Т.Д. № 28-2018

Решение по Търговско дело 28/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №33

 

гр.В** 26.09.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             В** окръжен съд, гражданска колегия в открито

заседание на двадесет и шести септември

две хиляди и осемнадесета в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   ...........В***К**.......... и в присъствието на        прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия   В** В**...т.д. №28

по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по чл.625 и сл. от ТЗ.

Делото е образувано по молба от „В** Н**“ООД-В** против ЕТ „К***м*-В*-З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е** Й** I“№*,ет*,ап.* с ЕИК**** представлявано от З** В** А**. Поддържа се в молбата, че дружеството молител предоставило в заем на ответникав размер на 480лв. за подпомагане на бизнеса,като сумата следвало да бъде върната в петгодишен срок.Върху дадената в заем сума била начислена лихва в размер на 535,20лв. Въпреки проведените разговори ответника не върнал заетата сума на молителя.Подържа се, че е налице неизпълнение на парично задължение,което произтича от търговска сделка и длъжникът е неплатежоспособен, поради което се иска да бъде постановено решение, с което бъде констатирана неплатежоспособността,бъде открито производство по несъстоятелност и длъжникът бъде обявен в несъстоятелност.

Ответника,редовно уведомен за производството не се явява и не взема становище по делото.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното договор от 19.12.12г. дружеството молител предоставило на ответника заем в размер на 480лв. със срок на връщане до 5 години. По делото е назначено вещо лице, съгласно заключението, на което предоставения заем е осчетоводен в счетоводствата и на двете страни.По данни към 30.08.18г. няма данни сумата да е върната на молителя.съгласно заключението последния изготвен годишен отчет е към 31.12.12г.,а за периода от 01.01.13г. до настоящем не са извършвани плащания към кредитори.Размера на задълженията към 31.12.12г. е 52 905лв. Показателите за ликвидност към 31.12.12г. са както следва: Коефициентът за обща ликвидност е 0,216879312, коефициентът за бърза ликвидност е 0,20481996, коефициентът за незабавна ликвидност е 0,20481996,коефициентът за абсолютна ликвидност е 0 и коефициента на задлъжнялост е -3,608307189. Съгласно заключението към 31.12.12г. стойността на имуществото на дружеството е 56 093лв.Вещото лице установява,че предвид специфичността на имуществото /кабелни мрежи и други подобни/ и амортизацията му,същото не е достатъчно за покриване на паричните му задължения.

Коефициентите в посочените стойности сочат за загуби на търговеца и влошено на финансовото състояние.Неупражняването на стопанска дейност и липсата на активи показват,че финансовите затруднение не са с временен характер, а имат траен и необратим характер.

При тези данни съдът намира искането на молителите за основателно,тъй като е налице невъзможност на ответника да обслужва задълженията си.

Налице са условията на чл. 608, ал.1 ТЗ. От представените писмени доказателства е видно,че длъжникът не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения по търговска сделка. Налага се извода,че продължаването на дейността на търговеца би увредило интересите на кредиторите, а и при пълна липса на каквито и да било средства дружеството-длъжник не е в състояние да развива каквато и да било дейност.За начална дата за обявяване на неплатежоспособността следва да се вземе 31.12.12г. към която дата е изготвен последния годишен отчет на търговеца.От тази дата на практика търговецът не развива дейност и е спрял плащания към кредитора си.

Предвид установеното по делото съдът намира,че молителя следва да бъде обявен в несъстоятелност като производството бъде спряно,тъй като търговецът не разполага с налични средства и дори с краткотрайни активи,с продажбата на които да покрие разноските по несъстоятелността.Налице е хипотезата на  чл. 632, ал.1 ТЗ, тъй като няма данни за наличие на имущество,с което да се попълни масата на несъстоятелността.Единствено от данните по счетоводните документи може да се предполага,че такова имущество съществува,но няма данни по делото дали все още е налично и е в патримониума на ответника .Безспорно е,че към настоящият момент няма налични никакви средства за покриване на разноските по несъстоятелност.Няма и заинтересовано лице,което да предплати сумата предвид предл. ІІ на чл. 632, ал.1 ТЗ-по реда на чл. 629б ТЗ.

По изложените съображение и на основание  чл. 632, ал.1 ТЗ съдът

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на ЕТ „К** м**-В**-З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е** Й** I“№**,ет*,ап.* с ЕИК ***** представлявано от З** В** А** с начална дата 31.12.12 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност по отношение на ЕТ „К** м**-В**-З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е** Й** I“№*,ет*,ап.1 с ЕИК *** представлявано от З** В** А**.

НАЛАГА запор и възбрана върху имуществото на ЕТ „К** м**-В**-З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е**Й** I“№**,ет*,ап.1 с ЕИК *** представлявано от З** В** А**.

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на на ЕТ „К**м**-В**-З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е**Й** I“№**,ет*,ап.1 с ЕИК *** представлявано от З**В** А**.

ОБЯВЯВА ЕТ „К** м**-В**-З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е** Й** I“№58,ет1,ап.1 с ЕИК **** представлявано от З** В**А** в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

СПИРА производството по несъстоятелност на ЕТ „К** м**-В**З** В**“ със седалище и адрес на управление гр.В**,ул.“Е** Й** I“№*,ет**ап.1 с ЕИК **** представлявано от З** В** А** при условията на  чл. 632, ал.1-4 ТЗ.

След изтичане на едногодишния срок по чл. 632, ал.2 ТЗ, ако не е поискано възобновяване на производството по несъстоятелност делото да се докладва за прекратяване на производството и заличаване от ТР- чл. 632, ал.4 ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр.София в двуседмичен срок от връчването му на страните-613а, ал.1 ТЗ във вр.с чл. 259, ал.1 ГПК.

Решението да се обяви в Търговския регистър.

Решението да се впише в книгата по чл. 634в ТЗ .

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: