Т.Д. № 65-2017

Решение по Търговско дело 65/2017г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е-124

                      

                                            Гр . Видин 26.09.2018г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд    търговска        КОЛЕГИЯ   В закрито  ЗАСЕДАНИЕ НА двадесет и шести септември

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                            

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                         2.

ПРИ СЕКРЕТАРЯ                                           И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                            КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

Съдия             С. С.        т.Д. № 65        ПО ОПИСА

ЗА     2017 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Производството е по чл.710 и следващите от ТЗ.

По отношение на “Е. И. Б.”ЕООД-гр.В. е открито производство по несъстоятелност с Решение №13 от 15.03.18г. по т.д. №65/17г. на ВОС.В предвидения от закона срок не е постърил план по чл.696 ТЗ.

На 19.09.2018г. се проведе събрание на кредиторите по предварително обявен дневен ред по чл.677,т.8 ТЗ,на което се взеха решения относно :

1.определяне реда и начина на осребряване на имуществото на длъжника,

2.определяне метода и условията на оценка на имуществото,

3.избор на оценители и определяне възнаграждението им.

При тези данни съдът счита,че са налице условията на чл.710 и длъжникът следва да бъде обявен в несъстоятелност с произтичащите от това последици,посочени в чл.711 ТЗ.

Водим от горното и на основание чл.710 ТЗ съдът

 

 

 

Р     Е     Ш    И     :

 

ОБЯВЯВА “Е. И. Б.”ЕООД -гр.В. в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на “Е. И. Б.”ЕООД -гр.В.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на управителните органи на “Е. И. Б.”ЕООД -гр.В.

ЛИШАВА “Е. И. Б.”ЕООД -гр.В. от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си,включено в масата на несъстоятелността.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряванена имуществото,включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

Решението да се обяви в ТР.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-С. в седемдневен срок от вписването му в ТР.

Решението за обявяване в несъстоятелност подлежи на незабавно изпълнение.

 

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: