ВГРД № 268-2018

Определение по Гражданско дело 268/2018г.

РЕШЕНИЕ

№ 171

гр. В** 21.09.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

                2.В** М**

                                   

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №268 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба от К.В.А. от гр.П** против действията на ЧСИ Т** по изп.д.№20187240400294 изразяващи се отказ на съдебния изпълнител да прекрати производството по делото,поради изтекла погасителна давност.

Подържа се в жалбата,че атакувания отказ е незаконосъобразен,поради това,че вземането на кредитора по изпълнителен лист от 10.01.11г. е погасено по давност.В жалбата са развити подробно съображения за погасяването по давност на вземането.Иска се отказа на ЧСИ да бъде отменен,а производството по изпълнителното дело бъде прекратено.

В представения отговор на жалбата взискателя по делото подържа,че жалбата е неоснователна,поради това,че погасяването по давност не е основание за прекратяване на изпълнителното производство по чл.433 от ГПК,а следва да бъде релевирано по исков ред.

Същото се подържа и в представените от съдебния изпълнител мотиви по чл.436,ал.3 от ГПК.

По допустимостта на жалбата

Жалбата е подадена против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в срок и от легитимирано да обжалва лице, поради което е допустима.

По съществото на жалбата

Съдът като взе предвид подадената жалба и производството по изпълнителното дело счита,че същата е неоснователна. Изп.д.№20187240400294 на ЧСИ Т** е образувано по молба на „ПИБ“АД-С*** против жалбоподателката и „БГ Л**“ООД-гр.В**.С молба от 04.07.18г. настоящата жалбоподателка е поискала от ЧСИ прекратяването на изпълнителното производство,поради погасяването по давност на вземането.С писмо връчено на жалбоподателката на 08.08.18г. съдебният изпълнител е отказал прекратяването на производството.

В чл.433,ал.1 от ГПК подробно са изброени хипотезите,при които изпълнителното производство следва да бъде прекратено.Погасяването на вземането предмет на изпълнението по давност не е посочено като основание за прекратяване на производството,поради което законосъобразно съдебният изпълнител е отказал прекратяване.

Евентуалното погасяване по давност на вземането, предмет на изпълнението може да бъде релевирано в исковото производство по чл.439 от ГПК.

Водим от горното Съдът

РЕШИ:

Потвърждава действията на ЧСИ Т** по изп.д.№2018724**** изразяващи се отказ на съдебния изпълнител да прекрати производството по делото,поради изтекла погасителна давност.

На основание чл.437, ал.4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.