пред ВРС, като е поддържала, че е направила искане за присъждане на разноските, представила е списък на разноските, но ВРС не се е произнесъл по това нейно искане.

С решение №82/03.10.2017г. по ВГрД №286/2017г. ВОС е разгледал въззивната жалба и се е произнесъл, че същата е неоснователна, тъй като нито в исковата молба, нито в съдебно заседание, ищцата е поискала присъждане на разноски по делото, а също така не е представила и списък на разноските, което е пречка да ес иска изменение на решението в частта за разноските по чл.80 от ГПК.

След като въззивният съд се е произнесъл по това искане на ищцата и решението е влязло в законна сила, същото искане не може да бъде предмет на ново разглеждане от съда, поради което правилно ВРС е оставил без разглеждане молбата за изменение на решението на ВРС в частта му за разноските.

Обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено, за което Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 29.06.2018г по ч.гр.д. №993/2017г. по описа на ВРС.

         

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                

 

 

 

                                                                                    2.