Т.Д. № 20-2016

Решение по Търговско дело 20/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6

 

Гр.Видин, 30.03.2018 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

        Видинският окръжен съд търговска колегия в открито заседание на двадесет и трети януари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

Членове:

при секретаря В. К. в присъствието на прокурора                                като разгледа докладваното от съдията П.  т.дело № 20 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.327 ТЗ, вр. с чл.147,ал.1 ЗЗД,вр.с чл.86 ЗЗД.

        Делото е образувано по искова молба от В. АД гр.Видин, против ООО „В.“ гр.М., ИНН ................, „П. К. Л.“ООД, К. и О.А.К. с правно основание чл.327 ТЗ, вр. с чл.147,ал.1 ЗЗД,вр.с чл.86 ЗЗД. Поддържа се в исковата молба , че страните са в договорни отношения като ищецът е следвало да изработи и достави на „З. Р.-Ц.“, представлявано от генералния директор О.К. оборудване на обща стойност ................ лева , която е следвало да бъде заплатена от руското дружество. Следват множество допълнителни споразумения , като с това от 31.10.2014 г. дружеството поръчител е заместено от ООО В. – М..

   Твърди се, че на 16.02.2009 г. ищецът „В." АД и руската компания „З. Р.- Ц.", със седалище и адрес на управление гр.О., ул. „П." № , Руска Федерация, представлявана от генералния директор О.К. са сключили договор № ................../0016, съгласно който продавачът „В." АД поема задължението да изработи и достави на Купувача помпено оборудване на обща стойност до ........................... евро, без разходите за транспорт, а Купувачът се задължава да приеме и заплати це***та на доставката по банкова сметка на „В." АД в И. А. Б. А. както следва: IBAN *** - клон Видин.

       Поддържа се, че в изпълнение на сключения договор „В." АД започва да изпълнява и доставя на купувача договореното помпено оборудване, доказателство за каето са представените към исковата молба експортни фактури и CMR, удостоверяващи реално предаване на стоката и възникване на задължението на купувача да заплати стойността й съгласно чл.327, ал.1 от ТЗ. Съгласно Допълнително Споразумение № 1 от 08.05.2009 г., правото на собственост върху закупената стока преминава към Купувача в момента на нейното предаване от Продавача към Превозвача, като за дата на преминаване на собствеността върху стоката , ищецът поддържа в исковата молба, че е датата на издаване на CMR. Твърди се, че стоката е предадена на превозвача, а от там и собствеността й е преминала към Купувача, респективно е възникнало задължението му да заплати стойността на фактурите за предадената стока. Излага се , че с Допълнително Споразумение № 8 от 23.09.2010 г., неразделна част от договор № ...................../0016 от 16.02.2009 г., страните са се съгласили да променят лицата по договора като дружеството З. „Р.- Ц.", в качеството му на дружество Купувач, със съгласието на Продавача и кредитор „В." АД се замества от дружество с ограничена отговорност ООО Г., със седалище и адрес на управление: гр.О., представлявано от управителя си О.А.К., като правата и задълженията на дружеството З. Р. – Ц. преминават в пълен обем и при условията на договор № ................./0016 от 16.02.2009 г. към заместващото го дружество, а именно към ООО Г.. В изпълнение на допълнителното споразумение, В. АД изработва и продължава да доставя на ООО Г., в качеството му на нов купувач на договореното помпено оборудване. С Допълнително споразумение № 14 от 07.08.2012 г„ „В." АД и ООО „Г." се споразумяват, че общата стойност на договора се увеличава до ................ евро без разходите за транспорт и срока за изпълнение на договора се продължава до 31.12.2013 г.

       С Допълнително споразумение № 16 от 09.08.2012 г. „В." АД и ООО „Г." се споразумяват, че считано от датата на подписване на споразумение № 16, Купувачът ООО „Г." се задължава да извършва авансово плащане на всяка отделна спецификация в размер не по-малко от 40% от стойността на спецификацията, като страните са уговорили, че срокът за окончателното издължаване по всяка една партида доставена стока от продавача на купувача се посочва в спецификацията; уговорили са срок за доставка на стоките до 90 дни след получаване на предплащането, като в случай, че изработката на поръчаната стока надхвърля 90 дни, срокът за доставка се уговаря допълнително чрез подписването на допълнително споразумение. С допълнително споразумение № 34 от 18.07.2013 г., страните се споразумяват, че изменят договора в частта за стойността на поръчаното помпено оборудване, като увеличават стойността до............................... евро без разходите за транспорт и срока за изпълнение на договора се продължава до 31.12.2014 г.

С допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г. Продавачът - „В." АД се съгласява, дружеството ООО „Г." в качеството му на купувач съгласно допълнително споразумение № 8, неразделна част от договор № ................/0016 от 16.02.2009 г., да бъде заместено като страна по Договора от дружество с ограничена отговорност - ООО В., представлявано от действащия към момента на подписване на Споразумението генерален директор Л.С. Д.. С подписването на допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г., със съгласието на „В." АД, на основание чл.102, ал.1 ЗЗД, всички възникнали задължения на ООО „Г." към „В." АД се поемат и признават изцяло от ООО В., като заместващата страна по договора, включително и правата за разпореждане със стоката, доставена на ООО Г. от „В." АД към датата на подписване на Допълнително споразумение № 35/31.10.2014 г. Със споразумение от 17.11.2014 г. към договор за продажба № ................/0016 от 16.02.2009 г. и допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г. по договор № ........................./0016 от 16.02.2009 г., продавачът „В." АД, в качеството му на кредитор и купувачът „ООО В.", като длъжник се споразумяват, че „ООО В." замества ООО Г. в задължението на ООО Г. към „В." АД за плащане на цената, общо в размер на ............... евро, като ООО "В." се задължава да плати на 11 вноски в срок до 15.10.2015 г. В чл.6 от същото споразумение страните се договарят, че за неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България, а всички спорове относно договор за продажба № .........................../0016 от 16.02.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г. ще бъдат решавани от компетентния български съд съобразно българския закон.

       С Допълнително споразумение № 36 от 28.11.2014 г. „В." АД и ООО В. се споразумяват, че срока за изпълнение на договор за продажба № .................../0016 от 16.02.2009 г. се продължава до 31.12.2015 г.

       Според ищеца, в изпълнение на договорните задължения и в частност на Споразумение от 17.11.2014 г. ООО Випом е заплатило частично своя дълг, в размер на ........... евро, платени на две вноски. След извършеното частично плащане от 29.01.2015 г. до завеждане на исковата молба ООО В. не е извършвало плащания по дълга.

       На 23.11.2015 г. „В." АД, ООО В. и О.А.К. подписват споразумение, с което се признава, че размерът на дълга на ООО В. към „В." АД е общо ............ евро. Споразумението е подписано с нотариално удостоверяване на подписите на страните с рег.№ ............... от 23.11.2015 г.на нотариус Б. Т. вписан под № 161 в НК. Страните се споразумяват дългът да бъде заплатен в срок до 01.12.2015 г. О.А.К. лично поръчителства за ООО В. и гарантира пред „В." АД че ООО В. ще изпълни задълженията си към „В." АД, като в противен случай той ще заплати на „В." АД задължението от ............... евро, възникнало в резултат на доставени от „В." АД помпено оборудване по договор за продажба № ................../0016 от 16.02.2009 г. Страните приемат, че за неуредените въпроси в това споразумение, Споразумение от 17.11.2014 г. и Допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г., както и договора за поръчителство се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

       За обезпечаване на задълженията на ООО „В." към „В." АД, на 23.11.2015 г. ООО „В." е издало запис на заповед за сумата от ............... евро с падеж 01.12.2015 г., авалиран лично от О.А.К..

       Към датата на исковата молба „В." АД твърди, че има изискуемо и с настъпил падеж на плащане, съгласно чл.327, ал.1 ТЗ, вр.чл.309а от ТЗ, вземане по 19 броя експортни фактури, международни товарителници (CMR) и митнически декларации, подробно описани в исковата молба.

       Иска се да бъдат осъдени ответниците: ООО В., регистрирано в М. И. на Ф. данъчна служба № .. по град М., Руска Федерация с основен държавен per. № (ОГРН) ................., ИНН/КПП:........../ ........., с адрес: ул. К., д., корп., град М., .......... Руска Федерация, представлявано от Генералния директор О.А.К., гражданин на Руската Федерация, ИНН ................. 2. „П. К. Л." ООД, регистрирано в съответствие със законодателството на Кипър, с регистрационен № НЕ ............, със седалище и адрес на управление: ул. П. № , , Л., К., представлявано от директора О.А.К., гражданин на Русия, род. на *** г. в гр.М. с руски паспорт серия .... №..........., издаден от Управление ............ на Федералната миграционна служба на 25.07.2011 г., с адрес гр.О., ул."....летие О." №..., ап. и 3. О.А.К., гражданин на Русия, род. на *** г. в гр.М. с руски паспорт серия ..... №..........., издаден от Управление .......... на Ф. М. С. на 25.07.2011 г., с адрес гр.О., ул."....-летие О." №..., ап...... в личното му качество СОЛИДАРНО да заплатят на ищеца „В." АД ЕИК: ............. със седалище и адрес на управление: гр. В., ул."Ц. И. А. ", № ., представлявано от Г. Г. - Изпълнителен директор сумата от ......... /................................./, представляваща частичен иск от общия размер на дължима сума в размер на .................. /................................../ евро, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба до окончателното изплащане.

       В срок е постъпил отговор от тримата ответници, в които се поддържа недопустимост, а по същество неоснователност на исковете, както по основание така и по размер. Прави се възражение за изтичане на преклузивния 6 месечен срок по чл.147 от ЗЗД за ангажиране отговорността на О.А.К. и П. К. Л.“ООД, К..

       Видинският окръжен съд, като взе предвид твърденията в исковата молба и събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено от фактическа страна следното:

       От представените с исковата молба и допълнителната искова молба писмени доказателства-19 броя заверени копия от фактури, издадени от „В." АД на „ООО Г." Русия придружени от международни товарителници (OMR) и митнически декларации и събраните такива в хода на настоящото съдебно производство се установява, че на 16.02.2009 г. ищецът „В." АД и руската компания „З. Р.о.- Ц.", със седалище и адрес на управление гр.О., ул. „П." № , Р. Ф., представлявана от генералния директор О.К. са сключили договор № ..................../0016, съгласно който продавачът „В." АД поема задължението да изработи и достави на Купувача помпено оборудване *** обща стойност до ................ евро, без разходите за транспорт, а Купувачът се задължава да приеме и заплати цената на доставката по банкова сметка на „В." АД в И. А. Б. А. както следва: IBAN *** - клон Видин.

В изпълнение на сключения договор „В." АД започва да изпълнява и доставя на купувача договореното помпено оборудване, доказателство за което са представените към исковата молба експортни фактури и CMR, удостоверяващи реално предаване на стоката и възникване на задължението на купувача да заплати стойността й съгласно чл.327, ал.1 от ТЗ. Съгласно Допълнително Споразумение № 1 от 08.05.2009 г., правото на собственост върху закупената стока преминава към Купувача в момента на нейното предаване от Продавача към Превозвача, като за дата на преминаване на собствеността върху стоката страните приемат, че е датата на издаване на CMR. От приложените към исковата молба фактури и CMR е видно, че стоката е предадена на превозвача, а от там и собствеността й е преминала към Купувача, респективно е възникнало задължението му да заплати стойността на фактурите за предадената стока.

С Допълнително Споразумение № 8 от 23.09.2010 г., неразделна част от договор № ............................./0016 от 16.02.2009 г., страните са се съгласили да променят лицата по договора като дружеството З. „Р.- Ц.", в качеството му на дружество Купувач, със съгласието на Продавача и кредитор „В." АД се замества от дружество с ограничена отговорност ООО Г., със седалище и адрес на управление: гр.О., представлявано от управителя си О.А.К., като правата и задълженията на дружеството З. Р. - ЦЕНТР преминават в пълен обем и при условията на договор № ..................../0016 от 16.02.2009 г. към заместващото го дружество, а именно към ООО Г.. В изпълнение на допълнителното споразумение, В. АД изработва и продължава да доставя на ООО Г., в качеството му на нов купувач на договореното помпено оборудване. С Допълнително споразумение № 14 от 07.08.2012 г„ „В." АД и ООО „Г." се споразумяват, че общата стойност на договора се увеличава до ............... евро без разходите за транспорт и срока за изпълнение на договора се продължава до 31.12.2013 г.

С Допълнително споразумение № 16 от 09.08.2012 г. „В." АД и ООО „Г." се споразумяват, че считано от датата на подписване на споразумение № 16, Купувачът ООО „Г." се задължава да извършва авансово плащане на всяка отделна спецификация в размер не по-малко от 40% от стойността на спецификацията, като страните са уговорили, че срокът за окончателното издължаване по всяка една партида доставена стока от продавача на купувача се посочва в спецификацията; уговорили са срок за доставка на стоките до 90 дни след получаване на предплащането, като в случай, че изработката на поръчаната стока надхвърля 90 дни, срокът за доставка се уговаря допълнително чрез подписването на допълнително споразумение.

С допълнително споразумение № 34 от 18.07.2013 г., страните се споразумяват, че изменят договора в частта за стойността на поръчаното помпено оборудване, като увеличават стойността до ................. евро без разходите за транспорт и срока за изпълнение на договора се продължава до 31.12.2014 г.

С допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г. Продавачът - „В." АД се съгласява, дружеството ООО „Г." в качеството му на купувач съгласно допълнително споразумение № 8, неразделна част от договор № .................../0016 от 16.02.2009 г., да бъде заместено като страна по Договора от дружество с ограничена отговорност - ООО В., представлявано от действащия към момента на подписване на Споразумението генерален директор Л.С. Д.. С подписването на допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г., със съгласието на „В." АД, на основание чл.102, ал.1 ЗЗД, всички възникнали задължения на ООО „Г." към „В." АД се поемат и признават изцяло от ООО В., като заместващата страна по договора, включително и правата за разпореждане със стоката, доставена на ООО Г. от „В." АД към датата на подписване на Допълнително споразумение № 35/31.10.2014 г.

Със споразумение от 17.11.2014 г. към договор за продажба № ................/0016 от 16.02.2009 г. и допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г. по договор № ...................../0016 от 16.02.2009 г., продавачът „В." АД, в качеството му на кредитор и купувачът „ООО В.", като длъжник се споразумяват, че „ООО В." замества ООО Г. в задължението на ООО Г. към „В." АД за плащане на цената, общо в размер на .............. евро, като ООО "В." се задължава да плати на 11 вноски в срок до 15.10.2015 г. В чл.6 от същото споразумение страните се договарят, че за неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България, а по всички спорове относно договор за продажба № ................/0016 от 16.02.2009 г., всички допълнителни споразумения към него, в т.ч. допълнително споразумение № 35 от 31.10.2014 г. ще бъдат решавани от компетентния български съд съобразно българския закон.

С Допълнително споразумение № 36 от 28.11.2014 г. „В." АД и ООО В. се споразумяват, че срока за изпълнение на договор за продажба № ................/0016 от 16.02.2009 г. се продължава до 31.12.2015 г.

В изпълнение на договорните задължения и в частност на Споразумение от 17.11.2014 г. ООО В. е заплатило частично своя дълг, в размер на ............. евро, платени на две вноски. След извършеното частично плащане от 29.01.2015 г. до завеждане на исковата молба ООО В. не е извършвало плащания по дълга.

На 23.11.2015 г. „В." АД, ООО В. и О.А.К. подписват споразумение, с което се признава, че размерът на дълга на ООО В. към „В." АД е общо ................ евро. Споразумението е подписано с нотариално удостоверяване на подписите на страните с рег.№ ......... от 23.11.2015 г.на нотариус Б. Т. вписан под № ....... в НК. Страните се споразумяват дългът да бъде заплатен в срок до 01.12.2015 г. О.А.К. лично поръчителства за ООО В. и гарантира пред „В." АД че ООО В. ще изпълни задълженията си към „В." АД, като в противен случай той ще заплати на „В." АД задължението от .............. евро, възникнало в резултат на доставени от „В." АД помпено оборудване по договор за продажба № ................../0016 от 16.02.2009 г. Страните приемат, че за неуредените въпроси в това споразумение, Споразумение от 17.11.2014 г. и Допълнително споразумение № ...... от 31.10.2014 г., както и договора за поръчителство се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

За обезпечаване на задълженията на ООО „В." към „В." АД, на 23.11.2015 г. ООО „В." е издало запис на заповед за сумата от .............. евро с падеж 01.12.2015 г., авалиран лично от О.А.К..

Съгласно заключението на съдебноикономическата експертиза , изслушана и приета по делото към датата на исковата молба „В." АД има изискуемо и с настъпил падеж на плащане, вземане по 19 броя експортни фактури, международни товарителници (CMR) и митнически декларации в размер на ............... евро, описани от експертизата в приложена таблица. От приетата по делото ескпертиза се установява редовността на счетоводните книги на ищеца. Вещото лице сочи в заключението, че в счетоводните книги на ищеца, по клиентска кметка 411 съществува вземане за сумата от ................ евро по посочените и представени с исковата молба 19 броя експортни фактури и ЧМР за извършени доставки на помпено оборудване, което задължение първия ответник каго купувач не е погасил в пълен размер към датата на проверката на вещото лице.

Вещото лице установява, че са извършени и отразени при ищеца следните плащания от страна на първия ответник като длъжник: на 01.1.2015 г. е извършено плащане със сумата от ..............евро /вноска № 1 по споразумение от 17.11.2014г./, на 29.01.2015 г. - .......... евро /вноска №2 по споразумение от 17.11.2014г./; на 02.10.2017 г. плащане със сумата от ...........евро от поръчителя О.К.,; на 12.10.2017 г. сумата от .......... евро от И. К. по договор за поръчителство; на 16.10.2017 г. сумата от .........евро от И. К. по договор за поръчителство от 17.11.2014 г.; на 19.10.2017 г. сумата от евро от поръчителя О.К. и на 03.11.2017 г. сумата от .......... евро от поръчителя О.К..

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

За да бъде основателен предявения иск за ангажирана договорната отговорност за неизпълнение на договорно задължение при условията на солидарност и тримата ответника в процеса ищецът като кредитор на вземането си по договора следва да се установи кумулативното осъществяване на елементите от фактическия състав на цитираната правна норма, а именно: сключен договор между страните по делото, изпълнение на договорните задължения от страна на ищеца и неизпълнение на договорните задължения на ответника.

В процеса в доказателствена тежест на ищеца е да установи първите два от посочените елементи, което е установено по делото. Установено е и, че е налице облигационна връзка между ищеца и тримата ответника, както и е доказано, че между страните е уговорена солидарност по отношение на плащането на дълга като и тримата ответници отговарят солидарно пред кредитора за изпълнението на договорното задължение по заплащане на стойността на извършените доставки, обективирани във издадените експортни фактури и ЧМР, приети по делото. Неоснователно е възражението на първия ответник, че не е получил стоката, защото видно от ЧМР към всяка фактура, е налице и е поставен печат за пристигнала доставка, ведно с фактурата за размера на задължението по всяка фактура за доставка, на Митница в Русия, доказващо реалното получаване на стоката и документа от страна на Купувача по договора, поради което за купувача ООО В., заместил Г. ООД е възникнало задължението на първия ответник да заплати на Кредитора доставената му стока. Паричното задължение е изискуемо, ликвидно и подлежащо на изпълнение. Безспорно е установено по делото, че ищецът е изпълнил договорното си задължение, а именно да изработи и достави на Купувача помпено оборудване съгласно уговореното в договор №.............../0016 от 16.02.2009г.

Установено е по делото, че вторият и третият ответник са поели и обезпечили изпълнението на главния длъжник към кредитора като са поръчителствали на ООО В. в дълга към кредитора.

По отношение възражението на ответника „P. C. L." и на О.А.К., за изтичане на преклузивния 6 месечен срок по чл.147 от ЗЗД за ангажиране отговорността на поръчителите, съдът намира същото за неоснователно. Установено е по делото, че поръчителството е действително, валидно като за ангажиране на отговорността и на поръчителите „P. C. L." и на О.К. към кредитора и в рамките на преклузивния шестмесечния срок по чл. 147, ал.1 от ЗЗД на 12.04.2016 г. ищецът В. АД е предявил иск към главния длъжник - ООО В.. Искът е предявен пред Видински Районен съд и делото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд - Видин, съгласно разпоредбите на чл. 125 от ГПК, поради което искът се счита предявен от момента на постъпването на исковата молба в съда. Следователно от момента на подаване на исковата молба от В. АД пред ВРС - 12.04.2016 г., искът се счита предявен, а производството висящо.

По оспорената от втория и третия ответник действителност на поръчителството, е налице многобройна и непротиворечива съдебна практика съдебната практика на ВКС, която е е категорична, че с договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение, като договорът трябва да бъде в писмена форма. Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение, включително и разноските по събиране на вземането, а поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник. Съгласно чл. 147, ал. 1 ЗЗД поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Срокът е преклузивен и с изтичането му се погасява самото поръчителство, а от друга страна съдът е длъжен да следи служебно за този срок. В този смисъл са Решение № 58/15.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 584/2008 г., II т. о.; Решение № 130/27.10.2009 г. на ВКС по т. д. № 139/2009 г., I т. о.; Решение № 345/12.11.2012 г. на ВКС по гр. д. № 481/2012 г., III г. о.; Решение № 23/24.03.2015 г. на ВКС по т. д. № 1717/2013 г., I т. о.; Решение № 40/17.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 601/2014 г., I т. о.; Решение № 132/02.10.2015 г. на ВКС по т. д. № 1907/2014 г., I т. о.; както и Решение № 7 от 15.04.2015 г. на ВКС по т. д. № 4196/2013 г., I т. о.

Искът на В. АД е предявен на 12.04.2016 г., а изискуемостта на претенцията за сумата от ...... /.............................../ евро, представляваща вноска № 11 с падеж 15.10.2015 г., предявен като частичен иск от цялата общо дължима сума в размер на ............. /.............................../ евро е предявена срещу главния длъжник в рамките на срока по чл. 147 от ЗЗД. Това е така, защото съгласно чл. 84 от ЗЗД, когато денят за изпълнение е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. В настоящия случай падежът на вноска № 11 по споразумението от 17.11.2014 е в срок до 15.10.2015 г., като, считано от 16.10.2015 г. длъжникът е в забава, като от настъпването на падежа, т.е от 16.10.2015 г. започва да тече шестмесечния срок по чл. 147 от ЗЗД, в рамките на който кредиторът следва да предяви иск към главния длъжник, за да ангажира отговорността на поръчителя, а това „В.“ АД е изпълнило в срок като е подал искова молба на 12.04.2016 г. т.е в рамките на срока по чл. 147 от ЗЗД. В същия смисъл са Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г.;Решение № 139/05.11.2014 г. на ВКС по т. д. № 57/2012 г„ I т. о.;Решение № 58/15.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 584/2008 г., II т. о.; Решение № 130/27.10.2009 г. на ВКС по т. д. № 139/2009 г., I т. о.; Решение № 345/12.11.2012 г. на ВКС по гр. д. № 481/2012 г., III г. о.; Решение № 23/24.03.2015 г. на ВКС пот. д. № 1717/2013 г., I т. о.; Решение № 40/17.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 601/2014 г„ I т. о.; Решение № 132/02.10.2015 г. на ВКС по т. д. № 1907/2014 г„ It. о.;

       Доколкото въведените от ответниците доводи за недействителност на сделката поради липса на съгласие и привидност, по аргумент, че едно и също лице е представлявало двете дружества, както и оспорената представителна власт на О.К. като пълномощник не се доказа в процеса, следователно действителността на договора за поръчителство и споразумение от 23.11.2015 г. не е разколебана и следва да се приеме, че лицето О.К. действа и извършва волеизявления в различни качества. Третият ответник е разполагал с представителна власт, а именно нотариално заверено пълномощно, по силата на което същия черпи права да извършва от името и за сметка на втория ответник P. C. L. действия и волеизявления включително правата да подписва договори и споразумения, както и да представлява дружеството по съдебни дела. Нотариалната заверка на пълномощното от 21.06.2007 г., заверено по надлежен ред се ползва с доказателствена сила. Този въпрос е предмет на произнасяне от ВКС в решение № 144/10.05.2012 г. по т.д. № 609/2011 г., в което ВКС по поставения въпрос дава отговор, че Нотариално удостоверено упълномощаване има обвързваща доказателствена сила за учредена представителна власт за пълномощника. По аргумент на по-силното основание, когато страна по договора е търговско дружество, волеизявлението е на неговия представителен орган. С TP № 3/2013 на ОСГТК на ВКС по въпроса: ВКС приема, че към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона на две търговски дружества, не се прилага забраната на чл. 38 ал. 1 ЗЗД. От горното се налага извод, че третия ответник е поел самостоятелно и по своя воля да поръчителства и отговаря солидарно с ООО В., към кредитора, като нотариално завереното споразумение е доказателство, че волята на О.К. е да гарантира и поръчителства на главния длъжник. Безспорно е и че за да възникне отговорността на поръчителя следва да съществува валидно чуждо задължение, защото предметът и обемът на отговорността на поръчителя се определят от обема на главното задължение, което към момента на възникване на поръчителството на втория и третия ответник съществува и не се оспорва от главния длъжник, напротив признава се.

       На осн.чл.78 ГПК ответниците дължат на ищцовата страна направените разноски пред настоящата инстанция, които възлизат общо на ............. лв.или по ............... лева всеки един от тях.

            Воден от горното, Съдът :

 

Р     Е      Ш       И      :

 

         ОСЪЖДА ООО В., регистрирано в М. И. на Ф. Д. С. № ... по град М., Р. Ф. с основен държавен per. № (ОТРИ) ..............., ИНН/КПП:........../ ..........., с адрес: ул. К., д., корп., град М., ......... Руска Федерация, представлявано от Генералния директор О.А.К., гражданин на Руската Федерация, ИНН ..........; „П. К. Л." ООД, регистрирано в съответствие със законодателството на Кипър, с регистрационен № НЕ ............., със седалище и адрес на управление: ул. П. № , ....., Л., К., представлявано от директора О.А.К., гражданин на Русия, род. на *** г. в гр.М.а с руски паспорт серия ... №......., издаден от Управление .................. на Федералната миграционна служба на 25.07.2011 г., с адрес гр.О., ул."..-летие О." №..., ап.; и О.А.К., гражданин на Русия, род. на *** г. в гр.М. с руски паспорт серия .... №......., издаден от Управление ............ на Ф. М. С. на 25.07.2011 г., с адрес гр.О., ул."..-летие О." №...., ап..... в лично качество ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на „В." АД ЕИК: ..............., със седалище и адрес на управление: гр. В., ул."Ц. И. А. ", № , представлявано от Г. Г. - Изпълнителен директор сумата от ................... /..................../ евро , представляваща част от общия размер на дължима сума в размер на ............... /............................./ евро, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба до окончателното изплащане на сумата .

       ОСЪЖДА ООО В., регистрирано в М. И. на Ф. Д. С. № .... по град М., Руска Федерация с основен държавен per. № (ОТРИ) .............., ИНН/КПП:............../ ............, с адрес: ул. К., д., корп., град М., ...... Р. Ф., представлявано от Генералния директор О.А.К., гражданин на Руската Федерация, ИНН ................; „П. К. Л." ООД, регистрирано в съответствие със законодателството на Кипър, с регистрационен № НЕ ..............., със седалище и адрес на управление: ул. П. № ..., ....., Л., К., представлявано от директора О.А.К., гражданин на Русия, род. на *** г. в гр.М. с руски паспорт серия .. №.............., издаден от Управление .......... на Федералната миграционна служба на 25.07.2011 г., с адрес гр.О., ул."....-летие О." №..., ап...; и О. А.К., гражданин на Русия, род. на *** г. в гр.М. с руски паспорт серия ........ №.............., издаден от Управление .........на Федералната миграционна служба на 25.07.2011 г., с адрес гр.О., ул."...-летие О." №..., ап....... в лично качество да заплатят всеки един от тях на „В." АД ЕИК: ..................., със седалище и адрес на управление: гр. В., ул."Ц. И. А. ..", № ...., представлявано от Г. Г. - Изпълнителен директор сумата от ................. /................../лева , представляваща разноски по делото за държавна такса , вещо лице и адвокатско възнаграждание.

               Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: