Т.Д. № 239-2011

Решение по Търговско дело 239/2011г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 123

 

                                     гр.В** 17.09.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в закрито

заседание на седемнадесети септември

две хилядна и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря ....................................................... и в присъствието на   прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     В** В** дело по несъстоятелност №239   по описа за 2011   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 632, ал.4 ТЗ.

С определение №66/03.10.2016 г. Съдът по несъстоятелността е указал на кредиторите на ЕТ“Л** 2** Й**“ със седалище и адрес на управление в гр.В**,ул.“Г.С.Р**“№5,ЕИК ****** в едномесечен срок от обявяване на определението в ТР да внесат по сметка на ВОС сумата от 6000лв.-за разноски производството и да представят вносната бележка по делото,като е уведомил кредиторите за последиците от неизпълнението.

Видно от извлечението от ТР определението на съда е обявено на 12.10.16г.

В указания срок по делото не е представена вносна бележка за внесени разноски за производството.

С оглед на горното и на основание чл.632,ал.1 от ТЗ съдът с определение от 04.09.17г. е спрял производството по делото като е уведомил кредиторите за последиците по чл.632,ал.2 и 4 от ТЗ.Определението е обявено в ТР по партидата на търговеца на 05.09.17г.

В едногодишния период от обявяване на определението в ТР до настоящия момент никой от заинтересованите не са поискали възобновяване на производството и не са предплатили определения размер на разноските.

       Съгласно чл.632,ал.4 от ТЗ ако в срока по ал. 2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър съгласно ал.5 разпоредбите на ал. 1 - 4 се прилагат и ако в хода на производството по несъстоятелност се установи, че наличното имущество на длъжника е недостатъчно за покриване на разноските по производството по несъстоятелност.

С оглед на горното съдът счита,че на основание чл.632,ал.4 от ТЗ производството по делото следва да бъде прекратено,а търговеца бъде заличен от Търговския регистър.

На основание гореизложеното съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на ЕТ“Л** 2**-Л** Й**“ със седалище и адрес на управление в гр.В**,ул.“Г.С.Р**“№5,ЕИК ****.

ЗАЛИЧАВА ЕТ“Л** 2**-Л** Й**“ със седалище и адрес на управление в гр.В**,ул.“Г.С.Р**“№5,ЕИК ***** от Търговския регистър.

Решението може да се обжалва пред Апелативен Съд- С*** в 7- дневен срок от вписването му в търговският регистър.

Препис от решението да се изпрати на АВ за вписване в Търговския регистър, съгласно чл. 622 от ТЗ .

Решението да се впише в книгата, която се води съгласно чл. 634в ТЗ.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: