ВЧГРД № 262-2018

Определение по Гражданско дело 262/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 172

гр. В** 21.09.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В**, гражданско отделение, в закрито заседание

на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №262 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от „Ч**Е** Б**“АД-гр.С** против определение от 10.05.18г. по ч.гр.д.№2236/17г. на ВРС ,с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение №1926/10.08.18г. и е прекратено производството по делото.Подържа се,че по неясни съображения ВРС е обезсилил издадената заповед за изпълнение против Е** Ц** Б**.Според жалбоподателя от самия него било решено,че е нецелесъобразно да се води исково производство против Б**.Иска се обжалваното определение да бъде отменено.

Ответниците по жалбата не са взели становище по същата.

По допустимостта на жалбата

          Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК, поради което е допустима.

         По съществото на спора

За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Ч.гр.д.№205/18г. на ВРС е образувано по заявление по чл.410 от ГПК подадено от жалбоподателя против Е** Цв** Б** и Д** И** Б**.По подаденото заявление съдът е издал заповед за изпълнение №1926/10.08.18г. само против Е** Ц** Б**.Същата е уведомена за издадената заповед за изпълнение по реда на чл.47,ал.5 от ГПК.Предвид начина на връчване на съобщението и на основание разпоредбата на чл.415,ал.1,т.2 от ГПК съдът е постановил разпореждане от 15.02.18г. с което е указал на настоящия жалбоподател,че в едномесечен срок следва да предяви иск като го е уведомил,че при неизпълнение издадената заповед ще бъде обезсилена.Препис от разпореждането е връчено на жалбоподателя на 08.03.18г.С обжалваното определение съдът е констатирал,че в указания срок жалбоподателя не е представил доказателства,че е предявил указания му иск,поради което е обезсилил издадената заповед за изпълнение №1926/10.08.18г. и е прекратил производството по делото.

ВОС като взе предвид частната жалба и представените по делото доказателства счита,че жалбата е неоснователна. Съгласно чл.415,ал.1,т.2 от ГПК съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си в следните случаи когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5.В настоящия случай ответницата по жалбата е уведомена по реда на чл.47,ал.5 от ГПК,поради което законосъобразно ВРС е указал на жалбоподателя да предяви иск за установяване на вземането и да представи доказателства за това.Съдът е указал на жалбоподателя и последиците от неизпълнението на това задължение.В указания му срок жалбоподателят не е предявил иск поради което и на основание чл.415,ал.5 от ГПК съдът законосъобразно е обезсилил заповедта за изпълнение.

Съдът е допуснал пропуск на основание чл.415,ал.5 от ГПК да обезсили и издадения изпълнителен лист,който се съдържа в кориците на делото.

С оглед на гореизложеното обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         Потвърждава определение от 10.05.18г. по ч.гр.д.№2236/17г. на ВРС ,с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение №1926/10.08.18г. и е прекратено производството по делото.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

                

 

Председател:                                 Членове: