ВНОХД № 149-2017

П Р О Т О К О Л №89

     Гр. Видин,27.06.2017 г.

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ………………………… в публично

съдебно заседание на двадесет и седми юни 2017 г. в състав

                                              

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:И.И.

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.Л.

                                                                                 2.Р.Д.

    

При участието на секретар: А.А.

и прокурора:Хр.Г. сложи за разглеждане

ВНОХ дело № 149 по описа за 2017 год. докладвано

от съдията Ил.И.

на именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът Г..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Ц.Е. – се явява лично, не се явява защитника й адв.Г. редовно призован.

От жалб.Ц.Е. е постъпила молба с която същата заявява на съда, че оттегля жалбата си. Декларира, че е наясно с последиците от оттеглянето на жалбата и е съгласна с тях.

Жалб.Е.- Оттеглям жалбата си и съм запозната с последиците от оттеглянето, искам делото да се прекрати.

Прокурорът- Намирам че е налице хипотезата на чл.324 от НПК, подадената жалба в конкретния случай е от жалбоподателката, същата е в срок, до започване на съдебното следствие, невъзразявам да я приемете и се съобразите с искането й.

Съдът, след като изслуша страните, след като взе предвид, че жалбоподателката е подала молба за оттегляне на жалбата, намира че молбата следва да бъде приета и производството бъде прекратено.

С определението си за прекратяване на производството, съдът намира че следва да обяви че присъдата на ВРС е влязла в законна сила и делото се върне на ВРС за привеждане в изпълнение на влязла в сила присъда. За което

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА молбата на Ц.Е. за оттегляне на жалбата по настоящето производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВНОХД № 149/2017г. по описа на ВОС, поради оттегляне на жалбата от жалб.Ц.Е..

ОБЯВЯВА за влязла в законна сила присъда № 247/23.04.2017г. по НОХД № 266 по описа на ВРС.

ДА СЕ ВЪРНЕ делото на ВРС за привеждане на присъдата в изпълнение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 09.40 ч.

 

                                   

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  1.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

            

 

                                                 СЕКРЕТАР: