ВЧНД № 208-2018

Определение по Наказателно дело 208/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

 

Видинският  окръжен съд, наказателна колегия

В закрито съдебно заседание на седемнадесети септември

Две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                               Председател: АНЕТА ПЕТКОВА

 

                                                     Членове: ДИАНА МАРИНОВА

                                                                   СВЕТЛА СТОЯНОВА

                                                         

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията Маринова

                     въззивно частно наказателно дело №208 по описа за 2018г.

и за да   се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството е по реда на чл.249, ал.3, във вр. с чл.345 от НПК. Образувано е по частен протест на Илияна Целова, зам.районен прокурор в РП-гр.Видин против определение от 12.07.2018г. по НОХД №1773/2017г. по описа на ВРС.

Поддържа се, че с определението съдът е прекратил съдебното производство по делото поради допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правата на обвиняемото лице, поради което делото е върнато на РП-Видин за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. Поддържа се, че определението е неправилно, тъй като в случая не са били допуснати съществени процесуални нарушения, с оглед очертаните граници на понятието, посочени в ТР №2 от 2002г. На това основание е поискано да се отмени определението на ВРС и да се продължат съдопроизводствените действия пред ВРС.

Окръжният съд, след като се запозна с частния протест и приложеното допълнение към него приема, че частният протест е основателен.

Във ВРС е внесен обвинителен акт против ЦВЕТАН БОГОМИЛОВ ФЛОРОВ от с.Владиченци, обл.Видин за престъпление по чл.209, ал.1 от НК. Същият е обвинен за това, че между датите от 10.07.2013г. до 20.07.2013г. мотивирал свидетеля Коцов да му даде на заем сумата 1500лв, която му била необходима за лечението на майка му, в същия ден свидетелят Коцов му предал сумата в присъствието на Ангел Борисов Шишманов, като подсъдимият обещал, че ще му върне парите до 20дни. Подсъдимият не изпълнил обещаното, започнал да се укрива и да не отговаря на телефонни обаждания от страна на свидетеля.

По НОХД №1773/2017г. съдията докладчик е насрочил разпоредително заседание, което е било проведено на 12.07.2018г. На заседанието служебният защитник на подсъдимия е направил искане да се прекрати съдебното производство и делото да се върне на РП-Видин поради допуснати съществени нарушения на процесуални правила, тъй като са били нарушени правата на подсъдимия да узнае в какво точно е обвинен, периода на извършване на престъплението. Съдът е уважил искането, като е приел, че в обстоятелствената част на обвинителния акт не е изяснен и описан механизма на деянието , липсват описания на конкретни факти и обстоятелства, както и описания на субективната страна на деянието. На това основание е прекратил съдебното производство и е върнал делото на РП-Видин за отстраняване на изброените съществени процесуални нарушения.

Окръжният съд приема, че определението е незаконосъобразно тъй като не са налице основанията на чл.248, ал.1, т.3 от НПК за допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Във внесения от РП-Видин обвинителен акт с обвинение против Цветан Богомилов Флоров е изложена подробна фактическа обстановка, довела до извършеното от обвиняемия деяние, като е посочен периодът и всички действия, които е извършил обвиняемия и с които е осъществил състава на чл.209, ал.1 от НК. Изложени са обстоятелства относно намерението за измама, като обвинителния акт отговаря на изискванията, посочени в чл.246 от НПК.

По идложените съображения Окръжният съд приема, че протестираното опредеелние ще следва да бъде отменено и делото се върне на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия по него, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 12.07.2018г., постановено по НОХД №1773/2017г. по описа на Видинския районен съд, с което е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на РП-Видин, като ПОСТАНОВЯВА:

ВРЪЩА делото на Районен съд-Видин за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

Определението не подлежи на обжалване или протест и е окончателно.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.