ЧНД № 141-2017

                            Р Е Ш Е Н И Е   № 78

  

             гр. Видин 23.06. 2017 г.

 

                                   В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав            

в публично заседение на тринадесети юни, през две хиляди и

         седемнадесета година, в състав:

       Председател: И.И.

 

               Членове: Л.Л.

 

           Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А.А.   и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА ДЕНОВА ч.н.д. № 141   по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

       Делото е образувано по частен протест от Районна прокуратура – Видин, против протоколно определение от 19.04.3017г., постановено по ч.н..д.№287/2017г. на Районен съд – Видин, с което съдът на основание чл.27, ал.2 от НК, е определил на осъдения С. М.М., ЕГН **********, едно общо наказание измежду наложените му по н.о.х.д.№1149/2014г. по описа на Районен съд – Видин и по н.о.х.д.№ 596/2013г. по описа на Районен съд – Видин, като е присъединил наказанието „лишаване от свобода“ за срок от три години постановено по н.о.х.д.№1149/2014г. по описа на Районен съд – Видин, към наказанието „лишаване от свобода“ за срок от три години постановено по н.о.х.д.№596/2013г., като определеното общо наказание от шест години „лишаване от свобода“ съдът е постановил да бъде изтърпяно при първоначален режим на изтърпяване „строг“, като е приспаднал изтърпяното до момента наказание „лишаване от свобода“.

                 В протеста се сочи, че атакуваното определение е постановено в противоречие със закона, тъй като считат, че наказанието наложено по н.о.х.д.№1149/2014г. следва да се присъедини изцяло към определеното общо наказание в размер на три години и шест месеца по ч.н.д.№587/2014г., по което в групирането е включена и присъдата по н.о.х.д.№596/2013г. на РС-Видин, а не към наказанието определено по само по н.о.х.д.№596/2013г. на РС-Видин и бъде определено едно общо наказание от шест години и шест месеца.

       С протеста се иска да бъде изменено атакуваното определение, като на основание чл.27, ал.2 във вр. с ал.1 от НК бъде присъединено изцяло наказанието наложено по н.о.х.д.№1149/2014г. по описа на РС-Видин в размер на три години „лишаване от свобода“, към определеното общо наказание по ч.н.д.№ 587/2014г. по описа на РС – Видин в размер на три години и шест месеца, и бъде определено за изтърпяване общо наказание в размер на шест години и шест месеца.

       Съдът, след като се запозна с всички приложени по делото писмени доказателства във връзка с всички осъждания на жалбоподателя и направените по тях кумулации, констатира, че атакуваното определение в посочената от прокурора част е незаконосъобразно, а подадения протест – основателен, поради следните съображения:

       От приложената справка за съдимост на осъдения С.М.М./л.8-18/по делото на Районен съд – Видин, е видно, че действително по ч.н.д.№587/2014г. на ВРС, е допуснато групиране на наложените наказания с присъди по н.о.х.д.№146/203, №990/2012 и по н.о.х.д.№596/2013, всички на ВРС, като по последната присъда деянието е при условията на опасен рецидив, като е определено едно най-тежко измежду наложените му наказания – три години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим, като определението е влязло в сила на 05.07.2014г..

       Впоследствие по н.о.х.д.№1149/2014г. е постигнато споразумение за деяние извършено при условията на опасен рецидив, между подсъдимия и прокуратурата, което е одобрено от съда, съгласно което е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца при първоначален режим „строг“, като определението е влязло в сила на 11.11.2014 година.

       При така изложените по-горе факти, въззивният състав намира, че протеста е основателен, тъй като са налице на първо място условията на чл.27, ал.2 от НК, съгласно която разпоредба, наказанието по втората присъда се присъединява изцяло, ако е „лишаване от свобода“ и наказанието е наложено за деяние, представляващо опасен рецидив. Така определеното наказание по втората присъда от три години и шест месеца по н.о.х.д.№1149/2014г. следва да бъде присъединено изцяло към общото най-тежко наказание от три години, определено по ч.н.д.№587/2014г. на ВРС, а общото наказание съответно ще бъде шест години и шест месеца.

 

 

                 Предвид на установеното по-горе, Видинският окръжен съд намира, че определението в атакуваната му част е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като потвърждава в останалата част определението.

       Водим от горното и на основание чл.345 НПК, Съдът

                                     Р   Е   Ш     И :

       ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО протоколно определение от 19.04.3017г., постановено по ч.н..д.№287/2017г. на Районен съд – Видин, с което съдът на основание чл.27, ал.2 от НК, е определил на осъдения С.М.М., ЕГН **********, едно общо наказание измежду наложените му по н.о.х.д.№1149/2014г. по описа на Районен съд – Видин и по н.о.х.д.№ 596/2013г. по описа на Районен съд – Видин, като е присъединил наказанието „лишаване от свобода“ за срок от три години постановено по н.о.х.д.№1149/2014г. по описа на Районен съд – Видин, към наказанието „лишаване от свобода“ за срок от три години постановено по н.о.х.д.№596/2013г., като определеното общо наказание от шест години „лишаване от свобода“ съдът е постановил да бъде изтърпяно при първоначален режим на изтърпяване „строг“, като е приспаднал изтърпяното до момента наказание „лишаване от свобода“, вместо което постановява:

       ОПРЕДЕЛЯ на осъдения С.М.М., ЕГН **********, на основание чл.27, ал.2 от НК, едно общо наказание измежду наложените му по ч.н.д.№587/2014г. по описа на ВРС - „лишаване от свобода“ за срок от три години при „строг“режим и по н.о.х.д.№1149/2014г. по описа на ВРС – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца при „строг“ режим, като присъединява изцяло наказанието по втората присъда към първата и определя размера на общото наказание на шест години и шест месеца „лишаване от свобода“.

       Определеното общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години и шест месеца следва да бъде изтърпяно при първоначален режим на изтърпяване „строг“, като приспада изтърпяното до момента наказание „лишаване от свобода“ по посочената присъда.

                 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                              2.