ВЧГРД № 234-2018

Определение по Гражданско дело 234/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-169

                                              

 

Видинският  окръжен  съд гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на седемнадесети септември

Две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                           

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М.

                     въззивно частно гражданско дело № 234 по описа за 2018г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „Т. С.“ ЕАД, против определение от 08.05.2018г. постановено по гр.дело №402/2017г. по описа на Белоградчишки районен съд.

Поддържа се в частната жалба, че определението е необосновано и незаконосъобразно. Поддържа се, че БРС неправилно е прекратил производството по делото, а е следвало да даде указания за нередовност на исковата молба във връзка с констатирани противоречия между обстоятелствената част и петитума на исковата молба. Поддържа се, че БРС е приел за разглеждане исковата молба, събрал е доказателства и в съдебно заседание на 08.05.2018г. е приел, че липсва правен интерес от предявяване на осъдителен иск и същият е недопустим, поради което е прекратил производството по делото без да се съобрази, че в обстоятелствената част на исковата молба ищецът е посочил, че се касае за производство по реда на чл.422 от ГПК след проведено заповедно производство по чл.410 от ГПК. Поискано е да се отмени обжалваното определение.

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията в частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна и в законоустановения срок, поради което е допустима.

По същество частната жалба е основателна.

Производството пред БРС е образувано по искова молба от „Т. С. ЕАД против В.А.Б. от гр.С. като в исковата молба са описани обстоятелства за основанието на иска, а именно проведено заповедно производство по чл.410 от ГПК и подадено възражение против издадена заповед за изпълнение. На л.1 от исковата молба ищецът е посочил, че предявява иск за установяване съществуването на вземането, предмет на заповедта за изпълнение, но диспозитива на исковата молба е поискано да се постанови решение, с което се осъди ответника В.А.Б. да заплати исковата сума. Съдът е приел за разглеждане исковата молба, събрал е всички доказателства по делото, но в съдебно заседание от 08.05.2018г. е приел, че предявеният иск е недопустим и е прекратил производството по делото.

След като в исковата молба е налице противоречие между диспозитив и обстоятелствена част, съдът е следвало при извършване на проверка на исковата молба съдът да приложи разпоредбата на чл.129, ал.1, 2 и 4 от ГПК и да даде указание на ищеца да отстрани допуснатите нередовности, след което да се произнесе по спора.

На това основание ще следва да се отмени обжалваното определение и делото се върне на БРС за изпълнение на процедурата по чл.129 от ГПК за което Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 08.05.2018г., постановено по гр.дело №402/2017г. по описа на Белоградчишкия районен съд, с което е прекратено производството по делото, като:

ВРЪЩА делото на същия съд за изпълнение на процедурата по чл.129 от ГПК.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ:1.